Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 18. február 2016

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výzva na predloženie ponuky

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Diviaky nad Nitricou

Obecný úrad č. 167

972 25 Diviaky nad Nitricou       

Kontaktná osoba: Vladimír Pružinec – starosta

IČO: 00318060

DIČ: 2020466283

Tel.: 046/5464081,046/5464082,046/5464083

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č 25/2006 Z.z.

 

2. Predmet zákazky: Oprava kancelárií starostu, matriky a kancelárie referátu daní a poplatkov.

Predmetom zákazky sú stavebné práce na oprave troch kancelárií Obecného úradu  v obci Diviaky nad Nitricou. Množstvo a rozsah prác požadovaných verejným obstarávateľom  je určený v súpise vykonaných prác, ktorý je prílohou tejto výzvy.

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 000 Eur bez DPH (10 800 Eur s DPH)

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):   45214210-5

 

5. Typ zmluvy: Zmluva o dielo  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

 

6. Miesto realizácie: obec Diviaky nad Nitricou, Obecný úrad

 

7. Možnosť predloženia ponuky: iba na celý predmet zákazky

 

8. Variantné riešenie: neumožňuje sa

 

9. Termín ukončenia prác:  marec, apríl 2016

 

10. Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia:

Lehota na predkladanie  ponuky uplynie dňa: 29.2.2016  o 09.00 hod.

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzatvorenej obálky označenej heslom

       „ NEOTVÁRAŤ – Oprava kancelárií OcÚ“

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu:

Obec Diviaky nad Nitricou

Obecný úrad č. 167

Podateľňa obecného úradu

972 25 Diviaky nad Nitricou

 

11. Obhliadka :

Doporučuje sa záujemcom vykonať obhliadku miesta výkonu prác za účelom spracovania reálnej cenovej kalkulácie. Obhliadka sa uskutoční pre všetkých záujemcov súčasne dňa: 22.2.2016 o 09.00 hod. po predchádzajúcom nahlásení na horeuvedených telefónnych číslach.

 

12. Podmienky účasti:

Doklad  o oprávnení  uskutočňovať stavebné práce (súvisiace s  predmetom zákazky)  - výpis zo živnostenského resp. obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

 

13. Obsah ponuky:

      - Doklad podľa bodu 12 tejto výzvy

      - Cenová ponuka – vyplnený Súpis vykonaných prác

 

14. Obchodné podmienky a podmienky financovania:

Cenu spracovať v súlade s výzvou a uskutočnenou obhliadkou vrátane DPH. V cene budú zakalkulované všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky (materiál, práce, doprava, a pod.) Ponuka musí obsahovať konečnú sumu za celý predmet zákazky vrátane DPH. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku.

Uchádzač vyplní tabuľku – Súpis vykonaných prác, ktorá je prílohou tejto výzvy.

 

15. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH a všetkých súvisiacich nákladov

 

16. Vyhodnotenie ponúk :  

 

Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia stanovená verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku akceptuje. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona nie je možné podať námietky.

 

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky,  alebo neposkytne riadnu súčinnosť na uzavretie zmluvy, alebo ju odmietne uzavrieť, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

 

18. Dôvody zrušenia zadávania zákazky:

-          nebola predložená ani jedna ponuka,

-          ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,

-          ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,

-          zmenili sa okolnosti za, ktorých bola výzva zverejnená

 

V Diviakoch nad Nitricou dňa 16.2.2016 

 

Príloha č. 1  SÚPIS VYKONANYCH PRÁC

Uchádzač :                                                                                      

Adresa, sídlo :

IČO :                                                

Štatutárny zástupca :                                                                     

Tel.:                                                               

E-mail:                                                                     

Názov zákazky: Oprava kancelárií starostu, matriky a kancelárie referátu daní a poplatkov.

 

m.j. 

množstvo

cena za m.j.

spolu v EUR s DPH

Demontáž predelujúcej priečky

12,15

 

 

Montáž a dodávka plávajúca podlaha

28,20

 

 

Poter perli –betón do hr. 10 cm

9

 

 

Oprava  stropov / zníženie sadrokartónom/

61,70

 

 

Prerobenie el. inštalácia

kpl

1

 

 

Dodávka a montáž svietidiel

ks

30

 

 

Demontáž, montáž radiátora, oprava

Ks

1

 

 

Oprava omietky

105

 

 

Lešenie ľahké pracovné

Kpl

3

 

 

Naloženie a likvidácia odpadu

Kpl

3

 

 

Demontáže

Kpl

1

 

 

Dlažba keramická dodávka a montáž

9

 

 

Prerobenie vody a odpadov

Kpl

1

 

 

Maľba stien

70

 

 

Obklad keramický dodávka a montáž

3

 

 

Kuchynský dres demontáž a montáž

Ks

1

 

 

Presun hmôt

Kpl

1

 

 

Vyčistenie staveniska

Kpl

1

 

 

Zateplenie stropov

61,70

 

 

Búranie otvorov dvere

0,85

 

 

Búranie otvorov okno

0,7

 

 

Dodávka a montáž plast.okno 2m x 0,70 cm

ks

1

 

 

Dodávka dverí 70 cm

ks

1

 

 

Dodávka a montáž zárubňa oceľová 70 cm

ks

1

 

 

SPOLU

 

 

 

 

odtlačok pečiatky, podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.