Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 17. december 2012

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.decembra 2012  o 17,00 hod. v kultúrnom dome  v Diviakoch nad Nitricou.

 

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny

Program:

1.       Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program VZOZ

2.       Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3.       Kontrola plnenia prijatých uznesení

4.       Prejednanie návrhu rozpočtu obce na roky 2013 -2015

5.       Prejednanie VZN obce

6.       Organizačné otázky a žiadosti občanov

7.       Návrh na uznesenie

8.       Diskusia

9.       Záver

         BOD 1

Verejné zasadnutie OZ otvoril starosta obce. Konštatoval, že zvolanie verejného zasadnutia bolo zabezpečené v súlade so zákonom o obecnom zriadení a rokovacím poriadkom OZ. Jeho konanie bolo zverejnené obvyklým spôsobom a poslanci OZ obdržali pozvánky s určením termínu a miesta rokovania a s návrhom programu. Rokovania OZ sa zúčastnilo celkom 7 poslancov, pán poslanec Turcer Tibor z titulu pracovných povinností sa zasadnutia nezúčastnil a ďalej sa nezúčastnila p. Sigotská Erika z dôvodu PN. V zmysle rokovacieho poriadku bolo OZ uznášaniaschopné.

K predloženému návrhu programu neboli navrhnuté žiadne zmeny a tento bol jednomyselne schválený.

BOD 2

Za členov mandátovej a návrhovej komisie starosta obce doporučil schváliť p.p. Vajdovú Alenu, Kluchu Romana, Iliaša Radoslava.

Za overovateľov zápisnice starosta obce doporučil schváliť p. p. Miroslava Blahu a Domanickú Oľgu.

Za zapisovateľku určil p. Kluvancovú Ivetu – pracovníčku Ocú.

Predložený návrh bol  jednomyselne schválený.

            BOD 3

            Uznesenie č. 36/2012-  zmena rozpočtu obce bola uplatnená v plnom rozsahu vrátane   čerpania úveru cestou Prima banky na schválené menovité úlohy. Obec eviduje k 30.9.2012   vyrovnané hospodárenie – uznesenie sa plní.

            Uznesenie č. 37/2012 – nájomné zmluvy za hrobové miesta sú uzatvárané v zmysle prijatého   VZN o pohrebníctve. V súčasnosti prebieha aktualizácia hrobových miest na všetkých          cintorínov – doplnenie nových hrobových miest, oprava a  doplnenie chybných hrobov, fotenie nových hrobových miest a doplnenie databázy digitálneho archivačného systému           zosnulých – uznesenie sa plní

            Uznesenie č. 38/2012 – nákup vozidla LIAZ špeciál – vývoz KO - splnené

            Uznesenie č. 39/2012 – koncept ÚPO bol kompletne prerokovaný. Vzhľadom na nedostatok    vlastných zdrojov na financovanie jeho časti v roku 2012 bolo so zhotoviteľom dohodnuté, že          časť výkonov z roku 2012 bude presunutá do roku 2013. Tento postup bol písomne dohodnutý          s ministerstvom dopravy a regionálneho rozvoja  a to z titulu, že čerpanie dotácie na ÚPO sa     presúva do roku 2013. Starosta obce doporučil spracovaný dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.             0306/2011 zo dňa 4.7.2011 na   spracovanie ÚPO schváliť. Dodatok č. 1 je zverejnený na         webovej stránke obce. OZ predložený návrh jednomyselne schválilo.

            Uznesenie č. 40/2012 -  návrh na spracovanie zmluvy o pôžičke bol spracovaný v       spolupráci s právnikom obce a členmi  určenej komisie. Tento návrh bol postúpený na BÚ v       Nitre - úloha sa plní.

            Uznesenie č. 41/2012 – Oslavy 700 – ého výročia prvej písomnej zmienky časti  obce Banky  a           udelenie ceny obce pre p. Antona Hagaru boli zabezpečené na dôstojnej úrovni – úloha        splnená

            Uznesenie č.42/20125 prevádzkový poriadok dočasného  zberného dvora bol uvedený do   praxe. Starosta obce konštatoval, že bol akceptovaný veľkou väčšinou občanov a stretol sa    s porozumením, ale aj komentárov.  Za obdobie dvoch mesiacov sa náklady za vývoz    a likvidáciu odpadov značne znížili – úloha sa plní.

            Uznesenie č. 43/2012 – prevádzkovanie a umiestnenie stávkového terminálu v Kaviarni    Katarína Divékyová v časti obce Ješkova Ves – súhlasné stanovisko bolo doručené písomne -      splnené

            Uznesenie č. 44/2012 – prenájom nebytových priestorov kultúrneho domu  Mačov a zmenu      platcu za elektrickú energiu budú  akceptované po schválení nájomnej zmluvy, ktorú          vypracovala komisia v zložení p. Blaho Miroslav, Ing. Mikulík Karol a Iliašová Eva. Návrh        akceptuje prenájom na dobu 15 rokov s rozdelením investícii do opráv nehnuteľnosti v objeme         1 000 Eur ročne. K predloženému návrhu s faktickou poznámkou vystúpil p. Gaman Štefan,      zmluvné dojednania sa mu javia ako rýchle  a nevidel obsah navrhovanej zmluvy, z uvedeného            dôvodu sa zdrží hlasovania. Starosta obce predložil návrh schváliť nájomnú zmluvu na   prenájom KD Mačov za podmienky upresnenia harmonogramu aktivít na zveľaďovanie prenajatých nehnuteľností menovite a ročne.  Návrh bol schválený počtom hlasov za: 6, proti nebol nikto,1 sa zdržal hlasovania.

 Uznesenie č. 45/2012– žiadosť p. Pétejovej Evy o príspevok do Diviackych novín bol   postúpený redakčnej rade a článok bol zverejnený v poslednom čísle – splnené.

 Uznesenie č. 46/2012 – prejednaná žiadosť Petra a Vlada Kaňových – písomné stanovisko     bolo doručené žiadateľom po konaní VZ – splnené.

    BOD 4

  Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému návrhu rozpočtu obce na roky 2013- 2015.    Návrh bol zverejnený v úradných tabuliach a na webovej stránke obce  a poslanci ho obdržali     na prípravných zasadnutiach. V náväznosti na memorandum medzi ZMOS a Vládou SR    predpokladá znižovanie výdavkov a navrhovaný rozpočet na rok 2013 je zostavený ako vyrovnaný. Požiadal p. Iliašovú Evu, aby uviedla návrh tohoto rozpočtu. V dôvodovej správe   odôvodnila návrhy v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu s tým, že rozpočet vytvára       podmienky na zabezpečenie prenesených a originálnych kompetencii, údržby    verejných   priestranstiev, cintorínov, miestnych komunikácii a pod. Zabezpečuje aj primerané výdavky   ostatných kapitol, najmä kultúrno spoločenských podujatí, športu a opatrovateľskej služby.  Hlavný             kontrolór doporučuje predložený návrh rozpočtu schváliť. Starosta obce v ďalšej časti doporučil zaoberať sa optimalizáciou ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou, t.z. vytvoriť    podmienky pre presun žiakov z MŠ Diviaky nad Nitricou do hlavnej budovy ,príp.    Školskej     družiny a následne vytvoriť podmienky na zlúčenie MŠ Diviaky nad Nitricou a MŠ Banky   do budovy MŠ Diviaky nad Nitricou. Tento návrh by mal byť zrealizovaný v termíne do      31.8.2013 s tým, že v priebehu do konca marca bude urobená podrobná finančná analýza a vyjadrenie všetkých zainteresovaných k tomuto návrhu. V rozprave k rozpočtu nevystúpil  nikto. Starosta obce predložil návrh:

            a/ zobrať na vedomie informáciu k spracovanému rozpočtu obce na roky 2013-2015, zobrať na            vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu a zobrať na vedomie zámer na        optimalizáciu ZŠ s MŠ Diviakoch nad Nitricou.

            b/ schváliť rozpočet obce na roky 2013-  2015

            c/   uložiť spracovanie podrobnej finančnej analýzy optimalizácie ZŠ s MŠ a túto prejednať vo vedení školy a v rade školy. Úlohu zabezpečí riaditeľka školy v lehote do 31.3.2013.

  K návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky a OZ hlasovaním  návrh jednomyselne schválilo.

  BOD 5

   Starosta obce predložil na rokovanie OZ návrh VZN č.3/2012 – miestnych daniach a  poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý sa vydáva na základe zákona č.  582/2004 Z.z. a v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

            Návrh VZN bol zverejnený  na úradných tabuliach obce a webovej stránke obce  a poslanci ho    obdržali v písomnej forme.  K návrhu neboli evidované žiadne pripomienky ani pozmeňujúce   návrhy. V rozprave nevystúpil s poslancov nikto a starosta obce predložil návrh na schválenie  predloženého VZN č.3/2012. Obecné zastupiteľstvo toto VZN č.3/2012 hlasovaním za 7,proti    nebol nikto a  ani sa nezdržal hlasovania schválilo.  Starosta obce predložil návrh VZN č.4/2012 – o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/ žiaka MŠ a ŠZ/.Návrh sa vydáva v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. a      zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Aj tento návrh bol zverejnený zákonným  pôsobom. K samotnému návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce   návrhy.   V rozprave nevystúpil nikto. Predložený návrh VZN č.4/2012 bol schválený počtom   hlasov 7,proti   nehlasoval nikto  a ani sa nezdržal hlasovania.

Starosta obce odôvodnil návrh VZN č.5/2012 – o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na    čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou. Aj tento návrh bol zverejnený   obvyklým spôsobom a návrh sa vydáva na základe zákona č. 245/2008 Z.z.,zákona  č..596/20036 Z.z. a v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. K návrhu   neboli   nanesené žiadne pripomienky. V rozprave s poslancov nevystúpil nikto. Za predložený návrh   VZN č.5/2012 hlasovalo  za 7 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.          

  BOD 6

Starosta obce predložil na rokovanie OZ návrh novej zmluvy o zriadení Spoločného obecného    úradu Nováky, ktorá bola prejedaná a schválená na zhromaždení        štatutárov/starostov/dňa 21.10.2011. Účastníkmi tejto     zmluvy je 26 obcí regiónu Nováky.   Dôvodom schválenia tejto novej zmluvy je upresnenie    počtov obyvateľov účastníkov   a upresnenie kompetencií v rámci vnútorných predpisov    a organizačného poriadku SOU.  Starosta obce doporučil zobrať na vedomie informáciu   o návrhu novej zmluvy o zriadení SOU Nováky a schváliť predložený návrh novej zmluvy o zriadení SOU Nováky s účinnosťou    od    1.1.2013

            K predloženému návrhu vystúpil s pripomienkou p. Gaman Štefan, ktorý odôvodnil svoje   zamietavé stanovisko z dôvodu, že nepozná obsah tejto zmluvy, lebo sa nezúčastnil    pracovného zasadnutia.

            Za predložený návrh hlasovalo 6 poslancov, 1 bol proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Návrh bol   schválený.

    Starosta obce predložil návrh na vyradenie nákladných vozidiel LIAZ odhlásených z evidencie   a odovzdaných do šrotu a to LIAZ BR s nadstavbou KUKA na vývoz komunálneho odpadu   a LIAZ 151 valník. Znalecké posudky na tieto vozidlá vykonal 12.10.2012 Ing. Marian  Flimel, ktorý doporučil tieto vozidlá vyradiť. K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne    pripomienky. Návrh bol schválený počtom hlasov za: 7, proti nebol nikto, a ani nezdržal   hlasovania.

 Starosta obce predložil návrh na zakúpenie rozmetadla na posyp miestnych komunikácii v cene  720 Eur vrátane DPH a 50 ks stoličiek do KD v Diviakoch nad Nitricou v celkovej cene 1140 Eur  vrátane DPH. Finančné zabezpečenie bude vykryté z vyšrotovania vyradených nefunkčných   vozidiel LIAZ. K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne   pripomienky. Návrh bol   schválený počtom hlasov za: 7, proti nebol nikto, a ani nezdržal   hlasovania.

 Starosta obe predložil návrh na zápis do kroniky obce za rok 2011, ktorý spracovala p. Marta Nosková. Určená komisia doporučila OZ tento zápis chváliť a zapísať do kroniky obce – úloha    už bola zrealizovaná. K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne    pripomienky. Návrh    bol schválený počtom hlasov za: 7, proti nebol nikto, a ani nezdržal  hlasovania.

 Starosta obce predložil návrh na schválenie nájomnej zmluvy so SLOVAK TELEKOM a.s.   Bratislava  za účelom umiestnenia  a užívania technologického zariadenia rádioreleového bodu   a základnej stanice  na budove KD v Diviakoch nad Nitricou. Doba nájmu je stanovená na 10   rokov,  výška nájmu bola dohodnutí vo výške 300 Eur ročne.

  K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky. Návrh bol         schválený počtom   hlasov za: 7, proti nebol nikto, a ani nezdržal  hlasovania.

 Ďalej starosta obce predložil OZ na rokovanie žiadosť o umiestnenie a prevádzkovanie  stávkovej kancelárie NIKÉ v prevádzke Kaviareň LAMA Diviaky nad Nitricou 713 a schválenie  prevádzkovej doby v tejto stávkovej doby v súlade s otváracími hodinami kaviarne.

 Starosta obce predložil návrh na uznesenie, OZ súhlasí s umiestnením a prevádzkovaním   stávkovej kancelárie NIKÉ s.r.o. Ilkovičova 34, Bratislava  v prevádzke Kaviareň LAMA Diviaky   nad Nitricou 713 a schválenie prevádzkovej doby v tejto stávkovej doby v súlade s otváracími   hodinami kaviarne.

Pondelok – Štvrtok                 13,00 – 22,00 hod

 Piatok – Sobota                      13,00 – 23,30 hod

  Nedeľa                                   13,00 – 22,00 hod

   K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky. Návrh bol         schválený počtom   hlasov za: 7, proti nebol nikto, a ani sa nezdržal  hlasovania.

 Starosta obce predložil žiadosť Tanečného klubu  Dovetan o finančný príspevok a bezplatné   poskytnutie priestorov KD Diviaky nad Nitricou na Mikulášsku vnútroklubovú súťaž. Žiadosť     a návrh na uznesenie obdržali poslanci písomnou formou. Starosta obce predložil návrh na    uznesenie OZ:

            a/ nesúhlasí s finančným príspevkom pre tanečný klub Dovetan

            b/súhlasí s bezplatným využívaním kultúrneho domu v Diviakoch nad Nitricou pre aktivity  TK Dovetan.

   K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky. Návrh bol         schválený počtom    hlasov za: 7, proti nebol nikto, a ani nezdržal  hlasovania.

 Starosta obce predložill žiadosť p. Emílie Ivanišovej bytom Diviaky nad Nitricou,318   o odpustenie poplatku za hrobové miesta. Žiadosť obdržali všetci poslanci. V zmysle VZN  č.2/2012 môžu byť od platenia za hrobové miesta oslobodené hroby významných   osobností. Hroby podľa žiadosti tieto kritéria nespĺňajú.

    Starosta obce predložil návrh na uznesenie , obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpustením   poplatkov za hrobové miesta Antona Kováča, manž. Paulíny a Štefana Kováča.  K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky. Návrh bol    schválený počtom   hlasov za: 7, proti nebol nikto, a ani nezdržal hlasovania.

Starosta obce predložil žiadosť p.Jána Sobotu o finančnú náhradu za zemné práce pri

  vybudované prístupovej cesty na jeho pozemku v lokalite Bukovec vo výške 100 Eur.

    Písomnú žiadosť a návrh na riešenie obdržali poslanci písomnou formou. V rozprave nevystúpil    nikto. Starosta obce predložil návrh na uznesenie OZ nesúhlasí s finančnou náhradou za  zemné práce pri budovaní prístupovej cesty v lokalite Bukovec vo výške 100 Eur pre J. Sobotu      bytom Diviaky nad  Nitricou 172.

 Za predložený návrh hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto, 1 sa zdržal hlasovania

  Ďalej starosta obce predložil žiadosť p. Anny Vrtelovej bytom Diviaky nad Nitricou 139   o finančnú náhradu škody za geodetické práce pri vytýčení hranice pozemku p.č.591 v k.ú.  Diviaky nad Nitricou. Kópiu žiadosti obdržali všetci poslanci OZ. Starosta konštatoval, že obec   ani pracovníci Ocú nespôsobili škodu p. Vrtelovej  a teda požadovaná náhrada    škody za  geodetické práce je neodôvodnená.

  Starosta obce predložil návrh na uznesenie, obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s finančnou   náhradou za geodetické práce za opakované vytýčenie hranice medzi pozemkami p.č.  591,587/1 a 589/2 v k.ú. Diviaky nad Nitricou.

 K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky. Návrh bol schválený    počtom   hlasov za: 7, proti nebol nikto, a ani nezdržal  hlasovania.

Starosta obce predložil žiadosť p. Jozefa Iliaša bytom Mačov 352 o finančnú pomoc pre syna jazdiaceho COONTRYCROSS  MX CUP. Žiadosť majú k dispozícii všetci poslanci.

 Starosta k tomuto bodu otvoril rozpravu. Do rozpravy sa neprihlásil nikto a preto predložil návrh    na uznesenie, obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s poskytnutím finančnej pomoci pre Jozefa     Iliaša bytom Diviaky nad Nitricou, Mačov 352 na súťažné jazdy CONTRYCROSS.   K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky. Návrh bol  schválený  počtom  hlasov za: 7, proti nebol nikto, a ani nezdržal    hlasovania.

 Starosta obce požiadal predsedkyňu finančnej komisie, aby predniesla návrh na odmeny pre poslancov OZ za rok 2012.

 Predkladateľka v návrhu odôvodnila vyplatenie odmien v zmysle zásad odmeňovania   poslancov,   a to za účasť na prípravných a verejných zasadnutiach a odmenu zástupcovi   starostu v celkovej výške 1 856 Eur. Ďalej navrhla schváliť mimoriadne odmeny za aktivity    počas roka 2012 a prácu v jednotlivých komisiách v celkovej výške 2 400 Eur, z toho  v čiastke pre každého poslanca menovite  vo výške 300 Eur.

 Starosta obce podporil predložený návrh v plnom rozsahu tak, ako ho predložila p. poslankyňa  Vajdová s tým, že menovité aktivity v priebehu roku 2012 a činnosť jednotlivých komisií boli  na   veľmi dobrej úrovni.

  V rozprave vystúpil p. Gaman Štefan, ktorý zdôvodnil svoje nehlasovanie za predložený  návrh   z dôvodu, že nebol dostatočne informovaný v predstihu o tomto návrhu.

Starosta obce predložil návrh na uznesenie, OZ schvaľuje vyplatenie odmien pre poslancov   a zástupcu starostu v zmysle schválených zásad odmeňovania podľa účasti na zasadnutiach   OZ v celkovej výške 1 856 Eur. Vyplatenie mimoriadnych odmien za aktivity počas roka 2012   a prácu v komisiách v čiastke 300 Eur na poslanca a to pre p.p. Domanická Oľga, Čechová       Anna, Vajdová Alena, Gaman Štefan, Turcer Tibor, Iliaš Radoslav, Blaho Miroslav a Klucha   Roman v celkovej výške 2 400 Eur.

 Za predložený návrh hlasovalopočtom  hlasov za: 6, proti bol 1, nikto sa nezdržal        hlasovania.

BOD 7

 Návrhová komisia konštatovala, že predložený návrh na uznesenie plne korešponduje    s jednotlivými predloženými návrhmi, ktoré boli schválené počas rokovania VZ..

  BOD 8

 Diskusia:

p. Gaman Štefan – konštatoval, že ide zlý rok 2013 a či je zodpovedné zo strany poslancov byť  benevolentní k riešeniu poplatkov za smeti, je stále nepomer medzi poplatkami za vývoz KO  a celkovými nákladmi na vývoz a likvidáciu odpadov. V závere príspevku poprial príjemné  vianočné sviatky  vo všetkých rodinách

 p. Ing. Mokrý Jozef – kontrolór obce – rozpočet obce sa javí ako úsporný, zabezpečuje   zlacnenie vývozu odpadov a je reálny, poďakoval za spoluprácu počas roka 2012  a poprial príjemné prežite vianočných sviatkov.

Starosta obce hodnotil, že obec sa podieľala na nákladoch pri vývoze KO podielom vo výške 50%. V posledných štyroch  rokoch sa tento nepomer zhoršil, pričom zvýšené poplatky za vývoz KO pre občanov vykryli celkové náklady len podielom do 40%. Prijaté opatrenia   zriadením dočasného zberného  dvora dávajú reálny predpoklad, aby pomer bol  zabezpečený   minimálne 50% zo  strany občanov a 50% zo strany obce.

 Poďakoval hlavnému kontrolórovi za spoluprácu v minulom roku nielen z pohľadu kontrolnej    činnosti, ale aj z pohľadu jeho odborných skúseností najmä pri riešení zložitejších účtovných operácii a pri účtovnej závierke obce.

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a  disciplínu počas rokovania, poďakoval  všetkým komisiám, poslancom a občanom, ktorí sa podieľali na aktivitách kultúrno  spoločenského diania v našej obci a na záver  poprial všetkým príjemné prežitie vianočných   sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2013 a následne VZ OZ ukončil.

  Overovatelia zápisnice:

   .......................................

  p. Miroslav Blaho

.........................................

p. Domanická Oľga                                                      Ing. Július Duranzia

                                                                                        starosta obce

 

Zapísala: Iveta Kluvancová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.