Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 01. február 2013

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.januára 2013 o 15,30 hod. v kultúrnom dome  v Diviakoch nad Nitricou.

 

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny

Program:

1.       Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program VZOZ

2.       Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3.       Prejednanie žiadosti obce o poskytnutie dotácie na  územnoplánovaciu dokumentáciu obce Diviaky nad Nitricou

4.       Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

5.       Návrh na uznesenie

6.       Záver

   BOD 1

V zmysle zákona o obecnom zriadení a rokovacieho poriadku OZ starosta obce zvolal verejné zasadnutie OZ. Ide o neplánované rokovanie, ktorého cieľom je prejednanie  a schválenie žiadosti obce o poskytnutie dotácie na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce cestou Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Samotné konanie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo organizačne zabezpečené obvyklým spôsobom. Starosta obce konštatoval, že rokovania sa zúčastňuje 8 poslancov a teda je uznášaniaschopné.

K predloženému návrhu programu neboli navrhnuté žiadne zmeny a tento bol jednomyselne schválený.

BOD 2

Za členov mandátovej a návrhovej komisie starosta obce doporučil schváliť p.p.. Alenu Vajdovú, Tibora Turcera a Iliaša Radovana.

Za overovateľov zápisnice starosta obce doporučil schváliť p.p. Oľgu Domanická a  Miroslava Blahu.

          Za zapisovateľku určil p. Kluvancovú Ivetu – pracovníčku Ocú.

Predložený návrh bol  jednomyselne schválený.

            BOD 3

          Starosta obce predložil návrh žiadosti obce o poskytnutie dotácie na spracovanie           územnoplánovacej dokumentácie. Účelom tejto žiadosti je získanie finančných     prostriedkov na   dofinancovanie posledných etáp územného plánu obce a to:

-          návrhu územného plánu obce v celkovom náklade 8 400 Eur s termínom obstarania v mesiacoch apríl až jún 2013

-          čistopisu územného plánu v celkovom náklade 1 000 Eur s termínom obstaranie v mesiacoch november – december 2013

            Požadovaná výška dotácie je v objeme 7 520 Eur t.j. do výšky 80% oprávnených nákladov.

Výška dotácie môže byť ovplyvnená počtom predložených žiadostí a objemom finančných     prostriedkov vyčlenených na tento účel Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja      SR.

 Návrh na uznesenie  a harmonogram obstarávania Územného plánu obce obdržali poslanci     v písomnej forme.

 Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

            I. súhlasiť

      so záväzkom obce, že proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce       Diviaky nad Nitricou“, v súlade s § 22 zákona o územnom plánovaní a         Stavebnom    poriadku č. 50/1976 v znení neskorších predpisov potrvá najviac  tri roky od uzatvorenia    zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom v zmysle§ 4 ods (2)  zákona č. 226 /   2011Z.z.o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej  dokumentácie obcí

            II. schváliť

             záväzok obce, ukončiť proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce   Diviaky   nad Nitricou“, v súlade s § 22 zákona o územnom plánovaní a stavebnom   poriadku č. 50/1976 v znení neskorších predpisov najneskôr do troch rokov od  uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom Dopravy, výstavby  a regionálneho rozvoja a obcou  Diviaky nad Nitricou v zmysle § 4 ods.(2) zákona č.   226/2011Z.z.o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie  obcí

            III. uložiť

           Starostovi obce podať žiadosť na poskytnutie dotácie na spracovanie  Územného plánu  obce Diviaky nad Nitricou v zmysle zákona č. 226/2011Z.z. o poskytovaní dotácií na   spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v čo najkratšom termíne  v príslušnom roku 2013.

 K predloženému návrhu starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa z prítomných         poslancov neprihlásil nikto.

OZ   predložený návrh schválilo počtom hlasov za: 7, proti nebol nikto a 1 sa zdržal hlasovania

 BOD 4 

3. Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

Starosta obce predložil OZ návrh na určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky ZŠ S MŠ v Diviakoch nad Nitricou. V náväznosti na žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ    doporučuje zápis do 1.ročníka vykonať počas pracovného dňa  5.2.2013 od 13,00 hod – do   17,00 hod v 2.A  a v 3.A triede v budove školskej jedálne na poschodí. Jedná sa o deti, ktoré   dovŕšia do 31.8.2013 šiesty rok veku  a pre školský rok 2013/2014.

K  predloženému návrhu na uznesenie nevystúpil nikto a OZ hlasovaním predložený návrh   jednomyselne schválilo.

 Starosta obce predložil žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu a prevádzkovaniu videohry Program  s.r.o. Brnianska 10, Trenčín v prevádzke Herňa DEWEK /krčma pri vŕbe /Diviaky nad Nitricou            742. Žiadateľ predložil všetky potrebné podklady. Starosta obce doporučil OZ prijať uznesenie:

 Súhlasiť s umiestnením a prevádzkovaním videohry v prevádzke „Herňa DEWEK“  972 25   Diviaky nad Nitricou 742.

 K predloženému návrhu neboli zo strany poslancov nanesené žiadne pripomienky a OZ   hlasovaním návrh jednomyselne schválili.

BOD 5

K predloženému návrhu na uznesenie neboli zo strany návrhovej komisie nanesené žiadne     pripomienky a návrh bol akceptovaný prítomnými poslancami OZ.

 BOD 6

 Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní OZ a disciplínu počas rokovania   a následne VZ OZ ukončil.

Zapísala: Iveta Kluvancová                                           Ing. Július Duranzia

                                                                                         Starosta obce

 

           Overovatelia zápisnice:

           ..................................

            Oľga Domanická

           ....................................

           Miroslav Blaho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.