Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 07. jún 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Diviaky nad Nitricou (Návrh) č. 1/2016 o zmenách a doplnkoch č.1 územného plánu obce Diviaky nad Nitricou, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2015 o záväzných častiach územného plánu obce.

Obec Diviaky nad Nitricou  podľa § 6 ods. 1 v nadväznosti na § 11 ods. 4 písm. c) a písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len “stavebný zákon“ ) v znení neskorších predpisov

vydáva

toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o Zmenách a doplnkoch č.1 územného plánu obce Diviaky nad Nitricou a o záväzných častiach územného plánu obce Diviaky nad Nitricou, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2015 o záväzných častiach územného plánu obce Diviaky nad Nitricou.

Predmet

1)      Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len “VZN“ ) sa vyhlasuje „záväzná časť zmien a doplnkov územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“,  ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto VZN.

 

2)      Stanovujú sa zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, hranice zastavaného územia obce, usporiadania verejného dopravného, občianskeho a technického vybavenia, ustanovenia plôch pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny, ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrnohistorických hodnôt a významných krajinných prvkov, územného systému ekologickej stability, starostlivosti o životné prostredie, tvorby krajiny vrátane plôch zelene, v rozsahu zmien a doplnkov uvedené v záväznej časti územného plánu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN vrátane grafickej časti.

Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

Dokumentácia schválených zmien a doplnkov č.1  územného plánu obce Diviaky nad Nitricou je uložená na Obecnom úrade v Diviakoch nad Nitricou, príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade, Okresnom úrade Trenčín s možnosťou do nej nahliadnuť a je zverejnená na internetovej stránke obce www.diviaky.sk.

Záverečné ustanovenia

1)      V zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta www.diviaky.sk od 07.06.2016 do 22.06.2016.

 

2)      Obecné zastupiteľstvo obce Diviaky nad Nitricou sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o Zmenách a doplnkoch č.1 územného plánu obce Diviaky nad Nitricou  uznieslo dňa ......06.2016 uznesením č. ..../2016.

 

3)      Všeobecne záväzne nariadenie č. ......./2016 nadobúda účinnosť po schválení 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.  

 

 

V Diviakoch nad Nitricou  dňa  07.05.2016.

Vladimír Pružinec

starosta obce

Zverejnenie návrhu VZN :                                                                                            

Dátum vyvesenia :      07.06.2016

Dátum zvesenia   :      22.06.2016

 

Zverejnenie schváleného VZN :

Dátum vyvesenia :      ... .06.2016

Dátum zvesenia   :      ... .07.2016

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.