Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 30. december 2015

Obec Diviaky  nad  Nitricou v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 72 a § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce  Diviaky  nad  Nitricou  č. 5 /2015 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území obce.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015

Úvodné ustanovenia

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na spôsob rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu, poskytnutia domácej opatrovateľskej služby a určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu na území obce  Diviaky  nad  Nitricou

 

 

Čl. I

Domáca opatrovateľská služba

 

l. Domácu opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi s trvalým pobytom v obci  Diviaky  nad  Nitricou na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

2. Domáca opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je na základe posudkovej činnosti  a vydaného právoplatného rozhodnutia odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II, podľa prílohy č.3  zákona o sociálnych službách.

3. Domácou opatrovateľskou službou sa poskytuje pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách.

4. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

a/ ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

b/ ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu s výnimkou, ak sa tejto osobe poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje odľahčovacia služba,

c/ ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,

d/ ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

5. Domáca opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana v pracovných dňoch v čase od   7,00 hod. - do 15,00 hod., prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými obec uzatvára pracovnú zmluvu.

 

 

 

 

 

 

Čl. II

Posudková činnosť

 

 

1.             a)Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, pričom zdravotnícky pracovník vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia vypracovaného zmluvným lekárom tejto osoby, alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie  nie staršieho ako šesť mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

b)      Na základe výsledkov posúdenia vypracuje zdravotnícky pracovník zdravotný

posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

c)Zdravotnícky pracovník neurčí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby, ak je zdravotný stav fyzickej osoby s trvalým poškodením a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie.

2.             a) Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby je posudzovanie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Vykonáva ju sociálny pracovník obce.

b) Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov podľa prílohy č. 3 zákona, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť pri základných aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez nepriaznivého zdravotného stavu.

3.             Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje :

a)      stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby,

b)     znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,

c)      druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba odkázaná,

d)     určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

 

Čl. III

Úhrada za domácu opatrovateľskú službu a jej platenie

 

1.      Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške :  1,00 € za 1 hodinu

 

2.       Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 1,00 €  a počtu hodín domácej opatrovateľskej služby, ktoré boli fyzickej osobe odkázanej na sociálnu službu poskytnuté.

 

3.    Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú domácu opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu  a majetku. Zásady ohľadom povinnosti platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu upravuje § 72 a § 73 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

 

Čl. IV

Konanie vo veci domácej opatrovateľskej služby

 

1.Konanie o odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej  

žiadosti fyzickej osoby o posúdení odkázanosti na sociálnu službu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, číslo občianskeho preukazu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby, na ktorú má byt fyzická osoba odkázaná, potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (prípadne lekárske správy) o nepriaznivom zdravotnom stave, potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok.

2.Posudková činnosť o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

3.Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu môže v jej mene a s jej súhlasom podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

4.Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby, je povinná podať obci  písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá obsahuje:

a/ meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu jej pobytu,

b/ druh sociálnej služby,

c/ súhlas dotknutej osoby so spracovaním údajov,

d/ čestné prehlásenie o pravdivosti údajov,

e/ deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania opatrovateľskej služby,

f/ iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

5.Súčasťou žiadosti musí byť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

6.Obec poskytuje domácu opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje zákonom stanovené náležitosti podľa zákona 448/2008 Z. z., a to po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

7.Fyzická osoba je povinná písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrad za domácu opatrovateľskú službu.

8.Osobné údaje, ktoré spracúva obec na účely poskytovania domácej opatrovateľskej služby sú meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, údaje týkajúce sa zdravia, údaje o príjme, údaje o majetku.

9.Obec vedie evidenciu o prijímateľoch domácej opatrovateľskej služby v rozsahu predchádzajúceho odseku vrátane počtu hodín domácej opatrovateľskej služby a úhrady za jednu hodinu domácej opatrovateľskej služby.

 

 

Čl. V

Prechodné ustanovenia

 

1.Domáca opatrovateľská služba, ktorá sa fyzickej osobe už poskytovala, bude naďalej poskytovaná  podľa tohto VZN.

 

 

Čl.VI

Záverečné ustanovenia

 

1.             Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Diviakoch  nad  Nitricou uznesením č. 54/2015 dňa 14.decembra 2015. Účinnosť nadobúda  1.1.2016.

2.             Týmto VZN sa od jeho nadobudnutia účinnosti ruší VZN č. 3/2009 .o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu zo dňa  14.12.2008

 

V Diviakoch  nad  Nitricou    dňa  16.12.2015

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                           Vladimír  Pružinec

                                                                                            starosta  obce

 

Vyvesené:  16.12.2015

Zvesené:

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.