Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 30. december 2015

Obec  Diviaky  nad  Nitricou  (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f/ a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež ako„VZN“).   

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015

 

I. ČASŤ

 

§ 1 Pôsobnosť nariadenia

 

1.        VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.  Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových  batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok.  VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu.

 

2.        VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne územie.

 

 

 

§ 2 Základné pojmy

 

 

1.        Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

 

2.        Biologicky rozložiteľné komunálne odpadysú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

 

3.        Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

 

4.        Drobný stavebný odpad(ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

5.        Držiteľ odpaduje pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

 

6.        Elektroodpad z domácnostíje elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z  domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

 

7.        Kalendárový zberje zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec v prílohe k VZN. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.

 

8.        Komunálne odpadysú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky.

 

9.        Nakladanie s odpadomje zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie  obchodníka alebo sprostredkovateľa.

 

10.    Nebezpečný odpadje odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.[1])

 

11.    Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

 

12.    Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“)je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.

 

13.    Použitá batéria alebo akumulátorje batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom.

 

14.    Pôvodca odpaduje každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

 

15.    Program odpadového hospodárstva(ďalej tiež „POH“) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch.

 

16.    Rozšírená zodpovednosť výrobcuje súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

 

17.    Skládka odpadovje miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj  miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov.

 

18.    Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.

 

19.    Triedený zber komunálnych odpadovje činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

 

20.    Vyhradený výrobokje výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky.

 

21.    Výkup odpaduje zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu, a to na základe zmluvy s obcou a príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

 

22.    Výrobcom vyhradeného výrobkusa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového výrobku.

 

23.    Zber odpaduje zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

 

24.    Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

 

25.    Zberný dvorje zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.

 

26.    Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

 

27.    Zhodnocovanie odpaduje činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.

 

28.    Zložka komunálnych odpadovje ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

 

29.    Zmesový komunálny odpadje nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

 

30.    Zneškodňovaním odpaduje činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

 

 

 

 

 

II. ČASŤ

 

§ 3 Spoločné ustanovenia

 

1.        Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.

 

2.        Každý je povinný nakladať s komunálnymiodpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.

 

3.        Každý je povinný nakladať s komunálnymodpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:

      a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,

      b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

      c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

 

4.        Zakazuje sa :

a)   uložiť alebo ponechať komunálnyodpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,

b)  zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch

c)   zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta okrem morí a oceánov,

d)  vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,

e)   riediť alebo zmiešavať komunálneodpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok,

f)   zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch

g)  spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,

h)  ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,

i)    vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.

 

5.        Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,

e)ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.

 

6.        Držiteľ komunálnych odpadov je povinnýsprávne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľaKatalógu odpadov, pričom komunálne odpady je povinný zaraďovať pod katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“.

 

7.        Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu   s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania o odpadmi z obalov  a s odpadmi z neobalových výrobkov.

 

§ 4 Hierarchia odpadového hospodárstva obce

 

Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu odpadového hospodárstva:

a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie,

c) recyklácia,

d) iné zhodnocovanie,

e) zneškodňovanie.

 

III. ČASŤ

 

§ 5 Komunálny odpad a jeho zložky

 

VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu z podskupiny:

 

a)    Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu:

 

-             20 01 01         papier a lepenka                                                                    O

-             20 01 02         sklo                                                                                        O

-             20 01 10         šatstvo                                                                                   O

-             20 01 11         textílie                                                                                   O

-             20 01 33         batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02

alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory

obsahujúce tieto batérie                                                        N

-             20 01 34         batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33               O

-             20 01 35         vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako

uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce

nebezpečné časti                                                                   N

-             20 01 36         vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako

uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35                             O

-             20 01 39         plasty                                                                                     O

-             20 01 40         kovy                                                                                      O

-             20 01 40 05    železo a oceľ                                                                         O

-             20 01 40 07    zmiešané kovy                                                                       O

 

 

 

b)Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov):

 

-            20 02 01         biologicky rozložiteľný odpad                                              O

-            20 02 02         zemina a kamenivo                                                                O

-            20 02 03         iné biologicky nerozložiteľné odpady                                  O                                                                  

c)Iné komunálne odpady:

 

-            20 03 01         zmesový komunálny odpad                                                  O

-            20 03 03         odpad z čistenia ulíc                                                             O

-            20 03 07         objemný odpad                                                                     O

-            20 03 08         drobný stavebný odpad                                                        O

-            20 03 99         komunálne odpady inak nešpecifikované                             O

pozn. text vychádza z návrhu Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov; predpokladané nadobudnutie účinnosti od 1.1.2016                                                          

 

§ 6a Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov

 

 

 

1.        Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan priamo kúpou  zbernej nádoby v cene 26,56EUR/1 kus. Občania si môžu vyzdvihnúť zbernú nádobu v  priestoroch  DP  pri  OcÚ  Diviaky  nad  Nitricou.

 

 

2.        Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu Drobná  prevádzka  pri  OcÚ  Diviaky  nad  Nitricou.Harmonogram zvozu je zverejnený v Prílohe č. 1 tohto VZN, na webovej  stránke  obce  Diviaky  nad  Nitricou.

 

3.        Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.

 

 

 

§ 6b Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov

 

1.        V obci sa vykonáva triedený zber:

a)   elektroodpadov z domácností,

b)  papiera, skla, plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú  spolu s odpadmi z obalov),

c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

d) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu  z  cintorínov

 

 

2.        Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.

 

3.        Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

4.        Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovej  stránke obce  Diviaky  nad  Nitricou.

 

5.        Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná:

          a)         vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým,   bezpečnostným,  ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,

         b)         po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,

    c)         v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto  odstrániť,

    d)        v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady jej opravu alebo výmenu do  5  kalendárnychdní,

    e)         mesačne   predložiť obci výkaz o  množstve  odpadov, s  ktorými nakladala počas tohto obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe  nakladania  s  týmto  odpadom,  o spôsobe jeho využitia (vrátane množstva vytriedeného KO), úpravy alebo  zneškodňovania, prípadne o inom  spôsobe nakladania s týmito odpadmi,

  f)         zabezpečovať vývoz  objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu v  rozsahu a  za podmienok uvedených v tomto nariadení,

g)         uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,

h)         uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré obsahujú určenú zložku.

 

 

6.  Odovzdanie  komunálneho odpadu  a drobného  stavebného  odpadu na zbernom dvore  je spoplatnené v zmysle aktuálneho cenníka.

 

 

 

 

§ 7 Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber

 

1.        Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce, aby:

a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na  vhodnú manipuláciu s nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných miest a pod.,
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.

 

2.        Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu.

 

 

3.        Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť obecný úrad.

 

4.        V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.

 

5.        Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.

 

6.        Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinnýrešpektovať pravidlá triedeného zberu .

 

 

 

§ 8 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov z domácností

 

1.        Obec má uzavretú zmluvu s Metal Servis  recycling  Slovenská  Ľupča pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.

 

Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.

 

2.        Obecumožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.

 

3.        Občania sú povinní odovzdať elektroodpad z domácností do nádob organizácii zodpovednej za zber tohto odpadu, ktoré sú umiestnené na území obce.

 

4.        Elektroodpad je zakázané ukladať do inýchnádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

 

5.        Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.

 

6.        Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať na zbernom dvore  obce .Diviaky  nad  Nitricou.

 

7.        Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

 

 

 §9 Spôsob  a podmienky  triedeného  zberu  komunálnych  odpadov – papiera, skla, plastov, kovov  (odpady  z obalov  a neobalových  výrobkov)

 

1.        Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.

 

Plasty– v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom   50 l vriec. Zber odpadov prostredníctvom vrieczabezpečuje podľa harmonogramu zberu DP  pri  OcÚ  Diviaky  nad  Nitricou.

 

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká,  vrecká od mlieka,  fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky ,poháriky z automatov  a pod.

 

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

Kovyv rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom  veľkoobjemového  kontajnera.

 

 

Sklo- v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom  mobilného zberu  zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

 

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

 

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

 

Papier– v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom mobilného zberu. Zber  odpadov prostredníctvom mobilného zberu  zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

 

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

 

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

 

 

 

1. Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený v Prílohe č. 1  

     tohto VZN, na webovej  stránke obce  Diviaky  nad  Nitricou.

 

2.        Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a   aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

               

 

 

 § 10 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých  batérií a akumulátorov

 

Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou AKU-TRANS spol.s.r.o. Sereď batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.

 

1.        Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob OZV  umiestnených na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch, zberný dvor.

 

2.        Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na zbernom dvore  obce  Diviaky  nad  Nitricou.

 

3.        Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do inýchzberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

 

4.        Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

 

 

§ 11 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov –  veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

 

1.        Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

 

2.        Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.

 

3.        Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

 

 

 

§ 12 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov a tukov z domácností

 

Občania  môžu  použitý  jedlý  olej  a tuky  odovzdať  na  zbernom  dvore  v Diviakoch   nad  Nitricou.

 

§ 13 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

 

1.        Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

 

 

2.        Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

 

3.        Obec vedie evidenciu o množstve biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci. Údaje o množstve a nakladaní vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu uvádza v hláseniach pre Štatistický úrad SR.

 

4.        Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že:  

obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci  podľa § 81 ods. 21 písm. d) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec  preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

 

Obec umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov za podmienky, že kompostovanie vykonávajú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a podmienkami dohody o kompostovaní, uzavretej podľa odseku 14. Každý, kto chce v obci kompostovať vlastný odpad, musí obci preukázať, že zabezpečil všetky vyžadované podmienky.

 

5.        Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po záručnej dobe alebo inak zhodnotené.

 

6.        Na účely umožnenia kompostovania a preukázania splnenia podmienok výnimky podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch obec uzaviera v potrebnom rozsahu s obyvateľmi písomné dohody o kompostovaní ich vlastného biologicky rozložiteľného odpadu na domácich kompostoviskách. Ku dňu schválenia tohto nariadenia má obec preukázané, že má uzavreté dohody o kompostovaní, ktoré pokrývajú najmenej 50% obyvateľov obce.

 

7.        Za obyvateľov žijúcich spoločne v jednej domácnosti uzatvára obec len jednu dohodu o kompostovaní, a to s ich spoločným zástupcom.

 

 

 

§ 14 Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

 

1.        Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.

 

2.        Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber komunálnych odpadov.

 

3.        Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

 

4.        Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

 

5.        Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.

 

6.        Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

 

7.        Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín.

 

8.        Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

 

9.        Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.

 

10.    Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

 

11.    Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.

 

12.  Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

 

 

 

§ 15 Spôsob zberu objemného odpadu

 

1.        Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpadalebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.

 

2.        Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre  zberné nádoby, ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce.

 

3.        Obec zabezpečuje zber a prepravu objemného odpaduna zbernom dvore.

 

4.        Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce  - na webovej  stránke obce Diviaky  nad  Nitricou, rozhlasom, na verejných tabuliach.

 

 

§ 16 Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)

 

1.        Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.

 

2.        Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

 

3.        Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.

 

 

 

 

§ 17 Spôsob zberu drobného stavebného odpadu

 

1.        Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu.Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec vo všeobecne záväznom nariadení.

 

2.        DSO sa odovzdáva na zbernom dvore v obci  Diviaky  nad  Nitricou.

 

 

3.        K drobnému stavebnému odpadu patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

 

4.        Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.

 

5.        Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do   nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich(do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby/vrecia).

 

6.        Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.

 

 

 

§ 18 Spôsob zberu textilu

 

 

1.        Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:

-            čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),

-            topánky (topánky iba v pároch, nezničené)

-            doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

 

2.        Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území obce.

 

3.        Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie.

 

4.        Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je jedenkrát za  30  dní.

 

5.        Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

 

§ 19 Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp

1.        Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov (vrátane žúmp)môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.

 

2.        Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú napojení na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.

 

3.        Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.

 

 

 

§ 20 Prevádzkovanie zberného dvora

 

1.        Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli pri  futbalovom  ihrisku  v Diviakoch  nad  Nitricou.  Je prevádzkovaný obcou  Diviaky  nad  Nitricou.

 

2.       Odovzdanie  objemného  odpadu, komunálneho odpadu  a drobného  stavebného  odpadu na zbernom dvore  je odplatné v zmysle aktuálneho cenníka.

 

 

3.       Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Občania sú povinní pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky.

 

4.       Výšku miestneho poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec vo všeobecne záväznom nariadení.

 

5.       Odvoz odpadov zo zberného dvora zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú zmluvu s obcou a Drobná prevádzka. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby.

 

 

IV. ČASŤ

 

§ 21 Výkon štátnej správy

Obec

 

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :

 

a)       prejednáva  priestupky  v  odpadovom   hospodárstve  (§ 115 ods. 3 písm. a)zákona  o odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch),

b)        poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.

 

 

V. ČASŤ

 

§ 22 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

 

1.    Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba Okresnému úradu Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

 

2.        Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu, mailom, telefonicky na čísle 0465464084.

 

3.        Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

 

 

§ 23 Priestupky

 

1.        Priestupku sa dopustí ten, kto:

 

a)   uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o odpadoch],

b)   uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch], 

c)   zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o odpadoch],

d)  nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,

e)   koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,

f)    nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,

g)   nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods.  4 zákona o odpadoch,

h)   koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,

i)koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,

j)koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,

k)   neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.

 

 

2.        Priestupky podľa odseku1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť pokutu do výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

 

3.        Za  porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur[§ 13ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch].

 

4.        Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN[§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení].

 

5.        Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

VI. ČASŤ

 

§ 24 Kontrola

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obecprostredníctvom osôb poverenýchobecným úradom a hlavného kontrolóra obce.

 

 

 

VII. ČASŤ

 

§ 25 Záverečné ustanovenia

 

1.        Toto VZN č. 3/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2015 uznesením č.54/2015 a účinnosť nadobúda 1.1.2016

 

2.        Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2013 zo dňa 25.6.2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na  území  obce  Diviaky  nad  Nitricou..

 

3.        Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú upravené v iných nariadeniach.

 

4.        Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia.

 

 

                                                                                         

      ...............................

Vyvesené:       16.12.2015                                                        Vladimír  Pružinec

Zvesené:                                                                                          starosta obce1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014).

 

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.