Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 21. september 2012

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 11.9.2012  v KD Diviaky nad Nitricou

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.      Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.      Plnenie uznesení z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

3.      Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2012

4.      Prejednanie VZN č. 2/2012 o pohrebníctve

5.      Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

 1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 34/2012

 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p.Čechová Anna, Domanická Oľga, Klucha Roman.

3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p.Blaho Miroslav, Vajdová Alena

            B. Berie na vedomie

                        1. určenie zapisovateľky p. Ivety  Kluvancovej - pracovníčky Ocú

2. Plnenie uznesení

Uznesenie č. 35/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Berie na vedomie

                        1. Informáciu o plnení uznesení podanú starostom obce

3. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2012

Uznesenie č. 36/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Berie na vedomie

1.      Informáciu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2012, o návrhu zmeny rozpočtu obce na rok 2012 a návrhu na poskytnutie úveru cestou Prima banky a.s. Prievidza vo výške 32 tis.Eur.

2.      Správu nezávislého auditora na zostavenie účtovnej závierky za rok 2011 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011

B. Schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou na rok 2012

2. Poskytnutie úveru cestou Prima banky a.s. Prievidza vo výške 32 tis. Eur na

    financovanie menovitých úloh v roku 2012

             

4. Prejednanie VZN č. 2/2012 o pohrebníctve

                          

                                  Uznesenie č.37/2012

 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Schvaľuje

                         1.  VZN č. 2/2012 o pohrebníctve

           5. Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

Uznesenie č. 38/2012

 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Schvaľuje

                        1. Nákup nákladného vozidla LIAZ špeciálny  v zmysle uzatvorenej zmluvy        v cene 11 040,- Eur vrátane DPH.

            Uznesenie č. 39/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Berie na vedomie

1. Informáciu k predloženému Konceptu územného plánu obce Diviaky nad Nitricou

Uznesenie č. 40/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

                    1.  Komisiu v zložení: Roman Klucha, Štefan Gaman a starosta obce za účelom   poskytnutia pôžičky na dostavbu inžinierskych sietí IBV Kalinovská.

                                   Uznesenie č. 41/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.     Berie na vedomie

                    1. Informáciu o organizačnom zabezpečení osláv 700 -ého výročia prvej písomnej  zmienky o obci Banky.

            B. Schvaľuje

                    1. Udelenie ceny obce Diviaky nad Nitricou p.Antonovi Hagarovi   z príležitosti 700-ého výročia 1.písomnej zmienky časti obce Banky.          

Uznesenie č. 42/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

   1.Prevádzkový poriadok dočasného zberného dvora Diviaky nad Nitricou

Uznesenie č. 43/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Súhlasí

     1. S umiestnením a prevádzkovaním stávkového terminálu v kaviarni Katarína  Divékyová v časti obce Ješkova Ves 612 cestou firmy SYNOT TIP s.r.o.  Poprad

    Uznesenie č. 44/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Súhlasí

      1. S prenájmom nebytových priestorov KD Mačov a priľahlého oploteného

          pozemku za podmienky voľného prístupu k požiarnej zbrojnici    a výjazdu   požiarneho auta.

        2. So zmenou platcu za dodávku elektrickej energie

Uznesenie č. 45/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Berie na vedomie

    1. Žiadosť p. Ing. Evy Petejovej a zverejnenie príspevku v občasníku Diviacke  noviny, ktorá bola postúpená na riešenie Redakčnej rade.

                                         Uznesenie č. 46/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Berie na vedomie

    1. Žiadosť Vladimíra a Petra Kaňovcov o pomoc pri výstavbe miestnej

        komunikácie v časti obce Mačov vrátane možnosti darovania časti pozemkov obci

B. Konštatuje

    1. Že úprava, údržba a prevádzkovanie týchto pozemkov bude možná na

               základe samostatnej zmluvy na náklady stavebníkov.

Návrhová komisia:

           .....................................

            Čechová Anna

           ......................................

            Domanická Oľga

           ......................................                                            Ing. Július Duranzia

            Klucha Roman                                                             starosta obce

                                                          

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.