Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 30. december 2015

Obecné  zastupiteľstvo  v Diviakoch  nad  Nitricou  podľa § 6  zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  a doplnkov  s použitím  zákona  SNR  č. 85/2005  Z.z.  o politických stranách  a politických  hnutiach  v znení  neskorších  predpisov, vydáva toto Všeobecne  záväzné  nariadenie o vymedzení  miesta  na  vylepovanie  volebných  plagátov  na  verejných  priestranstvách  na  území  obce  Diviaky  nad  Nitricou  počas  volebnej  kampane  pre  všetky  druhy  volieb, referend  a hlasovaní  / ďalej  len  voľby /.

Článok  I.

Základné ustanovenia

 

Počas  volebnej  kampane  sa  môžu  volebné  plagáty  vylepovať  v súlade  s určeným  začiatkom  volebnej  kampane  a na  miestach  vyhradených  týmto  VZN.

 

Článok  II.

Vymedzenie  miesta

 

Obec  Diviaky   nad  Nitricou  vymedzuje  miesta  na  vylepovanie  volebných  plagátov  počas  volebnej  kampane  nasledovne:

 

  1. Úradné  tabule  v jednotlivých  častiach  obce
  2. Po  dohode  s majiteľmi  budov  môžu  byť  použité  i sklenené  plochy – výklady – obchodných  priestorov, pričom  volebné  plagáty  musia  byť  nalepené  z vnútornej  strany  prevádz

Článok  III.

Rozdelené  plochy

 

Vyhradená  plocha  v úradných  tabuliach  v jednotlivých  častiach  obce  Diviaky  nad  Nitricou  je  rozdelená  pre   všetky  kandidujúce  strany  a nezávislých  kandidátov  v rozsahu  formátu  A4.   

 

Článok  IV.

Lepenie  plagátov

 

Každá  politická  strana  a nezávislí  kandidáti  môžu  volebné  plagáty  lepiť  iba  na  plochu  vyhradenú  týmto  VZN. Lepenie  bude  zabezpečené  za  účasti  pracovníka  obecného  úradu  Diviaky  nad  Nitricou. Žiadna  z kandidujúcich  strán  a nezávislí  kandidáti  nesmú  lepiť  volebné  plagáty  mimo  miesta  vyhradeného  obcou  v tomto  všeobecne  záväznom  nariadení.

 

Článok  V.

Odstraňovanie  plagátov

 

Po  skončení  volieb  je  každá  kandidujúca  strana  a každý  nezávislý  kandidát, ktorí  použili  vymedzené  priestory  na  lepenie  plagátov, povinní  v termíne  do  15  dní  od  skončenia  volieb  odstrániť  všetky  nalepené  plagáty  označené  ich  kandidatúru.

 

 

Článok  VI.

Kontrola  dodržiavania  VZN

 

Kontrolu  nad  dodržiavaním  tohto  VZN  vykonávajú  poverení  zamestnanci  obce  Diviaky  nad  Nitricou. Porušenie  ustanovení  tohto  VZN  sa  považuje  za   priestupok  v zmysle  zákona  č.  372/1990  Zb.  o priestupkoch  v platnom  znení.

 

 

Článok  VII.

Záverečné ustanovenia

 

  1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Diviakoch  nad  Nitricou  dňa 14.12. 2015 , uznesením  č. 54/2015 
  2. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť  dňom  1.12 . 2015
  3.  Dňom  nadobudnutia  účinnosti  tohto  VZN  stráca  platnosť  VZN  č. 1/2009  o vymedzení  miesta  na  vylepovanie  volebných  plagátov  počas  volebnej  kampane  vo  voľbách  do  Európskeho  parlamentu.

 

Vladimír  Pružinec

starosta  obce

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.