Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 04. apríl 2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou na základe ustanovení §6, ods.1, §11 ods.4 písm. g, §4 ods. 3 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a na základe zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ďalej zákonač. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti , vydáva pre obec Diviaky nad Nitricou toto všeobecne záväzné nariadenie o chove a držaní zvierat na území obce Diviaky nad Nitricou

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016

§1

Úvodné ustanovenia

1. Nariadenie upravuje chov, ochranu a držanie zvierat na území obce Diviaky  nad  Nitricou, vymedzuje práva a povinnosti chovateľov, držiteľov zvierat a orgánov obce.

2. Nariadenie na chov hospodárskych zvierat sa nevzťahuje na

- hospodárske dvory poľnohospodárskych a iných organizácií zaoberajúcich sa chovom poľnohospodárskych zvierat,

- na atrakcie cirkusov, výstavy zvierat, konské preteky a chov zvierat v ozbrojených zboroch.

3.  K umiestneniu cirkusov, zverincov, k usporiadaniu výstav dáva súhlas príslušný úrad životného prostredia a veterinárnej služby.

4. Chovom a držaním zvierat na území obce nesmie byť porušovaný zákon o ochrane zvierat, právne predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, ako aj zásady týkajúce sa občianskeho spolužitia.

 

§2

Základné pojmy

 

1.Chovateľom, držiteľom, zvierat sú fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré z akýchkoľvek dôvodov chovajú, resp. držia zvieratá.

2. Spoločenským zvieraťom sa rozumie každé zviera chované človekom predovšetkým v jeho domácnosti.

3. Zvieratá,  na ktoré sa vzťahuje toto všeobecne záväzné nariadenie sú:

a) Hospodárske zvieratá (HZ), ktoré sa chovajú a držia najmä na účely úžitkovej produkcie.

- Veľké hospodárske zvieratá (VHZ) – hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, ďalšie neuvedené párno a nepárnokopytníky.

 - Malé hospodárske zvieratá (MHZ) – hrabavá a vodná hydina, holuby, včely, králiky, kožušinové zvieratá (mäsožravé a bylinožravé).

b) Psy a mačky

c) Ostatné zvieratá (OZ) sú okrasné zvieratá (vtáci , teráriové zvieratá a iné), všetky zvieratá neuvedené v ods. a) a b).

d) Divé zvieratá (DZ) sú tie, ktoré boli vyňaté zo svojho biotopu, alebo sa narodili v zajatí a sú držané v zajatí.

e) Poľovná zver a voľne žijúce zvieratá (PVZ)

f) Nebezpečné zvieratá (NZ) sú divé zvieratá alebo iný živočíšny bezstavovec alebo stavovec, ktorý vzhľadom na svoje fyziologické danosti je schopný ohroziť život alebo zdravie človeka (jedovaté plazy, mačkovité šelmy a pod.)

g) Túlavé zvieratá (TZ) sú zvieratá trvalo sa nachádzajúce mimo domova, opatery a dohľadu chovateľa, bez obojku s označením a bez evidenčnej známky.

4. Prípustný počet chovaných , držaných zvierat je také množstvo zvierat, ktoré je považované z hľadiska možností ochrany ľudského zdravia, prírody a životného prostredia za maximálne možné.  

§3

Práva a povinnosti chovateľa, majiteľa, držiteľa zvierat

 

Chovateľ, majiteľ, resp. držiteľ (ďalej len chovateľ) má právo na chov zvierat za podmienok dodržiavania ustanovení tohto nariadenia a iných všeobecne platných právnych predpisov.

Chovateľ je povinný:

1. dbať o ochranu prostredia a o ochranu zdravia obyvateľstva,

2. dodržiavať povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti,starostlivosti o zdravie zvierat a ostatné veterinárne predpisy,

3. chovať alebo držať zvieratá za podmienok primeraných zodpovedajúcim druhom zvierat, spôsobu a účelu ich chovu, t.j. chovom a držaním nesmú  byť neprimerane obmedzené životné podmienky zvierat,

4. zvieratám zabezpečiť výživu,(poskytovať im zdravotne nezávadné krmivá, používať  pitnú vodu, prípadne inú zdravotne nezávadnú vodu), opateru a umiestnenie zodpovedajúce ich fyziologickým potrebám a správaniu a poskytnúť im potrebnú voľnosť pohybu pri súčasnom zabezpečení ďalších ustanovení VZN týkajúcich sa pohybu zvierat na voľných priestranstvách,

5. zabezpečovať pravidelné ničenie hlodavcov, hmyzu a obmedzovať zápach účinným čistením a dezinfekciou objektov slúžiacich k chovu a držaniu zvierat,

6. ihneď odstrániť znečistenie spôsobené zvieraťom na verejných priestranstvách, vo verejne prístupných objektoch alebo verejnoprospešných zariadeniach. Dodržiavať zákaz vstupuzvierat do priestorov vymenovaných v §4 ods.1 tohto VZN,

7. chovať a držať zvieratá na takých miestach a takým spôsobom, aby chovaním a držaním nedochádzalo k zaťažovaniu prostredia nad prípustnú mieru (pachom, hlukom – dodržať nočný kľud, kontamináciu prostredia škodlivinami) a tomu primerane prispôsobiť dozor chovateľa,

8.zabezpečiť chov a správanie zvieraťa tak, aby nijakým spôsobom nerušilo, neobmedzovalo a neohrozovalo ostatných spoluobčanov,

9.uhradiť / nahradiť /dokázateľne zistenú škodu, ktorá bola spôsobená chovom alebo držaním zvierat,

10. v prípade, ak došlo k poraneniu človeka zvieraťom, alebo k podozreniu z nákazy, poskytnúť prvú pomoc a všetky potrebné doklady poškodenému. Zviera dať bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi a potvrdenie o prehliadke odovzdať poškodenému alebo jeho ošetrujúcemu lekárovi. V prípade podozrenia z nákazy u zvieraťa bez meškania upovedomiťRegionálnu veterinárnu a potravinovú správu a ďalej konať v súlade s jej požiadavkami a pokynmi,

11. bez meškania hlásiť výskyt uhynutých zvierat príslušnému orgánu štátnej správy,resp. naložiť s uhynutým zvieraťom v súlade s predpismi o veterinárnej asanácii, t.j. telá uhynutých zvierat a ostatné živočíšne produkty primerane na ich druh a okolnosti vzniku triediť, ošetrovať a bezpečne ukladať vo vhodných priestoroch do ich konečnej likvidácie. Jezakázané dávať uhynuté zvieratá do smetných nádob, alebo ich zakopávať na verejných priestranstvách a pod.,

12. prihlasovať na Obecnom úrade psy a všetky zvieratá, ktoré podliehajú evidencii v zmysleNariadenia vlády SR,do termínu 15 dní a zároveň v tomto termíne oznámiť aj akúkoľvek zmenu v držaní alebo chovaní zvierat, (ďalej len nahlasovacia povinnosť),

13. v prípadoch, ak je podľa tohto VZN potrebné povolenie obce Diviaky nad  Nitricou, požiadať o to ešte pred začatím chovu alebo držania zvierat,

14. k podnikateľskej činnosti ako samostatne podnikajúci chovateľ svoje chovateľské zámery zasahujúce do pôsobnosti obce vopred na Obecnom úrade vykonzultovať a dodržať platné obmedzenia,

15. zabezpečiť, aby chov a držanie zvierat nebolo zverené osobe, ktorá na to nie je telesne alebo duševne spôsobilá,

16. v prípade evakuácie zvierat platia pre chov a držanie zvierat povinnosti určené orgánom, ktorý evakuáciu nariadil,

17. zabezpečiť, aby zviera nebolo týrané. Je zakázané ukončovať chov zvieraťa vypustením v obci či voľnej prírody, ako aj usmrtiť a dať usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu. Za opustenie sa nepovažuje vypustenie divého zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav zvieraťa a charakteristika prostredia.

 

§4

Územné podmienky pre chov a držanie zvierat

 

1. Všeobecne sa zakazuje držať veľké, malé a drobné úžitkové zvieratá okrem psa a mačky:

- v rodinných obytných domoch a v iných objektoch v bezprostrednom susedstve zariadení občianskej vybavenosti ako sú  materská škola, základná škola, predajne potravín

- pri  pietnych miestach, športových ihriskách, s výnimkou strážnych psov pri výkone strážnej služby.

2. Chov divých zvierat z voľnej prírody je zakázaný na celom území obce bez výnimky.

3. Zákonom chránené živočíchy možno chovať iba za podmienok stanovených zákonom o štátnej ochrane prírody, t.j. so súhlasom Ministerstva životného prostredia.

4. Zakazuje sa chov:

- voľne žijúcich zvierat, jedovatých plazov a jedovatých článkonožcov

- cudzokrajných exotických zvierat a živočíchov, okrem tých, ktoré sa získajú v predajných zariadeniach na to určených a schválených príslušným orgánom veterinárnej správy.

Chov a držanie zvierat  je povolené:

- na miestach, kde to umožňujú veterinárne a hygienické predpisy a kde to nezakazuje toto nariadenie,

- nebezpečné zvieratá (divé zviera alebo iný živočích, ktorý vzhľadom na svoje fyziologické danosti je schopný ohroziť život alebo zdravie človeka) možno chovať alebo držať len v úradne registrovaných zariadeniach na základe osobitného povolenia orgánu štátnej správy vo veterinárnej oblasti,

- chov ostatných zvierat, najmä chránených druhov živočíchov, druhov chránených podľa Washingtonskej dohody (CITES) povoľuje Obvodný úrad životného prostredia (zákon č. 237/2002 Z.z.),

- v prípade chovu alebo reprodukčného chovu chránených druhov živočíchov sa chovateľ riadi zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich predpisov,

- chov spoločenských zvierat za účelom ich rozmnožovania alebo obchodu s nimi (chovné stanice) môžu vykonávať len spôsobilé osoby po písomnom oznámení orgánu ochrany zvierat (§ 35 ods.1 písm.a) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov), Miesto zriadenia chovnej stanice musí vopred prekonzultovať na Obecnom úrade v Diviakoch  nad  Nitricou

 

§ 5

Špeciálne ustanovenia

Chov veľkých hospodárskych zvierat

 

Hovädzí dobytok, jednokopytníky, prasnice, kance, plemenné barany, bahnice, kozy, capy.

1. Úplný zákaz chovu je v rodinných domoch, pri ktorých pozemok nepresahuje výmeru 400 m2.

2. Objekty vrátane výbehov určené na dočasný alebo trvalý chov a držanie VHZ sa umiestnia od uličnej čiary minimálne na 10 m, od objektov určených na bývanie minimálne 10 m, od spoločných hraníc pozemkov minimálne 1 m. Pri prehľadnom oplotení obvodovú stenu výbehu zo strany susedného pozemku konštrukčne vyhotoviť z neprehľadného materiálu a obvodovú stenu objektu z murovaného materiálu.

3. Stavby a iné priestory na uskladnenie a likvidáciu exkrementov (výkalov) umiestniť od spoločných hraníc pozemkov minimálne na 1 m, od obytných priestorov na 15 m (okrem uzavretých žúmp) a od individuálnych a verejných vodných zdrojov na 30 m.

4. Stavby a iné priestory na uskladnenie a likvidáciu exkrementov musia byť vybudované vodotesne, dimenzované na polročnú produkciu exkrementov. Vylievať tekuté exkrementy na voľný pozemok sa zakazuje.

5. Vypúšťať a pásť úžitkové zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.

 

§ 6

Chov malých hospodárskych zvierat

Chov ošípaných

1. Úplný zákaz chovu je v rodinných domoch, pri ktorých pozemok nepresahuje výmeru 400 m2.

2. Objekty vrátane výbehov určené na dočasný alebo trvalý chov, držanie ošípaných zvierat sa umiestnia od uličnej čiary minimálne na 10 m, od objektov určených na bývanie minimálne 10 m, od spoločných hraníc pozemkov na minimálne 1 m. Pri priehľadnom oplotení obvodovú stenu výbehu zo strany susedného pozemku konštrukčne vyhotoviť z nepriehľadného materiálu a obvodovú stenu objektu z murovaného materiálu.

3. Stavby a iné priestory na uskladnenie a likvidáciu exkrementov umiestniť od spoločných hraníc pozemku minimálne na 1 m, od obytných priestorov na 15 m (okrem uzavretých žúmp) a od individuálnych a verejných vodných zdrojov na 30 m.

4. Stavby a iné priestory na uskladnenie a likvidáciu exkrementov musia byť vybudované vodotesne, dimenzované na polročnú produkciu exkrementov.

5. Exkrementy z objektov vrátane výbehov, určených na dočasný alebo trvalý chov ošípaných denne čistiť a odstraňovať na určené miesto.

 

§ 7

Chov psov

Chov psov je povolený na celom území obce Diviaky  nad  Nitricou  pri dodržaní všetkých  predpisov  a nariadení  vzťahujúcich  sa  na  chov  a držanie  zvierat.

 

1.Na účely tohto VZN sú vymedzené pojmy:

a) Verejné priestranstvá – sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu (verejné trávnaté plochy, detské ihriská, športový  areál, cintoríny ).

b) Služobný pes  je pes používaný:

- pri záchranárskych, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,

- poľovnícky,

- ovčiarsky,

- vodiaci pes,

- pes používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.

c) Nebezpečný pes je každý pes, ktorý napadol, pohrýzol, poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v krajnej núdzi alebo nutnej obrane.

d) Voľný pohyb psa . je pohyb bez vôdzky mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

2. Vstup  so  psom  je  zakázaný  do:

-  všetkých  predajní v obci

- priestorov  pohostinských  zariadení  v obci

- priestorov  Základnej  školy  s materskou  školou

- okolia  a budovy  Obecného úradu  Diviaky  nad  Nitricou

- areálu  TJ

- priestorov  detských  ihrísk

- cintorínov

         Miesta  zákazu  vstupu  so  psom  označí  vlastník  /správca / budovy, zariadenia  či  nehnuteľnosti  vhodným  viditeľným  nápisom  alebo  piktogramom. Zákaz  vstupu  so  psom  sa  nevzťahuje  na  vodiacich  psov.

 

3. Objekty vrátane výbehov určené na trvalý alebo dočasný chov a držanie psov sa umiestnia od uličnej čiary minimálne  na 10 m, od objektov určených na bývanie minimálne na 10 m, od spoločných hraníc pozemkov na minimálne 1 m. Pri priehľadnom oplotení obvodovú stenu objektu alebo výbehu zo strany susedného pozemku vyhotoviť z nepriehľadného materiálu.

4. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha      evidencii psov. Evidenciu vedie obec. Držiteľ psa je povinný prihlásiť svojho psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia 90.dňa držby psa. Pes musí byť prihlásený na adrese kde je držaný a to na osobu staršiu ako18 rokov. Evidencia pozostáva z udania potrebných údajov podľa platných zákonných noriem. Do evidencie sa zapisuje najmä:

- evidenčné číslo psa,

- tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa,

- meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,

- umiestnenie chovného priestoru,

- skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

- úhyn psa,

- strata psa.

Každú zmenu, ktorá sa do evidencie zapisuje, je povinný držiteľ psa nahlásiť na Obecnom úrade do 30 dní odo dňa ich zmeny. Úhyn psa preukáže potvrdením veterinárneho lekára, alebo čestným prehlásením.

Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom.

Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť obci do 14 dní odvtedy ako to zistil. Obec mu  novú evidenčnú známku.

V prípade uhynutia alebo predaja psa majiteľ vráti evidenčnú známku a odhlási psa z evidencie Obecného úradu.

5. Vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba staršia ako 18 rokov, ktoráje fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí.

6. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru môže len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve je možné vodiť psa iba na vodítku s maximálnou dĺžkou 3 m a s ochranným náhubkom.

7. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa.

8. Zakázané  je  opustiť  psa  na  verejnom  priestranstve. Voľný  pohyb  psa  bez  vôdzky  je  povolený  len  v nehnuteľnostiach  držiteľa  psa, pokiaľ  sú  bezpečne  ohradené  tak, aby  bolo  zabránené  jeho  úniku  a v prítomnosti  držiteľa  resp. ním  poverenej  zodpovednej  osoby  na  voľných  priestranstvách  vzdialených  max. 50 m, avšak  za  dodržania  podmienky, že  pes  neohrozí  nijakým  spôsobom  život  alebo  zdravie  občanov  a zvierat  a nespôsobí  poškodenie  či  ujmu  na  majetku  a pod.

9. Zakázané  je  aj  opustenie  nebezpečného  psa  alebo  jeho  zanechanie  bez  dozoru  na  verejnom  priestranstve  aj  uviazaného  a opatreného  náhubkom.

10. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

11. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ako aj ten, kto psa vedie, ak:

- neprihlási psa do evidencie,

- umožnil, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky v ods.  5 a 6,

- neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol pes sám napadnutý alebo vyprovokovanýiným psom, resp. osobou,

- neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky,

- neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

- evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,

- nerešpektuje zákaz vstupu so psom, alebo zákaz voľného pohybu psa na miestach uvedených v§7 ods. 2,

- ak pustí psa na voľno bez patričného vodítka na verejných priestranstvách  

Za priestupky podľa ods.  2  a 11 obec uloží pokutu do výšky 166,- eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť a následky protiprávneho konania. Na konanie na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos  pokút je príjmom rozpočtu obce. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku uvedenej sumy.

Kontrolu evidencie psov v obci Diviaky  nad  Nitricou vykonáva jedna, alebo viac osôb poverených Obecným úradom Diviaky  nad  Nitricou a ktorá sa pri kontrole preukáže potrebným povolením. Ak je riziko stretu s majiteľmi psa obzvlášť vysoké, môže byť sprevádzaná príslušníkom policajného zboru.  Držiteľ psa je povinný tejto osobe umožniť kontrolu dokladov o držaní a evidencii psa ,úhrade poplatku, o jeho vakcinácii a sprístupniť kontrolu priestoru, v ktorom je pes držaný.

10. Nebezpečným psom je pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vodítka mimo chovného priestoru. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vodítka mimo  chovného priestoru, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

Zvláštnym psom je pes:

- používaný súkromnými bezpečnostnými službami,

- používaný pri záchranných prácach,

- poľovný,

-  ovčiarsky,

- vodiaci,

- používaný počas výcviku alebo súťaže.

11. V spoločných priestoroch viacbytových obytných domov, na verejných priestranstvách je možné psa vodiť iba na vodítku s maximálnou dĺžkou 3 m a s ochranným náhubkom.

12. Prísny zákaz púšťania psa na voľno, bez vodítka na území obce a v priestoroch uvedených §7 ods. 1 písm. a) a ods. 2.

13. Obec bude riešiť pohyb opustených a voľných psov spôsobom obvyklých.

14. V prípade nutnej obrany, alebo krajnej núdze možno psa usmrtiť ihneď.

15.  Držiteľ musí bezodkladne nahlásiť stratu psa na Obecnom úrade. V prípade, že bol pes odchytený si držiteľ môže psa prevziať u poverenej organizácie, pričom musí uhradiť náklady spojené s odchytom a starostlivosťou.

16. V prípade odchytu neidentifikovaného psa, ak sa jeho majiteľ neprihlási do 14 dní, po konzultácii s veterinárom bude pes umiestnený v útulku, prípadne podľa uváženia veterinárneho lekára usmrtený.

17. Chovateľ je povinný dať vykonať vakcináciu svojho psa proti besnote od veku 3 mesiacov a túto vakcináciu v pravidelných ročných intervaloch obnovovať.

18. Chovné stanice – chov spoločenských zvierat na účelom ich rozmnožovania alebo obchodu s nimi môžu vykonávať len spôsobilé osoby po písomnom oznámení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe – ohlásiť začatie, ako aj ukončenie svojej činnosti (§35 ods. 1 písm. a) zákona č. 488/2002 o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov).

Miesto zriadenia chovnej stanice musí byť vopred konzultované a odsúhlasené na Obecnom úrade v Diviakoch  nad  Nitricou

K zriadeniu chovnej stanice psov – vybudovanie voliér ako drobnej stavby je chovateľ povinný túto drobnú stavbu ohlásiť v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon. Pred jej zriadením je povinný predložiť aj záväzný posudok vyžiadaný od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, v stavebnom konaní, ak sa týka stavieb a zariadení, ktoré sú určené na chov zvierat. Záväzný posudok sa vyžiada na základe ustanovenia § 39 ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona . 488/2002 o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

Zriaďovať chovné stanice psov je povolené v obci Diviaky  nad  Nitricou len v obytných súboroch individuálnej bytovej výstavby za dodržania týchto ďalších osobitných podmienok:

a) Voliéry pre psov budú vybudované vo vzdialenosti minimálne 15 m od obytných priestorov najbližších susedov s ich predchádzajúcim písomným súhlasom. V prípade vzájomnej písomnej dohody medzi susedmi môže byť vzdialenosť aj menšia ako 15 metrov.

b) Voliéry a v nich umiestnené kryté zariadenia pre oddych a ukrytie sa psov pred nepriaznivým počasím (búdy psov) čelnú stranu orientovať na väčšiu časť plochy pozemku chovateľa.

c) Čistenie voliér musí byť zabezpečené tak, aby tekuté exkrementy a výkaly psov boli okamžite odvádzané do vodotesnej  žumpy.

d) Uvedenými podmienkami v § 7 ods.18 nie sú dotknuté ďalšie platné právne predpisy v oblasti chovu a držania zvierat.

 

§ 8

 

Chov mačiek

1. Chov mačiek je povolený na celom území obce Diviaky  nad  Nitricou.

2. Chovať alebo držať mačky je zakázané:

- v školských a predškolských zariadeniach,

- v pohostinstvách,

 - v obchodoch s potravinami,

3. Pre chov mačiek platia všeobecne tie isté pravidlá ako pre chov ostatných zvierat.

§ 9

Chov mäsožravých kožušinových zvierat

 

1.Chov mäsožravých kožušinových zvierat na území obce Diviaky  nad  Nitricou je povolený len so súhlasom obce.                                              

 

§ 10

Drobné hospodárske zvieratá

 

Chov hydiny hrabavej, králikov a kožušinových zvierat bylinožravých

1. Objekty vrátane výbehov určené na dočasný alebo trvalý chov, držanie hydiny hrabavej, králikov, kožušinových zvierat bylinožravých sa umiestnia od uličnej čiary minimálne na 10 m, od objektov určených na bývanie minimálne 10 m, od spoločných hraníc pozemkov minimálne na 1 m. Pri priehľadnom oplotení, obvodovú stenu objektu alebo výbehu zo strany susedného pozemku konštrukčne vyhotoviť z nepriehľadného materiálu.

2. Stavby a iné priestory na uskladnenie a likvidáciu exkrementov umiestniť od spoločných hraníc pozemku minimálne na 1 m, od obytných priestorov na 15 m (okrem uzavretých žúmp) a od individuálnych a verejných vodných zdrojov na 30 m.

3. Stavby a iné priestory na uskladnenie a likvidáciu exkrementov musia byť vybudované vodotesne, dimenzované na polročnú produkciu exkrementov.

4. Exkrementy z objektov vrátane výbehov, určených na dočasný alebo trvalý chov drobných zvierat pravidelne čistiť a odstraňovať na určené miesto.

5. Vypúšťať a pásť úžitkové zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.

 

§ 11

Spevavé, ozdobné vtáctvo, ozdobné  ryby,  terárijné zvieratá

 

1. Spevavé, ozdobné vtáctvo  pri dodržiavaní veterinárnych hygienických predpisov  sa  môže chovať v primeranom počte.

2. Zvláštny súhlas obce  Diviaky  nad  Nitricou sa vyžaduje pri podnikaní s terárijnými zvieratami, vtákmi a ozdobnými rybami.

§ 12

Chov holubov

1. Holuby je zakázané chovať v obytných domoch a bytoch, na balkónoch bytov, vo všetkých vedľajších miestnostiach spoločne užívaných nájomníkmi.

2. Zákaz chovu platí aj pre majiteľov nehnuteľností v bezprostrednom susedstve zariadení občianskej vybavenosti ako sú  materská škola, základná škola, predajne potravín, reštaurácie.

3. Chovať alebo držať holuby je úplne zakázané:

- v školských a predškolských zariadeniach

- v pohostinstvách,

- v obchodoch s potravinami,

4. K chovu holubov je potrebný predchádzajúci súhlas majiteľa (správcu) nehnuteľnosti a bezprostredných susedov v okruhu 50 m. Pri udelení súhlasu môže majiteľ nehnuteľností určiť a bezprostredný sused obmedziť aj počet chovaných holubov.

5. Holubník vrátane výbehov sa môžu umiestniť od obytného objektu vo vzdialenosti najmenej 10 m s letákmi smerom na vlastný pozemok.

 

§ 13

Chov včiel

1. Chov včiel je možné zriadiť len v primeranom množstve a tak, aby neohrozoval v susedstve bývajúcich občanov.

2. K chovu včiel je potrebný predchádzajúci súhlas majiteľa (správcu) nehnuteľnosti a  od bezprostredných susedov v okruhu 50 m. Pri udelení súhlasu môže majiteľ nehnuteľnosti určiť a bezprostredný sused obmedziť aj počet chovaných včiel.

3. Včelstvo musí byť vzdialené od susednej nehnuteľnosti určenej na bývanie minimálne  na 10 m, od verejných a iných používaných komunikácií 20 m s letákmi smerovanými na vlastný pozemok.

§ 14

Ochrana zvierat

1.Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvierat alebo držaní zvierat zabezpečiť ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň vývoja, prispôsobenia sa zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním požiadaviek na:

a) kontrolu zvierat,

b) ustajnenie zvierat a na používané zariadenia,

c) kŕmenie, napájanie, podávanie liekov, veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov,

d) chov zvierat a vykonávanie zákrokov na nich,

e) vedenie záznamov,

f) prepravu zvierat,

g) ochranu zvierat v čase ich usmrcovania,

h) ochranu voľne žijúcich zvierat a nebezpečných zvierat chovaných v zajatí,

i) ochranu spoločenských zvierat.

2. Zakazuje sa týranie zvierat, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného pokusného dôvodu, ktorým sa:

a) spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia,

b) spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov,

c) spôsobí zvieraťu trvalá alebo dlhodobá porucha správania,

d) prekračujú biologické schopnosti zvieraťa alebo sa zvieraťu spôsobuje neprimeraná bolesť, poranenie alebo utrpenie,

e) obmedzuje výživu alebo napájanie zvieraťa, čo poškodzuje jeho zdravotný stav,

f) spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa nevyliečiteľne choré, slabé alebo vyčerpané zviera, pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo utrpením, vydá na iný účel ako na bezodkladné bezbolestné usmrtenie,

g) spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako živá návnada.

3. Ďalej sa zakazuje:

a) dopovať zvieratá alebo im podávať omamné látky a chemické látky poškodzujúce ich zdravie alebo navodzujúce im nefyziologický stav, alebo podávať im potravu obsahujúcu látky alebo predmet, ktoré im spôsobujú bolesť, utrpenie alebo ich inak poškodzujú, okrem odôvodnených zdravotných  dôvodov,

b) používať podnety, predmety alebo pomôcky vyvolávajúce bolesť tak, že spôsobujú klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa,

 c) zasahovať do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,

d) štvať zviera proti zvieraťu, cvičiť alebo skúšať zviera na inom živom zvierati okrem sokoliarskeho výcviku pernatých dravcov na lov zveri a prípravy zvieraťa na jeho vypustenie do voľnej prírody a používať živé zviera ako návnadu. Za štvanie, cvičenie a skúšanie zvieraťa na inom živom zvierati sa nepovažuje použitie poľovného psa alebo poľovne upotrebiteľného psa podľa osobitného predpisu,

e) použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťažiach a pri výstavách zvierat,

f) propagovať týranie zvierat,

g) opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho. Za opustenie sa nepovažuje vypustenie voľne žijúceho zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav zvieraťa a charakteristika prostredia,

h) usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu.

4. Primeraným dôvodom usmrtenia zvieraťa je:

a) prípad nutnej obrany a krajnej núdze,

b) bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného alebo rozsiahleho poranenia alebo jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s nepretržitou bolesťou alebo utrpením. Bezbolestné usmrtenie zvieraťa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny lekár okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára,

c) ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom.

5. Zákazy podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahujú len na stavovce.

6. Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku, neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania.

 

 

§ 15

 

Kontrolné ustanovenia a sankcie

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú  osoby  poverené  Obecným  úradom  Diviaky  nad  Nitricou.

2. Chov, ktorý je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN je majiteľ povinný uviesť do súladu s týmto VZN maximálne do 2 mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti vzhľadom k závažnosti prípadu.

3. Toto VZN sa nevzťahuje na zvody zvierat (výstavy, trhy, prehliadky, súťaže, ...), chov zvierat v ozbrojených a policajných zboroch.

4. Pri chove zvierat neuvedených v tomto nariadení rozhoduje po obdŕžaní žiadosti obec Diviaky  nad  Nitricou. Obec rozhoduje aj v prípadoch chovu, ktorý toto VZN bližšie nerozvádza, alebo pri nejasnostiach v súvislosti s chovom a s držaním zvierat.

5. Majitelia resp. správcovia bytov sú povinný dbať na dodržiavanie domových poriadkov a na požiadanie Obecného úradu poskytnúť účinnosti dodržiavania ustanovení tohto VZN.

6. Za porušenie ustanovení tohto VZN bude zodpovedným fyzickým osobám uložená pokuta:

a) v rámci blokového konania – do výšky 16,60 eur 

b) v rámci priestupkového konania – diferencovane podľa druhu porušenia do výšky 166,- eur.

2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže obec Diviaky  nad  Nitricou uložiť právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6.638,- eur v zmysle § 13 zákona č. 368/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3. Za porušenie povinností vyplývajúcich z § 6  tohto nariadenia môže byť chovateľom, resp. držiteľom uložená:

a) pokuta v maximálnej výške s okamžitým zákazom chovu na dobu určitú

b) pokuta v hornej polovici možného rozsahu s určením množstva ďalej chovaných zvierat.

 

 

§ 16

Záverečné ustanovenia

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  obecným  zastupiteľstvom  v Diviakoch  nad  Nitricou  uznesením  č.       zo  dňa         a nadobúda  účinnosť  15.  dňom  od  jeho  zverejnenia  na  úradnej  tabuli  obce  Diviaky  nad  Nitricou.

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch  nad  Nitricou.

 

Nadobudnutím  účinnosti  tohto  nariadenia  sa  ruší  platnosť  VZN  č. 3/2008 zo  dňa  3.decembra  2008 o niektorých  podmienkach  držania  psov

 

Vladimír  Pružinec

starosta  obce         

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.