Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 11. apríl 2016

V súlade s ustanoveniami § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 o výkone prácevo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Základnej školy s materskou školou Diviaky nad Nitricou (základná, s právnou subjektivitou, plnoorganizovaná, ročníky 1. - 9. )

Požadované kvalifikačné predpoklady, kritéria a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy  stanovené vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie I. atestácie (alebo I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie  rozvoja školy (2 -3 strany A-4)
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť.

 

Výhodou bude:

 • prax a skúsenosti s riadením školy.

 

Zoznam požadovaných dokladov uchádzača do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • doklad o vykonaní I. atestácie (alebo I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania prihlášky,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (2 -3 strany A-4),
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi poslať alebo osobne doručiť v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr 5.mája  2016 do 8,00 hod.

na adresu: Obec Diviaky nad Nitricou, Obecný úrad  č. 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou.

 

Termín a miesto výberového konania písomne oznámi uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním Rada školy  pri ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.

 

Vyhlasovateľ výberového konania  nezaradí do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, predložia neúplné požadované doklady alebo doručia prihlášku po termíne uzávierky.

 

Deň nástupu do práce : 1. 7. 2016.

 

Bližšie informácie:

 • Obecný úrad, 972 25 Diviaky nad Nitricou, 167
 • (046 / 5464 082, 5464 083

                                  

Diviaky nad Nitricou, 11.4.2016

Vladimír Pružinec, v.r.

starosta obce

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.