Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 30. december 2015

Obec Diviaky nad Nitricou  v súlade  s ustanovením  §6 ods.1 a ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov a na  základe ustanovenia § 20 ods.3  zákona č. 245/2008  Z. z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto  Všeobecne záväzné nariadenie.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015


Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

(1) Obec je zriaďovateľom základnej školy Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou 121.

 

(2) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami podľa školského zákona ak tento zákon neustanovuje inak.

 

(3) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

Čl. 2

Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa

 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

 

(2) Zákonný zástupca  dieťaťa je povinný vykonať zápis v dňoch od 1. apríla do 30. apríla v roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

 

(3) Zápis  sa vykoná v Základnej škole s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou počas pracovného dňa.  Termín a miesto zápisu určí riaditeľka školy.

 

(4) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje :

   -  meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

  - meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov, kontakt na účely komunikácie.

 

 

Čl. 3

Sankcia

 

(1) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu až do výšky 333 € v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

 

Čl. 4

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1.      Dňom  účinnosti  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  o určení  miesta  a času  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky  v základnej  škole, ktorej  zriaďovateľom  je  Obec  Diviaky  nad  Nitricou  sa  zrušuje  všeobecne  záväzné  nariadenie  o určení  miesta  a času  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky  v základnej  škole, ktorej  zriaďovateľom  je  Obec  Diviaky  nad  Nitricou  č. 4/2008   zo  dňa  3. decembra  2008. 

2.       Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Diviaky nad Nitricou.

3.      Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Diviaky nad Nitricou dňa 14.12.2015  uznesením  číslo 54/2015.

4.      Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1.1.2016.

 

 

 

 

........................................

Vladimír  Pružinec

                                                                                                    starosta obce

Vyvesené: 16.12.2015

Zvesené:

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.