Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 10. október 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Diviaky nad Nitricou, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších právnych predpisov, a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov, uznieslo sa dňa 27.9.2017 na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (ďalej len „VZN“) :

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Diviaky nad Nitricou č. 1/2017.pdf

§1 Predmet úpravy

1. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám") uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k Obci Diviaky  nad  Nitricou elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce Diviaky  nad  Nitricou  voči právnickými a fyzickými osobami v rozsahu právomoci obce Diviaky  nad  Nitricou podľa osobitných predpisov.

2. Elektronické služby zabezpečuje Obec Diviaky  nad  Nitricou prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídle https://www.slovensko.sk.

3. Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec Diviaky  nad  Nitricou poskytuje, ako aj ich popis a návod na ich používanie sú uvedené na portáloch uvedených v bode 2.

 

 

§2 Osobitné ustanovenia

1. Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná  miera autorizácie
a autentifikácie podľa zákona o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických službách nie je uvedené inak.

2. Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch Obce Diviaky  nad  Nitricou vyžaduje písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická komunikácia podľa osobitného predpisu (napríklad § 17 a nasl. zákona o eGovernmente).

 

§3 Záverečné ustanovenia

1.         Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Diviakoch  nad  Nitricou svojim uznesením č. 81/ 2017 dňa 27.9.2017

2.         VZN č. 1 /2017 bolo zverejnené na webovej stránke obce www.diviaky.sk, vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 28.9.2017 a nadobúda účinnosť dňa 13.10.2017.

 

V Diviakoch  nad  Nitricou, dňa 28.9.2017

Vladimír  Pružinec

starosta  obce

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.