Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 12. máj 2016

Obec Diviaky nad Nitricou, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a verejnosti verejnou vyhláškou začatie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie : „Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“ v súlade s §§ 22, 30 a 31 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Návrh zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Diviaky nad Nitricou

Obstarávateľskú činnosť obec zabezpečuje v súlade s § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, Ing. Marty Davidesovej, registrovanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod registračným číslom 228.

Oznámenie o prerokovaní „Návrhu zmien a doplnkov č. 1 územnoplánovacej dokumentácie obce“ sa zasiela dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a nadriadenému orgánu územného plánovania jednotlivo.

V zmysle § 22 odseku 5, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, obce, samosprávne kraje a dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanoviská k Návrhu zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce do 30 dní odo dňa, keď o ňom boli upovedomené, doručením obstarávateľovi písomnou formou. Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.

„Návrh zmien a doplnkov č.1, Územného plánu obce“ je vystavený počas 30 dní odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli obce a zverejnený na internetovej stránke obce www.diviaky.sk a na verejné nahliadnutie je prístupný na Obecnom úrade v Diviakoch Nad Nitricou počas stránkových dní : pondelok, streda, štvrtok, od 7,30 hod do 15,30 hod, a v piatok od 7,30 hod do 12,00 hod.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia písomnou formou doručením na obecný úrad Diviaky nad Nitricou, 167 972 25 Diviaky nad Nitricou. Na stanoviská doručené po tejto lehote sa neprihliada.   

 

Vladimír Pružinec

starosta obce v.r.

 

Rozdeľovník k Verejnej vyhláške o začatí prerokovania „ZaD č.1. územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“, č. spisu  140./2016 zo dňa 09.05. 2016 :

 1. Ministerstvo zdravotníctva, inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava,
 2. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
 3. Ministerstvo životného prostredia, Odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava,
 4. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Detašované pracovisko ul. ČSA 7, 975 90 Banská Bystrica,
 5. Trenčiansky samosprávny kraj, Odd regionálneho rozvoja, K dolnej stanici 7282/20A,  911 01 Trenčín
 6. Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor investícií a ŽP, odd. ŽP a ÚP, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
 7. Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor dopravy, odd. dopravy, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 8. Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
 9. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín (zaslať aj  rozdeľovník)
 10. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
 11. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,  Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
 12. Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov, Hviezdoslavova 3,  911 01 Trenčín
 13. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  Nám. sv. Anny č. 7, 911 01 Trenčín
 14. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ŠVS, Dlhá ul. 3, 971 01 Prievidza,
 15. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie,  OPK, Dlhá ul. 3, 971 01 Prievidza,
 16. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ŠSOH, Dlhá ul. 3, 971 01 Prievidza
 17. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ŠSOO, Dlhá ul. 3, 971 01 Prievidza
 18. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie,  EIA, Dlhá ul. 3, 971 01 Prievidza
 19. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežky č. 2,  3, 971 01 Prievidza
 20. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Medzibriežky 2, 971 01 Prievidza,
 21. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Mariánska ul. č. 6, 971 01  Prievidza
 22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
 23. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
 24. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza
 25. Obvodný pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Červeňa 34, 971 01 Prievidza
 26. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
 27. Slovenský pozemkový fond Bratislava, regionálny odbor, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
 28. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava,
 29. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany
 30. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry, Škultétyho 15, 955 57 Topoľčany
 31. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 32. Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
 33. Orange Slovensko, Jegorovova 22, 974 01 Banská Bystrica,
 34. Slovenská agentúra ŽP Nitra, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
 35. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Partizánska cesta 690/5, 974 01 Banská Bystrica,
 36. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., OZ 03 Prievidza, V. Clementisa 52, 971 55 Prievidza
 37. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.  Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
 38. SSE, a. s., Pri Rajčianke 8, 010 01 Žilina
 39. Slovenská správa ciest, Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 40. Orange Slovensko, a.s.,  Prievozska 1978/6, 821 09 Bratislava
 41. Obec Diviacka Nová Ves,
 42. Obec Kocurany,
 43. Obec Kostolná Ves,
 44. Obec Nitrianske Rudno,
 45. Obec Šútovce,
 46. Obec Uhorské Podhradie,
 47. Pozemkové spoločenstvo, Urbariát Rokoš,
 48. Agrospol PPD, Diviaky nad Nitricou,

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.