Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 17. december 2012

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 12.12.2012  v KD Diviaky nad Nitricou

 

 Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

 1.      Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.      Kontrola plnenia prijatých uznesení z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

3.      Návrh rozpočtu obce na roky 2013 - 2015

4.      VZN obce

5.      Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

  1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva


Uznesenie č. 47/2012

 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

             A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p. Vajdová Alena, Klucha Roman, Iliaš Radoslav

3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p. Domanická Oľga, Blaho Miroslav

            B. Berie na vedomie

                        1. určenie zapisovateľky p. Ivety  Kluvancovej - pracovníčky Ocú

 2. Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie č. 48/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

             A. Berie na vedomie

                        1. Informáciu o plnení uznesení z posledného VZ OZ podanú starostom obce

Uznesenie č. 49/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

           A. schvaľuje

 1.Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 0306/2011 zo dňa 4.7.2011 na vypracovanie    územného plánu obce Diviaky nad Nitricou.

Uznesenie č.50/2012

 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Schvaľuje

           1.Nájomnú zmluvu na prenájom  priestorov  KD Mačov za podmienky                upresnenia harmonogramu aktivít na zveľaďovanie prenajatých                                nehnuteľností menovite a ročne.

            3. Návrh rozpočtu obce

 Uznesenie č. 51/2012

 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

   A. Berie na vedomie

   1. Informáciu k spracovanému rozpočtu obce na roky 2013 až 2015

    2. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce

     3. Informáciu k optimalizácii ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou

        B. Schvaľuje

         1. Rozpočet obce na roky 2013 – 2015

        C. Ukladá

   1. Spracovať podrobnú finančnú analýzu  na optimalizácie ZŠ s MŠ, túto                 prejednať vo vedení školy a v Rade školy a návrh predložiť na  rokovanie               OZ.

       T: do 31.3.2013                                     Zodp. riaditeľka ZŠ s MŠ

 4. VZN obce                          

Uznesenie č. 52/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 A. Schvaľuje

1. VZN obce Diviaky nad Nitricou č.3/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


 

2. VZN obce Diviaky nad Nitricou č.4/2012 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa /žiaka materskej školy a školského zariadenia/

3. VZN obce Diviaky nad Nitricou č.5/2012 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.

4. Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

 Uznesenie č. 53/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 A. Berie na vedomie

          1. Informáciu k návrhu novej zmluvy o zriadení SOU Nováky podanú  starostom    obce

            B. Schvaľuje

             1. Návrh zmluvy o zriadení SOU Nováky s účinnosťou od 1.1.2013     

              Uznesenie č. 54/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 A.     Schvaľuje

           1. vyradenie vozidla LIAZ BR s nadstavbou KUKA a vozidla LIAZ 151 - valník

   
 

Uznesenie č. 55/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 A. Schvaľuje

              1.Zakúpenie rozmetadla na posyp miestnych komunikácií v cene 720 Eur

                   vrátatane DPH

                   2. Zakúpenie 50 ks stoličiek do KD Diviaky nad Nitricou v celkovej cene    1140 € vrátane DPH           

Uznesenie č. 56/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 A. Schvaľuje

1. Predložený zápis do kroniky obce za rok 2011

Uznesenie č. 57/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 A. Schvaľuje

   1. Nájomnú zmluvu medzi obcou Diviaky nad Nitricou a Slovak Telekom a.s.

         Bratislava

             

Uznesenie č. 58/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 A. Súhlasí

  1. S umiestnením a prevádzkovaním stávkovej kancelárie NIKE s.r.o.

       Ilkovičova 34, Bratislava v Kaviarni LAMA, Diviaky nad Nitricou,713

  2. S prevádzkovou dobou

                        Pondelok – Štvrtok                 13,00 – 22,00 hod

                        Piatok – Sobota                      13,00 – 23,30 hod

                        Nedeľa                                   13,00 – 22,00 hod

 

                               Uznesenie č. 59/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 A. Nesúhlasí

 1. S finančným príspevkom pre Tanečný klub Dovetan

B. Súhlasí

     1. S bezplatným využívaním KD v Diviakoch nad Nitricou pre aktivity TK

           Dovetan.

 

Uznesenie č. 60/20

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 A. Nesúhlasí

   1. S odpustením poplatkov za hrobové miesta Antona Kováča, manželky

         Paulíny a Štefana Kováča

 

Uznesenie č. 61/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 A. Nesúhlasí

   1. S finančnou náhradou za zemné práce pri budovaní prístupovej cesty          v lokalite Bukovec vo výške 100 Eur pre p. Jána Sobotu bytom Diviaky  nad

  Nitricou, 172 

                

Uznesenie č. 62/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 A. Nesúhlasí

 1. S finančným náhradou za geodetické práce za opakované vytýčenie hranice

      medzi pozemkami p.č. 591,587/1 a 589/2 v k.ú. Diviaky nad Nitricou pre

         p. Annu Vrtelovú bytom Diviaky nad Nitricou 139

              
 Uznesenie č. 63/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 A. Nesúhlasí

  1. S poskytnutím finančnej pomoci pre Jozefa Iliaša bytom Diviaky nad

      Nitricou,352 na súťažné jazdy COUNTRYCROS

Uznesenie č. 64/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 A. Schvaľuje

              1. Vyplatenie odmien pre poslancov a zástupcu starostu v zmysle schválených

               zásad odmeňovania podľa účasti na zasadnutiach OZ v celkovej výške 1856

                 Eur.

             2. Vyplatenie mimoriadnych odmien za aktivity počas roku 2012 a prácu

              v komisiách v čiastke 300 Eur na poslanca a to pre p.p. Domanická Oľga,

               Čechová Anna, Vajdová Alena, Gaman Štefan, Turcer Tibor, Iliaš Radoslav,

                 Blaho Miroslav a Roman Klucha v celkovej výške 2 400 Eur. 

         Návrhová komisia:                                          Ing. Július Duranzia

                                                                                       starosta obce             

          Vajdová Alena

           Klucha Roman

           Iliaš Radovan

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.