Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 04. júl 2012

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. júna 2012 o 18,00 hod. v kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny

Program:

1.       Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program VZOZ

2.       Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3.       Kontrola plnenia prijatých uznesení

4.       Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2012

5.       Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

6.       Návrh na uznesenie

7.       Diskusia

8.       Záver

BOD 1

Verejné zasadnutie OZ otvoril starosta obce, konštatoval, že jeho konanie bolo organizačne zabezpečené obvyklým spôsobom a bolo zverejnené v úradných tabuliach obce, v miestnom rozhlase  a na webovej stránke obce. Poslanci obdržali písomné pozvánky s určením termínu, miesta a programu rokovania. Verejného zasadnutia sa zúčastnilo celkom 7 poslancov, pán poslanec Turcer  z titulu pracovných povinností sa zasadnutia nezúčastnil a ďalej sa nezúčastnila p. Sigotská. V zmysle rokovacieho poriadku bolo OZ uznášaniaschopné.

K predloženému návrhu programu neboli navrhnuté žiadne zmeny a tento bol jednomyselne schválený.

 

BOD 2

 

Za členov mandátovej a návrhovej komisie starosta obce doporučil schváliť p.p. Čechovú Annu, Blahu Miroslava a Kluchu Romana.

Za overovateľov zápisnice starosta obce doporučil schváliť p. p. Štefana Gamana, Oľgu Domanickú.

            Za zapisovateľku určil p. Kluvancovú Ivetu – pracovníčku Ocú.

Predložený návrh bol  jednomyselne schválený.

 BOD 3

            Uznesenie č.6/2012-  určení pracovníci prehodnotili rozpočet obce podľa        aktualizácie  k 31.5.2012 vrátane nových menovitých úloh – úloha splnená.

           Uznesenie č. 7/2012 – VZN č.1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných          služieb             na predajných miestach – je uplatňované v praxi – splnené.

          Uznesenie č. 8/2012 – vybudovanie VN a NN rozvodov a trafostanice v lokalite Kalinovská       a VO cestou EEM a .s. Žilina bolo zabezpečené v plánovanom termíne do 31.5.2012 –            splnené.

            Uznesenie č. 9/2012 – zriadenie Spoločného školského obvodu ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou             a ZŠ Dolné Vestenice. OZ v Dolných Vesteniciach návrh neprejednávalo – zostáva v sledovaní.

            Uznesenie č. 10/2012 -  zámenná zmluva medzi obcou Diviaky nad Nitricou a p. Jánom           Ďurtom bola doplnená v zmysle uznesenia a zapísaná do CKN Prievidza – splnené.

            Uznesenie č. 11/2012 – Zámenná zmluva medzi obcou Diviaky nad Nitricou a p. Ľudmilou        Vaškovou, zo strany žiadateľky nebola predložená zámenná zmluva /návrh/ - úloha zostáva             v sledovaní.

            Uznesenie č.12/20125 -  predaj parcely č.148 v k. ú. Ješkova Ves pre p. Radoslava Kohúta,    nebol predložený geometrický plán s presným vyznačením hraníc parcely – úloha zostáva v        sledovaní

            Uznesenie č. 13/2012 – KZ ZO OZ je uplatňovaná v praxi – plní sa

            Uznesenie č. 14/2012 – zakúpenie nového rozmnožovacieho stroja formou leasingu,   podmienky sú dohodnuté, vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu sa nákup uskutoční až          v roku 2013.

            Uznesenie č. 15,16,17,18,19,20/2012– OZ zobralo na vedomie a sú hodnotené ako plnené.

            BOD 4

            Základnú informáciu o plnení rozpočtu obce za I.Q. 2012 podala p. Iliašová Eva.

            V náväznosti na výpadok podielových daní v druhom štvrťroku 2012 je nutné vykonať radikálnejšie zmeny v rozpočte obce tak, aby bolo zabezpečené vyrovnané hospodárenie            v roku 2012. Prekročenie výdavkovej časti v roku 2011 bolo odôvodnené písomne na MF SR.      V príjmovej časti rozpočtu bude potrebné zabezpečiť zvýšenie príjmov o 20 tis. Eur a o rovnakú           sumu znížiť náklady vo výdavkovej časti rozpočtu. Výdavková časť rozpočtu bude ovplyvnená      aj spracovaním ÚPO obce, kde bola poskytnutá dotácia len vo výške 40% /požiadavka bola na           80%/ a zabezpečenie rekonštrukcie rozvodov ústredného kúrenia a radiátorov ZŠ s MŠ v    Diviakoch nad Nitricou.

            V rozprave nevystúpil nikto. Starosta obce predložil návrh na uznesenie - zobrať na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce za I.Q. 2012 a navrhnuté dielčie zmeny rozpočtu obce   pre       rok 2012. Doporučil spracovať návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2012       podľa   pripomienok     MF SR a Prima banky. Za predložený návrh hlasovalo 7 poslancov, proti     nebol   nikto a ani sa    nezdržal hlasovania.

          

            V náväznosti na zákon č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o platových pomeroch   starostu obce,  v zmysle § 4 odst.1, obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu po uplynutí obdobia jedného roka. Starostovi prináleží základný plat vo výške 1,98  násobku priemernej         mzdy v národnom hospodárstve t.j. 786 x 1,98 = 1 556 €.

            V zmysle § 4 odst.2, v  náväznosti na doterajší plat starostu obce navrhujem zachovať             doterajší plat bez valorizácie t.z. schváliť príplatok k základnému platu vo výške 28 % čo            predstavuje 436 €.

            Celková výška platu starostu obce je  1992 €.

            Predložený návrh bol jednomyselne schválený.

            BOD 5

             v súvislosti s vykonaním previerky okresnej prokuratúry Prievidza pri prijímaní uznesení a VZN            obce za roky 2010 a 2011 bol zistený nesúlad so zákonom a to u VZN č.4/2008 o určení miesta        a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a porušenie ústavného zákona    č. 357/2004 Z.z.o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.            Dôvodovú správu a návrh na uznesenie poslanci obdržali  písomnou formou. V rozprave             nevystúpil nikto a neboli nanesené pripomienky na zmenu predloženého návrhu uznesenia č. 24 a 25. OZ hlasovaním jednomyselne schválilo uznesenie č.24/2012 a následne hlasovaním         jednomyselne schválilo uznesenie č. 25/2012.

            Starosta obce predložil žiadosť KAMI – Katarína Mišejová Diviaky nad Nitricou č.43      o schválenie otváracích hodín. Požiadavka je plne  v súlade s VZN obce, starosta obce          doporučil zobrať na vedomie.

           Starosta obce predložil žiadosť – sťažnosť p. Zuzany Chlupkovej  Diviaky nad Nitricou 165      o úpravu ulice  pri cintoríne. Poslanci ju obdržali v písomnej forme s tým, že sťažnosť bude         riešená v rámci finančných možností obce.

           OZ prerokovala žiadosť AG PLAY s.r.o. Záhradnícka 68 Bratislava o vydanie súhlasného          stanoviska k umiestneniu a prevádzkovanie terminálu pre videohru v prevádzke pohostinstvo       Mačov. Žiadosť a návrh na uznesenie poslanci obdržali v písomnej forme. V rozprave k tomuto         bodu nevystúpil nikto a OZ jednomyselne návrh na uznesenie schválilo.

           Starosta obce informoval o havarijnom stave rozvodov ústredného kúrenia ZŠ s MŠ Diviaky nad          Nitricou. Riešenie tohto problému je prioritou. Obec požiadala MŠ SR  o poskytnutie dotácie na            odstránenie tohto havarijného stavu. Tento havarijný stav je potrebné odstrániť najneskoršie   v mesiaci august 2012. Na základe výzvy pre verejné obstarávanie bol víťazom UNIMAT        Prievidza, ktorým bola vysúťažená cena celkom 16 113,19 Eur. Starosta obce doporučil zobrať           na vedomie informáciu o havarijnom stave rozvodov ústredného kúrenia ZŠ s MŠ. Doporučil             schváliť realizáciu rekonštrukcie rozvodov ÚK v mesiaci august 2012 podľa vysúťažených       podmienok. K návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky. OZ jednomyselne predložený návrh       schválilo.

            Starosta obce informoval o konaní pracovnej  porady starostov obcí a SC TSK, kde cieľom      bolo prehodnotenie sťažnosti na prejazd kamiónov po ceste II. triedy  Majer – Ilava. Predložená     požiadavka nebola akceptovaná z dôvodu diskriminácie prepravcov. Zo strany DI Prievidza          a SC TSK bolo doporučené meranie rýchlosti a váženie kamiónov. OZ informáciu zobralo na          vedomie.

            Starosta obce informoval o uzatvorení nájomnej zmluvy na traktor a vlečku so SOŠ Prievidza   a našou obcou v cene 1 Euro ročne. Poďakoval poslancovi TSK, riaditeľovi školy       a poslancovi OZ p.  Gamanovi Štefanovi za podporu a vytvorenie výhodných podmienok     na        využívanie tejto techniky. Nájomná zmluva je zverejnená na webovej stránke obce.

            Starosta obce predložil návrh na prenájom ovocného sadu v k.ú. Banky za účelom jeho          pravidelnej  údržby jeho miestneho chodníka. Doporučil aby prenájom bol schválený pre p.           Michala Mikulu z časti obce Banky  v cene 1 Euro ročne. Nájomnú zmluvu vypracujú p.        Gaman Štefan   a starosta obce. Predložený návrh OZ jednomyselne schválilo.

            Informáciu v súvislosti s prípravou 700 výročia prvej písomnej zmienky obce Banky , ktoré budú          15. septembra 2012 podal starosta  obce. Poďakoval všetkým Ješkovanom a Baňanom, ktorí             dokázali zabezpečiť na dôstojnej úrovni všetky sprievodné akcie k tomuto výročiu. V apríli          prebehla akcia po Baňanských chotároch, v máji z Baniek na Banky v Banskej Štiavnici         a v tomto mesiaci to bol Deň dobrých susedov. Rozprávkový les a Turnaj o pohár starostu vo             futbale. Všetky akcie mali peknú účasť a atmosféru. Poďakovanie patrí MV Banky,       poslancom OZ, turistom, neformálnemu spoločenstvo Dobrí susedia a DV Ješkova Ves, Banky.

            Mimo plánu starosta obce predložil informáciu  - žiadosť Detského domova Ilava – Klobušice vo         veci príspevku na tvorbu úspor maloletých detí Hanusových Jozefa, Patrika, Dávida. Výška     rozpočtu obce z tohoto dôvodu bude zaťažená o čiastku cca 2 000 Eur. Doporučil informáciu             zobrať na vedomie.

           Na záver v stručnosti informoval o riešení organizovanej skládky          v Diviakoch nad Nitricou,          o možnosti dlhodobého prenájmu pozemku pri kostole COOP SD Jednota Prievidza a o návrhu    financovania     inžinierskych sieti v spolupráci s Farským úradom  odpredajom   časti     pozemkov v lokalite Kalinovská. Presun kontajnera na sklo v časti obce Mačov upresní p.            poslanec Blaho            zabezpečí p. Krško, oprava studne pri krčme u Kováča a uzatvorenie cintorína           v Diviakoch nad Nitricou budú riešené cestou DP. Požiadal aby príspevky do Diviackych         novín    boli spracované a odovzdané redakčnej rade do 28.6.2012.

           BOD 6

            Návrh na uznesenie obdržali všetci prítomní poslanci OZ. Návrhová komisia nemala žiadne      pripomienky a ani doplnky k predloženému návrhu.

           BOD 7

            p. Čechová Anna – sa dotazovala, či príspevky pre  maloleté deti Hanusové  je možné uplatniť           aj pre iné deti .

            Starosta obce reagoval, že v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane a sociálnej    kuratele je obec povinná tieto finančné príspevky vyčleniť na úpravu a obnovu rodinných           pomerov len pre deti umiestnené v Detských domovoch  a po rozhodnutí príslušného           okresného súdu.

            p. Klucha Roman – informoval o ponuke získania pozemkov pre budovanie miestnej   komunikácie v časti obce Mačov. Starosta obce reagoval v tom smere, že v súčasnom období   je spracovávaný ÚPO vrátane časti Prieložky, budovanie MK a majetkoprávne vysporiadanie             pozemkov pod MK bude zabezpečené v rámci finančných možností obce.

            p.Gaman Štefan – informoval že finančná situácia je zložitá aj v rámci TSK a nie je dostatok      finančných prostriedkov na riešenie akútnych problémov.

            BOD 8

            Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starosta obce , poďakoval za účasť a disciplínu počas          rokovania a VZ ukončil.

            Overovatelia zápisnice:

            .......................................

            p. Gaman Štefan

           .........................................

            p. Domanická Oľga                                                      Ing. Július Duranzia

                                                                                               starosta obce

           Zapísala: Iveta Kluvancová

 

 

 

 

 

 

            Z Á P I S N I C A

 

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. júna 2012 o 18,00 hod. v kultúrnom dome  v Diviakoch nad Nitricou.

 

 

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

1.       Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program VZOZ

2.       Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3.       Kontrola plnenia prijatých uznesení

4.       Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2012

5.       Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

6.       Návrh na uznesenie

7.       Diskusia

8.       Záver

 

           

BOD 1

 

Verejné zasadnutie OZ otvoril starosta obce, konštatoval, že jeho konanie bolo organizačne zabezpečené obvyklým spôsobom a bolo zverejnené v úradných tabuliach obce, v miestnom rozhlase  a na webovej stránke obce. Poslanci obdržali písomné pozvánky s určením termínu, miesta a programu rokovania. Verejného zasadnutia sa zúčastnilo celkom 7 poslancov, pán poslanec Turcer  z titulu pracovných povinností sa zasadnutia nezúčastnil a ďalej sa nezúčastnila p. Sigotská. V zmysle rokovacieho poriadku bolo OZ uznášaniaschopné.

K predloženému návrhu programu neboli navrhnuté žiadne zmeny a tento bol jednomyselne schválený.

 

BOD 2

 

Za členov mandátovej a návrhovej komisie starosta obce doporučil schváliť p.p. Čechovú Annu, Blahu Miroslava a Kluchu Romana.

Za overovateľov zápisnice starosta obce doporučil schváliť p. p. Štefana Gamana, Oľgu Domanickú.

Za zapisovateľku určil p. Kluvancovú Ivetu – pracovníčku Ocú.

Predložený návrh bol  jednomyselne schválený.

 

            BOD 3

 

            Uznesenie č.6/2012-  určení pracovníci prehodnotili rozpočet obce podľa aktualizácie             k 31.5.2012 vrátane nových menovitých úloh – úloha splnená.

 

            Uznesenie č. 7/2012 – VZN č.1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných          služieb             na predajných miestach – je uplatňované v praxi – splnené.

 

            Uznesenie č. 8/2012 – vybudovanie VN a NN rozvodov a trafostanice v lokalite Kalinovská       a VO cestou EEM a .s. Žilina bolo zabezpečené v plánovanom termíne do 31.5.2012 –            splnené.

 

            Uznesenie č. 9/2012 – zriadenie Spoločného školského obvodu ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou             a ZŠ Dolné Vestenice. OZ v Dolných Vesteniciach návrh neprejednávalo – zostáva v sledovaní.

 

            Uznesenie č. 10/2012 -  zámenná zmluva medzi obcou Diviaky nad Nitricou a p. Jánom           Ďurtom bola doplnená v zmysle uznesenia a zapísaná do CKN Prievidza – splnené.

 

            Uznesenie č. 11/2012 – Zámenná zmluva medzi obcou Diviaky nad Nitricou a p. Ľudmilou        Vaškovou, zo strany žiadateľky nebola predložená zámenná zmluva /návrh/ - úloha zostáva             v sledovaní.

 

            Uznesenie č.12/20125 -  predaj parcely č.148 v k. ú. Ješkova Ves pre p. Radoslava Kohúta,    nebol predložený geometrický plán s presným vyznačením hraníc parcely – úloha zostáva v        sledovaní

 

            Uznesenie č. 13/2012 – KZ ZO OZ je uplatňovaná v praxi – plní sa

 

            Uznesenie č. 14/2012 – zakúpenie nového rozmnožovacieho stroja formou leasingu,   podmienky sú dohodnuté, vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu sa nákup uskutoční až          v roku 2013.

 

            Uznesenie č. 15,16,17,18,19,20/2012– OZ zobralo na vedomie a sú hodnotené ako plnené.

 

            BOD 4

 

            Základnú informáciu o plnení rozpočtu obce za I.Q. 2012 podala p. Iliašová Eva.

            V náväznosti na výpadok podielových daní v druhom štvrťroku 2012 je nutné vykonať radikálnejšie zmeny v rozpočte obce tak, aby bolo zabezpečené vyrovnané hospodárenie            v roku 2012. Prekročenie výdavkovej časti v roku 2011 bolo odôvodnené písomne na MF SR.      V príjmovej časti rozpočtu bude potrebné zabezpečiť zvýšenie príjmov o 20 tis. Eur a o rovnakú           sumu znížiť náklady vo výdavkovej časti rozpočtu. Výdavková časť rozpočtu bude ovplyvnená      aj spracovaním ÚPO obce, kde bola poskytnutá dotácia len vo výške 40% /požiadavka bola na           80%/ a zabezpečenie rekonštrukcie rozvodov ústredného kúrenia a radiátorov ZŠ s MŠ v    Diviakoch nad Nitricou.

            V rozprave nevystúpil nikto. Starosta obce predložil návrh na uznesenie - zobrať na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce za I.Q. 2012 a navrhnuté dielčie zmeny rozpočtu obce   pre       rok 2012. Doporučil spracovať návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2012       podľa   pripomienok     MF SR a Prima banky. Za predložený návrh hlasovalo 7 poslancov, proti     nebol   nikto a ani sa    nezdržal hlasovania.

                       

            V náväznosti na zákon č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o platových pomeroch   starostu obce,  v zmysle § 4 odst.1, obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu po uplynutí obdobia jedného roka. Starostovi prináleží základný plat vo výške 1,98  násobku priemernej         mzdy v národnom hospodárstve t.j. 786 x 1,98 = 1 556 €.

            V zmysle § 4 odst.2, v  náväznosti na doterajší plat starostu obce navrhujem zachovať             doterajší plat bez valorizácie t.z. schváliť príplatok k základnému platu vo výške 28 % čo            predstavuje 436 €.

            Celková výška platu starostu obce je  1992 €.

            Predložený návrh bol jednomyselne schválený.

 

            BOD 5

                       

            V súvislosti s vykonaním previerky okresnej prokuratúry Prievidza pri prijímaní uznesení a VZN            obce za roky 2010 a 2011 bol zistený nesúlad so zákonom a to u VZN č.4/2008 o určení miesta        a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a porušenie ústavného zákona    č. 357/2004 Z.z.o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.            Dôvodovú správu a návrh na uznesenie poslanci obdržali  písomnou formou. V rozprave             nevystúpil nikto a neboli nanesené pripomienky na zmenu predloženého návrhu uznesenia č. 24 a 25. OZ hlasovaním jednomyselne schválilo uznesenie č.24/2012 a následne hlasovaním         jednomyselne schválilo uznesenie č. 25/2012.

 

            Starosta obce predložil žiadosť KAMI – Katarína Mišejová Diviaky nad Nitricou č.43      o schválenie otváracích hodín. Požiadavka je plne  v súlade s VZN obce, starosta obce          doporučil zobrať na vedomie.

                       

            Starosta obce predložil žiadosť – sťažnosť p. Zuzany Chlupkovej  Diviaky nad Nitricou 165      o úpravu ulice  pri cintoríne. Poslanci ju obdržali v písomnej forme s tým, že sťažnosť bude         riešená v rámci finančných možností obce.

 

            OZ prerokovala žiadosť AG PLAY s.r.o. Záhradnícka 68 Bratislava o vydanie súhlasného          stanoviska k umiestneniu a prevádzkovanie terminálu pre videohru v prevádzke pohostinstvo       Mačov. Žiadosť a návrh na uznesenie poslanci obdržali v písomnej forme. V rozprave k tomuto         bodu nevystúpil nikto a OZ jednomyselne návrh na uznesenie schválilo.

           

            Starosta obce informoval o havarijnom stave rozvodov ústredného kúrenia ZŠ s MŠ Diviaky nad          Nitricou. Riešenie tohto problému je prioritou. Obec požiadala MŠ SR  o poskytnutie dotácie na            odstránenie tohto havarijného stavu. Tento havarijný stav je potrebné odstrániť najneskoršie   v mesiaci august 2012. Na základe výzvy pre verejné obstarávanie bol víťazom UNIMAT        Prievidza, ktorým bola vysúťažená cena celkom 16 113,19 Eur. Starosta obce doporučil zobrať           na vedomie informáciu o havarijnom stave rozvodov ústredného kúrenia ZŠ s MŠ. Doporučil             schváliť realizáciu rekonštrukcie rozvodov ÚK v mesiaci august 2012 podľa vysúťažených       podmienok. K návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky. OZ jednomyselne predložený návrh       schválilo.

 

            Starosta obce informoval o konaní pracovnej  porady starostov obcí a SC TSK, kde cieľom      bolo prehodnotenie sťažnosti na prejazd kamiónov po ceste II. triedy  Majer – Ilava. Predložená     požiadavka nebola akceptovaná z dôvodu diskriminácie prepravcov. Zo strany DI Prievidza          a SC TSK bolo doporučené meranie rýchlosti a váženie kamiónov. OZ informáciu zobralo na          vedomie.

 

            Starosta obce informoval o uzatvorení nájomnej zmluvy na traktor a vlečku so SOŠ Prievidza   a našou obcou v cene 1 Euro ročne. Poďakoval poslancovi TSK, riaditeľovi školy       a poslancovi OZ p.  Gamanovi Štefanovi za podporu a vytvorenie výhodných podmienok     na        využívanie tejto techniky. Nájomná zmluva je zverejnená na webovej stránke obce.

 

            Starosta obce predložil návrh na prenájom ovocného sadu v k.ú. Banky za účelom jeho          pravidelnej  údržby jeho miestneho chodníka. Doporučil aby prenájom bol schválený pre p.           Michala Mikulu z časti obce Banky  v cene 1 Euro ročne. Nájomnú zmluvu vypracujú p.        Gaman Štefan   a starosta obce. Predložený návrh OZ jednomyselne schválilo.

 

            Informáciu v súvislosti s prípravou 700 výročia prvej písomnej zmienky obce Banky , ktoré budú          15. septembra 2012 podal starosta  obce. Poďakoval všetkým Ješkovanom a Baňanom, ktorí             dokázali zabezpečiť na dôstojnej úrovni všetky sprievodné akcie k tomuto výročiu. V apríli          prebehla akcia po Baňanských chotároch, v máji z Baniek na Banky v Banskej Štiavnici         a v tomto mesiaci to bol Deň dobrých susedov. Rozprávkový les a Turnaj o pohár starostu vo             futbale. Všetky akcie mali peknú účasť a atmosféru. Poďakovanie patrí MV Banky,       poslancom OZ, turistom, neformálnemu spoločenstvo Dobrí susedia a DV Ješkova Ves, Banky.

 

            Mimo plánu starosta obce predložil informáciu  - žiadosť Detského domova Ilava – Klobušice vo         veci príspevku na tvorbu úspor maloletých detí Hanusových Jozefa, Patrika, Dávida. Výška     rozpočtu obce z tohoto dôvodu bude zaťažená o čiastku cca 2 000 Eur. Doporučil informáciu             zobrať na vedomie.

 

            Na záver v stručnosti informoval o riešení organizovanej skládky          v Diviakoch nad Nitricou,          o možnosti dlhodobého prenájmu pozemku pri kostole COOP SD Jednota Prievidza a o návrhu    financovania     inžinierskych sieti v spolupráci s Farským úradom  odpredajom   časti     pozemkov v lokalite Kalinovská. Presun kontajnera na sklo v časti obce Mačov upresní p.            poslanec Blaho            zabezpečí p. Krško, oprava studne pri krčme u Kováča a uzatvorenie cintorína           v Diviakoch nad Nitricou budú riešené cestou DP. Požiadal aby príspevky do Diviackych         novín    boli spracované a odovzdané redakčnej rade do 28.6.2012.

 

            BOD 6

 

            Návrh na uznesenie obdržali všetci prítomní poslanci OZ. Návrhová komisia nemala žiadne      pripomienky a ani doplnky k predloženému návrhu.

 

            BOD 7

 

            p. Čechová Anna – sa dotazovala, či príspevky pre  maloleté deti Hanusové  je možné uplatniť           aj pre iné deti .

            Starosta obce reagoval, že v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane a sociálnej    kuratele je obec povinná tieto finančné príspevky vyčleniť na úpravu a obnovu rodinných           pomerov len pre deti umiestnené v Detských domovoch  a po rozhodnutí príslušného           okresného súdu.

 

            p. Klucha Roman – informoval o ponuke získania pozemkov pre budovanie miestnej   komunikácie v časti obce Mačov. Starosta obce reagoval v tom smere, že v súčasnom období   je spracovávaný ÚPO vrátane časti Prieložky, budovanie MK a majetkoprávne vysporiadanie             pozemkov pod MK bude zabezpečené v rámci finančných možností obce.

 

            p.Gaman Štefan – informoval že finančná situácia je zložitá aj v rámci TSK a nie je dostatok      finančných prostriedkov na riešenie akútnych problémov.

 

            BOD 8

 

            Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starosta obce , poďakoval za účasť a disciplínu počas          rokovania a VZ ukončil.

            Overovatelia zápisnice:

            .......................................

            p. Gaman Štefan

 

 

            .........................................

            p. Domanická Oľga                                                      Ing. Július Duranzia

                                                                                                  starosta obce

 

            Zapísala: Iveta Kluvancová

 

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.