Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 04. júl 2012

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 26.6.2012 v KD Diviaky nad Nitricou

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.      Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.      Plnenie uznesení z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

3.      Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2012

4.      Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

 1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 21/2012

 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení:

3. Overovateľov zápisnice v zložení:

            B. Berie na vedomie

                        1. určenie zapisovateľky p. Ivety  Kluvancovej - pracovníčky Ocú

2. Plnenie uznesení

Uznesenie č. 22/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. berie na vedomie

                        1. Informáciu o plnení uznesení podanú starostom obce

3. Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2012

Uznesenie č. 23/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Berie na vedomie

1.      Informáciu o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2012

2.      Návrhy na zmeny rozpočtu obce pre rok 2012 s tým, že zmena rozpočtu bude prejedaná a schválená na ďalšom VZ OZ

B. Ukladá

1. Spracovať návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2012 podľa pripomienok

    Ministerstva financii Slovenskej republiky  a Prima Banky.

            

4. Organizačné záležitosti a žiadosti občanov                                   Uznesenie č.24/2012

 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Berie na vedomie

                        1.  Protest prokuratúra proti článku 2 ods.4 a článku 3 VZN č. 4/2008 o určení

                         miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky            

                         v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Diviaky nad Nitricou,                                    ktoré bolo schválené OZ,  dňa 3.12.2008.

            B. Schvaľuje

                         1.  Vypustenie článku 2 ods.4 a článku 3 Všeobecne záväzného nariadenia

                         č.4/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej   

                         školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec            

                         Diviaky nad Nitricou, ktoré bolo schválené OZ, dňa  3.12.2008.

            C. Ukladá

                        1. V lehote do 7 dní od konania VZ písomne informovať prokuratúru

                        o prijatých opatreniach.

 

                        Zodp. Iveta Kluvancová

Uznesenie č. 25/2012

 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Berie na vedomie

                        1. Upozornenie prokurátora na odstránenie porušenie článku 7 ods.5 písm. a/                          ústavného  zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone                      funkcií  verejných funkcionárov.

            B. Zriaďuje                                      

                        1.  Komisiu pre ochranu verejného záujmu podľa článku 7 ods.5 písm. a/

                        ústavného zákona o ochrane verejného záujmu v spojení s § 15 zákona                                  o obecnom zriadení v zložení: p.p. Gaman Štefan, Klucha Roman, Sigotská                        Erika, Čechová Anna, Vajdová  Alena.

            C. Ukladá:

                        1. V lehote do 7 dní od konania VZ písomne informovať prokuratúru

                            o prijatých opatreniach.

                        Zodp: Iveta Kluvancová

                    

Uznesenie č. 26/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A. Berie na vedomie

1. Otváracie hodiny pondelok – nedeľa od 10,00 hod. do 20,30 hod. 

 v prevádzke predajňa a výrobňa zmrzliny KAMI – Katarína Mišejová ,Diviaky

 nad Nitricou č.43, 972 25 Diviaky nad Nitricou

Uznesenie č. 27/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Berie na vedomie

                    1.  Sťažnosť Zuzany Chlupkovej, bytom 972 25 Diviaky nad Nitricou 165.                                        Úprava ulice pri cintoríne bude zabezpečená podľa finančných možností obce.

                                   Uznesenie č. 28/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.     súhlasí

                    1. S umiestnením a prevádzkovaním terminálu pre videohru v Pohostinstve                              Mačov 410 , 972 25 Diviaky nad Nitricou .

Uznesenie č. 29/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

                                   1.Plat starostu obce v celkovej výške 1 992 Eur s účinnosťou od 1.6.2012.

Uznesenie č. 30/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Berie na vedomie

                        1. Informáciu o havarijnom stave rozvodov ústredného kúrenia v MŠ Diviaky             nad Nitricou a verejnom obstarávaní na dodávku prác a služieb cestou                                UNIMAT Prievidza vo výške 16 113,19 Eur.

B. Schvaľuje

                        1. Realizáciu rekonštrukcie rozvodov ústredného kúrenia v mesiaci august                   2012 podľa vysúťažených podmienok.

Uznesenie č. 31/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Berie na vedomie

                        1. Informáciu z pracovnej porady starostov a Správy ciest TSK

                        2. Informáciu o uzatvorení nájomnej zmluvy medzi Obcou Diviaky nad                                    Nitricou a SOŠ služieb Prievidza na traktor a vlečku

                        3. Informáciu s prípravou 700. výročia prvej písomnej zmienke obce Banky

Uznesenie č. 32/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

                        1. Prenájom sadu Banky pre p. Michala Mikulu z časti obce Banky 436 v cene

                           1 Eur ročne. Nájomnú zmluvu spracujú p. Gaman Štefan a starosta obce.

Uznesenie č. 33/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Berie na vedomie

                        1. Žiadosť Detského domova Klobušice vo veci príspevku na tvorbu úspor                maloletých detí Hanusových,  Jozef, Patrik a David v zmysle zákona č.                                   305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane a sociálnej kuratele.

                       Návrhová komisia:                                                     

                       ...........................................

                        p. Čechová Anna

                       ............................................

                        p. Blaho Miroslav       

                       ..............................................

                        p. Klucha Roman                                            Ing. Július Duranzia

                                                                                                starosta obce

 

 

 

 

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.