Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 17. september 2014

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Diviaky  nad  Nitricou  podľa § 6 ods. 1 a v súlade s § 2b a 2c zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a podľa  §36 ods. 7  písm. „b“  a  „c“  zákona  č. 442/2002  Z.z.  o verejných  vodovodoch  a verejných  kanalizáciách  a o zmene  a doplnení  zákona  č. 276/2001  Z.z.  o reguláci  v sieťových  odvetviach  v znení  neskorších  predpisov  / ďalej  ako  zákon  č. 442/2002 Z.z. / vydáva  pre  obec  Diviaky  nad  Nitricou  toto Všeobecne  záväzné  nariadenie

 

Článok  I

Úvodné  ustanovenia

  1. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  upravuje  na  území  obce  Diviaky  nad  Nitricou:

a)      dočasné  obmedzenie  alebo  zákaz  užívania  pitnej  vody  na  iné  účely  v čase  jej  nedostatku

b)      spôsob náhradného  zásobovania  vodou

c)      spôsob  náhradného  odvádzania  odpadových  vôd  a zneškodňovanie  obsaho  žúmp  podľa  miestnych  podmienok

 

Článok  II

Dočasné  obmedzenie  užívania  pitnej  vody

1.Obec  Diviaky  nad  Nitricou  v súčinnosti  so  Stredoslovenskou  vodárenskou  prevádzkovou  spoločnosťou, a.s., ako  prevádzkovateľom  verejného   vodovodu  môže  dočasne   obmedziť  alebo  prerušiť  dodávku  pitnej  vody  z verejného  vodovodu  z dôvodov  uvedených  v zákone   č. 442/2002  Z. z.

2.Prevádzkovateľ  verejného  vodovodu  je  povinný  oznámiť  obci  Diviaky  nad  Nitricou  a príslušným  orgánom  a organizáciám  prerušenie  alebo  obmedzenie  dodávky  pitnej  vody  v termíne  stanovenom  § 32 zákona  č. 442/2002  Z. z. o verejných vodovodoch  a kanalizáciách, vrátane  obnovenia  dodávky  vody  v normálnom  režime  z verejného  vodovodu.

3.Obmedzenie, prerušenie  dodávky, zákaz  užívania  pitnej  vody, ako aj  ich  ukončenie  sa  vyhlási  obecným  rozhlasom, oznámením  na  úradnej  tabuli  obce  a na  internetovej  stránke  obce.

4.V čase  obmedzenia  užívania  pitnej  vody  je  zakázané  používanie  pitnej  vody  na  polievanie  záhrad, ihrísk  a verejných  priestranstiev, na  umývanie  áut, napúšťanie  bazénov, na  stavebné  účely  a upratovanie, a to  od  vyhlásenia obmedzenia  až  do  jeho  zrušenia.

 

Článok  III

Náhradné  zásobovanie  pitnou  vodou

1.Náhradné  zásobovanie  pitnou  vodou  sa  vykonáva  v prípade  prerušenia  alebo  obmedzenia  dodávky  vody  z verejného  vodovodu  z dôvodov:

a) mimoriadnej  udalosti

b) pri  poruche  na  verejnom  vodovode

c) pri  ohrození  života  a zdravia  ľudí  alebo  majetku

d) pri  obmedzení  zásobovania  vodou

2.Náhradné  zásobovanie  do  miest  distribúcie  pitnej  vody  v rámci  núdzového  zásobovania  pitnou  vodou  sa  vykonáva:

- cisternami

- dodávkami  balenej  pitnej  vody

3.Náhradné  zásobovanie  pitnou  vodou  je  vykonávané  spravidla  denne  v čase  od  7,00  hod. do  21,00  hod.

4.Čas  pristavenia  cisterny  s pitnou  vodou  na  odberných  miestach  oznámi  obec  Diviaky  nad  Nitricou  obecným  rozhlasom, na  úradnej  tabuli obce  a na  internetovej  stránke  obce.

5.Minimálna  potreba  pitnej  vody  pri  núdzovom  zásobovaní  pitnou  vodou  je  15  litrov  na  osobu  denne, v mimoriadne  nepriaznivých  podmienkach  5  litrov  na  osobu denne, najviac  na  tri  po  sebe nasledujúce  dni.

6.Prevádzkovateľ  verejného vodovodu  zodpovedá  za  to, že  pri  náhradnom  zásobovaní  pitnou  vodou  nedôjde  k zníženiu  jej  kvality, pričom  voda  musí  spĺňať  všetky  podmienky  na  kvalitu  pitnej  vody.

 

Článok  IV

Zneškodňovanie  obsahu  žúmp

1.Vlasník  žumpy  je  povinný  udržiavať  a prevádzkovať  žumpu  tak, aby  nedochádzalo  k únikom  odpadových  vôd  zo  žumpy  do  okolia  a k ohrozovaniu  alebo  poškodzovaniu  zdravia  obyvateľov  alebo   životného  prostredia.

2.Obsah  žumpy  je  dovolené  vyvážať  len  na  miesta  na  to  určené. Zakázané  je  vypúšťať  alebo  vyvážať  obsah  žumpy  do:

- povrchových  a podzemných  vôd  na  pozemkoch  intraviláne  a extraviláne  obce

- dažďovej  kanalizácie

- záhrad, rigolov, na  trávnaté  plochy, poľnohospodárske  a lesné  pozemky  a iné  plochy, aj  keby  boli  vo  vlastníctve  užívateľa  žumpy.

3.Vlastník  žumpy  musí  zabezpečiť  vývoz  a zneškodňovanie  obsahu  žumpy  v intervaloch  zodpovedajúcich  kapacite  žumpy  na  vlastné  náklady  prostredníctvom  oprávnenej  právnickej  osoby  alebo  fyzickej  osoby  oprávnenej  na  podnikanie  v súlade  s platnými  predpismi.

 

Článok  V

Spoločné  ustanovenia

1.Na  území  obce  vyhlasuje, organizuje  a riadi  úlohy  spojené  s krízovou   situáciou  predseda  krízového  štábu, ktorým  je  starosta  obce.

2.Informácie  pre  obyvateľov  sa  vykonávajú  prostredníctvom   obecného  rozhlasu  a internetovej  stránky   obce.

 

Článok  VI

Záverečné ustanovenia

1.Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  uznesením  Obecného  zastupiteľstva  v Diviakoch  nad  Nitricou  č. ...........  zo  dňa ............. 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.