Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 26. máj 2015

Obec Diviaky nad Nitricou podľa § 6 ods. 1 v nadväznosti na § 11 ods. 4 písm. c) a písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len “stavebný zákon“ ) v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o územnom pláne obce Diviaky nad Nitricou a o záväzných častiach územného plánu obce Diviaky nad Nitricou.

Predmet

1)      Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len “VZN“ ) sa vyhlasuje „záväzná časť zemného plánu obce Diviaky nad Nitricou“, ktorá tvorí prílohu tohto VZN.

2)      Stanovujú sa zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, hranice zastavaného územia obce, usporiadania verejného dopravného, občianskeho a technického vybavenia, ustanovenia plôch pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny, ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrnohistorických hodnôt a významných krajinných prvkov, územného systému ekologickej stability, starostlivosti o životné prostredie, tvorby krajiny vrátane plôch zelene, uvedené v záväznej časti územného plánu, ktorá tvorí prílohu tohto VZN.

 

Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

 

Dokumentácia schválneho územného plánu obce Diviaky nad Nitricou je uložená na Obecnom úrade v Diviakoch nad Nitricou, príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade, Okresnom úrade Trenčín s možnosťou do nej nahliadnuť a je zverejnená na internetovej stránke obce www.diviaky.sk.

 

Záverečné ustanovenia

 

1)      V zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta www.diviaky.sk od 15.4.2015 do 30.4.2015.

2)      Obecné zastupiteľstvo obce Diviaky nad Nitricou sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o územnom pláne obce Diviaky nad Nitricou uznieslo dňa 7.5.2015uznesením č.22./2015.

3)      Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2015 nadobúda účinnosť dňom 22.5.2015.

 

V Diviakoch nad Nitricou dňa 22.5.2015.

 Vladimír Pružinec
 starosta obce            

 

Dátum vyvesenia : 15.4.2015

Dátum zvesenia : 30.4.2015

Príloha : Záväzná časť zemného plánu obce Diviaky nad Nitricou

 

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.