Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 21. september 2012

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.septembra 2012 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

 

Prítomní:          podľa prezenčnej listiny

Program:

1.      Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program VZ OZ

2.      Schválenie návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3.      Kontrola plnenia prijatých uznesení

4.      Plnenie rozpočtu za 1.polrok 2012

5.      Prejednanie VZN č.2/2012 o pohrebníctve

6.      Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

7.      Návrh na uznesenie

8.      Diskusia

9.      Záver

BOD 1

VZ OZ otvoril starosta obce. Po privítaní prítomných konštatoval, že VZ OZ je uznášaniaschopné, poslankyňa p. Sigotská Erika bola ospravedlnená. Konanie VZ OZ bolo zverejnené v úradných tabuliach a na webovej stránke a poslanci boli oboznámení samostatnými písomnými pozvánkami.

K predloženému programu nebol podaný žiadny návrh na zmenu programu, prípadne jeho doplnenie. Za predložený návrh programu VZ OZ hlasovalo: za 8 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

BOD 2

Do mandátovej a návrhovej komisie starosta obce doporučil schváliť p.p. Čechová Anna, Domanická Oľga, Klucha Roman.

Za overovateľov zápisnice doporučil schváliť p. Blaho Miroslav, Vajdová Alena

Za zapisovateľku dnešného VZ OZ určil p. Kluvancovú Ivetu  – pracovníčku Ocú.

K tomuto návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky a návrh bol jednomyselne schválený.

BOD 3

Kontrola plnenia uznesení zo dňa 26.6.2012

Uznesenie 23/2012 -  návrh zmien rozpočtu na rok 2012 bol spracovaný písomnou formou, ktorú obdržali všetci poslanci  a bude prerokovaný v ďalšej časti rokovania - splnené

Uznesenie č. 24 a  25/2012 – prejednanie protestu prokurátora – stanovisko bolo písomne doručené na okresnú prokuratúru v Prievidzi vrátane prijatých opatrení – splnené

Uznesenie č. 26/2012 – otváracie hodiny v prevádzke predajňa – výroba zmrzliny KAMI – OZ zobralo na vedomie 

Uznesenie č. 27/2012- sťažnosť Zuzany  Chlupkovej Diviaky nad Nitricou 165, úprava ulice pri cintoríne - stanovisko bolo menovanej doručené písomne – splnené

Uznesenie č. 28/2012 – umiestnenie prevádzkového terminálu pre videohru v pohostinstve Mačov – písomné stanovisko bolo doručené žiadateľovi – splnené

Uznesenie č. 29/2012 – úprava platu starostu bola zabezpečená v súlade s rozhodnutím OZ s účinnosťou od 1.6.2012

Uznesenie č. 30/2012 – realizácia rekonštrukcie rozvodov ústredného kúrenia cestou UNIMAT Prievidza v ZŠ s MŠ bola ukončená v mesiaci august 2012. Financovanie tejto menovitej úlohy bude prejednané v ďalšej časti rokovania OZ – plní sa

Uznesenie č. 32/2012 – prenájom sadu Banky pre p. Mikulu Michala z časti obce Banky  436 – nájomná zmluva je spracovaná na obecnom úrade a bude zverejnená na webovej stránke obce – plní sa

Uznesenie č. 33/2012 – písomné stanovisko OZ vo veci príspevku  na tvorbu úspor detí Hanusových bolo zaslané do Detského domova Klobušice – splnené.

BOD 4

Informáciu o plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu podal starosta obce. Konštatoval, že obec eviduje výpadok v príjmovej časti o cca 12 tis Eur. Za hodnotené obdobie obce vykazuje vyrovnané hospodárenie.

Vzhľadom na schválené menovité úlohy v minulom roku /územný plán obce a v tomto roku rekonštrukcia ústredného kúrenia ZŠ s MŠ /predpokladalo sa  s dotáciou zo štátneho rozpočtu 80 resp.100 %. Ďalej sa zabezpečuje investičná výstavba verejného osvetlenia IBV Kalinovská a zakúpenie nového vozidla LIAZ na vývoz komunálneho odpadu. Vzhľadom na vývoj finančnej situácie a neposkytnutie dotácie zo ŠR, je potrebné zabezpečiť finančné zdroje na krytie týchto menovitých úloh. Základnou úlohou aj naďalej zostáva zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia obce v roku 2012. Riešením nepriaznivej finančnej situácie je predložený návrh zmeny – úpravy rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti  a následne poskytnutie úveru cestou Prima banky a.s. Prievidza na financovanie menovitých úloh.

Starosta obce informoval o stanovisku auditora k účtovnej závierke  a ku konsolidovanej závierke našej obce za rok 2011.

V rozprave nevystúpil nikto. Starosta obce predložil návrh na uznesenie: zobrať na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2012 a o návrhu zmeny rozpočtu obce za rok 2012 a návrhu na poskytnutie úveru  cestou Prima banky a.s. Prievidza vo výške 32 tis. Eur.

Zobrať na vedomie správu nezávislého auditora za zostavenie účtovnej závierky za rok 2011 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011.

Schváliť: zmenu rozpočtu obce na rok 2012 a poskytnutie úveru cestou Prima banky a.s. Prievidza vo výške 32 tis,. Eur na dofinancovanie menovitých úloh v roku 2012.

K návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky a OZ predložený návrch schválilo počtom hlasov za: 8, proti neboli nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

BOD 5

Návrh VZN č.2/2012 o pohrebníctve bol zverejnený v úradných tabuliach a na webovej stránke obce. K návrhu bola nanesené jedna  ústna pripomienka, ktorá bola riadne vysvetlená. Z pracovnej porady  bolo doporučené v prílohe cenníka služieb doplniť o bod 1 a to: nájom v obradnej miestnosti a za  použitie chladiaceho zariadenia vo výške 10 eur. V rozprave nevystúpil nikto. OZ hlasovaním predložený návrh VZN schválilo počtom hlasov za: 8, proti neboli nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

BOD 6

Starosta obce predložil návrh na schválenie zmluvy o nákupe špeciálneho vozidla LIAZ  v zmysle uzatvorenej zmluvy s firmou EKO Hunka s.r.o Chynorany zo dňa 28.8.2012 v celkovej kúpnej cene vo výške 11 040 Eur vrátane DPH. Návrh bol jednomyselne schválený.

Starosta obce informoval o uskutočnených rokovaniach ÚPO, ktoré sa uskutočnilo dňa 1.5.2012 za účasti stavebnej komisie, poslancov OZ a spracovateľa. Verejné prejednanie sa uskutočnilo 11.9.2012 o 14,00 hod v priestoroch KD Diviaky nad Nitricou. Prejednávaný koncept ÚPO je aj naďalej k nahliadnutiu na obecnom úrade  Diviaky nad Nitricou  a je k nahliadnutiu  na webovej stránke obce. Doporučil zobrať na vedomie.

V rámci prípravy verejného zasadnutia bol prejednaný návrh p. Romana Kluchu na možnosť budovanie inžinierskych sieti v spolupráci s Farským úradom Diviaky nad Nitricou. Návrh predpokladá dobudovať rozvod plynu a dažďovú kanalizáciu. Pre úspešné rokovanie starosta obce predložil návrh na schválenie komisie, ktorá pripraví podmienky pre samotnú realizáciu a financovanie tohto zámeru. Do komisie doporučil schváliť p. Roman  Kluchu, p.Štefana  Gamana a  starostu obce. K návrhu neboli žiadne pripomienky a OZ tento jednomyselne schválilo.

Starosta obce informoval o vyvrcholení osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Banky, ktoré sa uskutočnia 15.9.2012 podľa zverejneného programu. Pozval všetkých prítomných na tieto oslavy a konštatoval, že náklady boli financované  sponzorsky a obec sa na financovaní tejto aktivity podieľala minimálne. V tejto súvislosti predložil návrh na ocenenie za celoživotnú prácu a to udelenie ceny obce pre p. Antona Hagaru pri príležitosti prvej písomnej zmienky o časti Banky. K návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky a poslanci OZ návrh na udelenie ceny obce pre pána Antona Hagaru jednomyselne schválilo.

Ďalej starosta obce predložil OZ návrh prevádzkového poriadku dočasného zberného dvora v Diviakoch  nad Nitricou v priestoroch pri miestnom cintoríne. Návrh obdržali poslanci v písomnej forme. Hlavným cieľom tohto návrhu je zamedziť chaotickému hromadeniu odpadov a zabezpečiť jeho triedenie, kontrolu a v konečnom dôsledku zníženie nákladov za uloženie a zvoz odpadov. K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky a OZ predložený návrh prevádzkového poriadku dočasného zberného dvora jednomyselne schválilo.

OZ prejednalo žiadosť SYNOT TIP s.r.o.Poprad na prevádzkovanie stávkového terminálu v prevádzke kaviareň Katarína Divékyová Ješkova Ves 612. Návrh poslanci obdržali v písomnej forme, zo strany poslancov neboli v rozprave nanesené žiadne pripomienky a predložený návrh bol jednomyselne schválený.

OZ prejednalo žiadosť o prenájom nebytových priestorov KD Mačov  a celého oploteného nádvoria pre Mocika Norberta, bytom  Diviaky nad Nitricou 58. Navrhnuté podmienky a ďalšie požiadavky prehodnotí komisia, ktorá spracuje návrh nájomnej zmluvy do najbližšieho rokovania OZ. Starosta obce odporučil schváliť komisiu p. Blaho Miroslav, Ing. Karol Mikulík a Iliašová Eva. Realizácia sa zabezpečí po schválení nájomnej zmluvy. Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

 OZ súhlasí s prenájmom nebytových priestorov KD Mačov a priľahlého oploteného pozemku za podmienky voľného prístupu k požiarnej zbrojnici a výjazdu požiarneho auta. Zároveň súhlasí so zmenou platcu za dodávku elektrickej energie.

K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky a OZ tento jednomyselne schválilo.

Starosta obce informoval OZ o žiadosti Ing. Petejovej o zverejnenie jej reakcie na článok v občasníku Diviacke noviny 2/2012. Táto bola postúpená na riešenie cestou redakčnej rady. Doporučil informáciou zobrať na vedomie.

OZ prejadnalo žiadosť o pomoc Vladimíra a Petra Kaňovcov pri výstavbe miestnej komunikácie v časti obce  Mačov – Prieložky, vrátane možnosti darovania časti pozemkov obci pre účely prístupovej cesty. Táto žiadosť je v súlade so spracovávaným ÚPO.

Starosta obce predložil návrh na uznesenie: zobrať na vedomie žiadosť Vlada a Petra Kaňovcov o pomoc pri výstavbe miestnej komunikácie, vrátane možnosti darovania časti pozemkov obci  a konštatovať, že úpravu, údržbu a prevádzkovanie týchto pozemkov bude možné na základe samostatnej zmluvy na náklady stavebníkov.

BOD 7

K predloženému návrhu na uznesenie návrhová komisia nemala žiadne pripomienky .

 BOD 8

V diskusii vystúpili

p. Gaman Štefan pozval prítomných na oslavy 700.rokov obce Banky, a poďakoval všetkým sponzorom a občanom za prípravu osláv

p. Obert Štefan– informoval sa o dostavbe obchodnej bunky Jednota v Diviakoch nad Nitricou, ako budeme splácať úvery na financovanie Kalinovská, požiadal o  vysvetlenie platenia hrobových miest, konštatoval, že podporuje ocenenie pána Hagaru .Starosta obce reagoval, že o budovaní obchodnej bunky prebieha rokovanie medzi Farským úradom a Jednota COOP s.d. Prievidza. Bližšie informácie môže poskytnúť p. poslanec Roman Klucha. Čerpanie úverov bolo schválené hlavne na riešenie havarijných situácii a schválených menovitých úloh v minulom  a v tomto roku ,ktoré sú pre obec životne dôležité.

Platenie za hrobové miesta sa dotýka všetkých hrobových miest, ktoré sú v evidencii podľa pasportizácie jednotlivých cintorínov a nájomné zmluvy budú uzatvárané postupne od tohto roku a ž do konca roku 2013.Dokončenie IBV Kalinovská v spolupráci s Farským úradom je výhodné pre obidve strany, pretože umožní výstavbu rodinných domčekov a efektívne využite finančných prostriedkov majiteľa pozemkov.

p. Klucha Roman – prebieha rokovanie medzi Jednotou S.D. Prievidza  a Biskupským úradom, ktoré rieši výstavbu obchodnej bunky, pomalými krokmi to napreduje, v zmysle plánu investícii je reálne s výstavbou obchodnej bunky začať v roku 2014 po schválení zmluvy medzi Farským úradom a Jednotou COOP S.D. Prievidza.

p. Paulďurová Gabriela – žiadala uverejniť na webovú stránku obce   zmeny rozpočtu

Požiadala o príspevky do Diviackych novín doručiť redakčnej rade do konca mesiaca novembra, pozitívne hodnotila dnešné verejné prejednávanie konceptu ÚPO obce. Dokončenie a pasportizácia hrobových miest rieši miesta pre pochovávanie pri dodržaní tlecej doby, doporučila ,aby bola samostatne riešená otázka hrobových miest a uloženia urien.

Starosta obce reagoval, že  schválené zmeny rozpočtu budú zverejnené v úradných tabuliach a na webovej stránke obce.

BOD 9

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval všetkým za účasť a disciplínu počas rokovania a VZ OZ ukončil.

Zapisovateľka: Iveta Kluvancová                                Ing. Július Duranzia

                                                                                    Starosta obce

       Overovatelia zápisnice:

Ing. Vajdová Alena  

       Blaho Miroslav

                       

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.