Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 28. november 2017

Obecné zastupiteľstvo obce  Diviaky  nad  Nitricou v zmysle ustanovení§ 6a  §11  ods.4  písm. „g“zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom  č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / cestný zákon /  v znení  neskorších predpisov a zákonom  č. 8/2009 Z.z.  o cestnej  premávkea o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Diviaky nad Nitricou č. 2/2017.pdf

Všeobecne záväznom nariadení obce

č.2 /2017

 

o parkovaní  a odstavení  vozidiel  na  miestnych  komunikáciách  a verejných  priestranstvách  v obci  Diviaky  nad  Nitricou

 

 

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1

 

Všeobecné  ustanovenia

 

1.    Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  ( ďalej  len  VZN )  upravuje  parkovanie  a odstavenie  vozidiel  na  miestnych  komunikáciách  a verejných  priestranstvách  na  území  obce  Diviaky  nad  Nitricou.

2.    Na  účely  tohto  VZN  sa  rozumie:

 

a)      Verejné  priestranstvo – časť  územia  obce, ktorá  svojim  charakterom  je  určená na  všeobecné  užívanie  alebo  inak  slúži  všeobecnej  potrebe – cesty, miestne  komunikácie, chodníky, všetky verejnosti  voľne  prístupné  pozemky, spevnené  plochy, verejná zeleň, ktoré  nie  sú  vo  vlastníctve  fyzickej  alebo  právnickej  osoby, ak nie  je  osobitnou  zmluvou  dohodnuté  inak

b)      Miestna  komunikácia – všeobecne  prístupné  a užívané  ulice, parkoviská  vo  vlastníctve  obce  a verejné  priestranstvá, ktoré  slúžia  miestnej  doprave  a sú  zaradené  do  siete  miestnych  komunikácií

c)      Parkovanie – umiestnenie  vozidla  mimo  jazdné  pruhy  komunikácie  ( napr. počas  doby  nákupu, návštevy, zamestnania, naloženia  alebo  vyloženia  nákladu). Parkovanie  v závislosti  na  dĺžke  jeho  trvania  môže  byť  krátkodobé  ( do  dvoch  hodín  trvania) alebo  dlhodobé  ( nad  dve  hodiny  trvania ). Osobitným  prípadom  dlhodobého  parkovania  je    odstavenie  vozidla.

d)     Odstavenie – umiestnenie  vozidla  mimo  jazdné  pruhy  komunikácie  počas  doby  keď  sa  nepoužíva  ( spravidla  odstavenie  vozidla  v mieste  bydliska )

e)      Zastavenie – uvedenie  vozidla  do  pokoja  na  čas  nevyhnutne  potrebný  na  urýchlené   nastúpenie  alebo  vystúpenie  prepravovaných  osôb  alebo  urýchlené  naloženie  alebo  zloženie  nákladu

f)       Státie – uvedenie  vozidla  do  pokoja na  dlhšie  ako  je  čas  dovolený  na  zastavenie

g)      Vozidlo – motorové  vozidlo  a prípojné  vozidlo  k nemu, nemotorové  vozidlo

h)      Držiteľ  vozidla – fyzická  osoba, fyzická  osoba  oprávnená  na  podnikanie  alebo  právnická  osoba, ktorá  je  tatko  zapísaná  v dokladoch  od  vozidla. V ostatných  prípadoch  je  držiteľom  vozidla  osoba, ktorá  je  vlastníkom  vozidla  alebo  jeho  užívateľom

i)        Zvláštne  vozidlo – motorové  vozidlo  vyrobené  na  iné  účely  než  na  prevádzku  na  cestách, ktoré  po  splnení  ustanovených  podmienok  možno  prevádzkovať  v cestnej  premávke. Ide najmä  o poľnohospodársky  a lesný  traktor, samohybný  poľnohospodársky  a lesný  stroj, stavebný  stroj  a iné  stroje  samohybné  alebo  vlečené

j)        Staré  vozidlo – vozidlo, ktoré  chce  jeho  držiteľ  vyradiť  z evidencie  vozidiel,  má  byť  vyradené alebo  bolo  vyradené  z evidencie  vozidiel  podľa  osobitných  predpisov. Starým  vozidlom  je  aj  vozidlo  ktorého  držiteľ  nie  je  známy, ak  je  odstavené  dlhšie  ako  30  dní  na verejnom  priestranstve, alebo  na  inom  mieste, ak  je  jeho  odstránenie  potrebné  z hľadiska  ochrany  životného  prostredia  alebo  estetického  vzhľadu  obce

 

 

 

 

§ 2

 

Parkovanie  a státie  na  miestnych  komunikáciách  a verejných  priestranstvách

 

 

1.  Parkovanie  a státie  na  miestnych  komunikáciách  a verejných priestranstvách  v obci  je  povolené, ak  to  nevylučujú  ustanovenia  zákona  8/2009 Z.z.  o cestnej  premávke  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  alebo  iné  ustanovenia  tohto  VZN

2.  Na  verejnej zeleni, chodníkoch  a nespevnených  plochách, ktoré  nie  sú  na  tento  účel  určené  je  státie  a odstavenie  všetkých  druhov  vozidiel  zakázané

3.  Vodič  nesmie  zastaviť  a stáť  na  chodníku, kde  by  motocykel, motorové  vozidlo  alebo  prípojné  vozidlo  boli   prekážkou  plynulého pohybu  chodcov, to  neplatí, ak  ide  o zastavenie  a státie  ktoré  nepresiahne  tri  minúty  a ktoré  neobmedzí  ani  neohrozí  chodcov

§3

 

 

Parkovanie  motorových  vozidiel

 

 

1.  Na  území  obce  Diviaky  nad  Nitricou  je  zakázané  dlhodobé  neprerušované  parkovanie  ( nad  24  hodín )  na  verejnom  priestranstve  všetkých  druhov  motorových  vozidiel  do  3,5  tony, vrátane  osobných  vozidiel.

2.  Na  území  obce  Diviaky  nad  Nitricou  je  odstavenie  a dlhodobé  parkovanie  na  verejnom  priestranstve  zakázané  všetkým  zvláštnym  motorovým  vozidlám, nákladným  motorovým  vozidlám, autobusom, prívesom, návesom, obytným  vozidlám  a dodávkovým  vozidlám  prevyšujúcim  hmotnosť  3,5  tony. Povolené  je  iba  zastavanie  nákladných  vozidiel  zabezpečujúcich  zásobovanie  na  čas  nevyhnutne  potrebný  k zloženiu  a naloženiu   tovaru. V ostatných   prípadoch  odstavenie  a dlhodobé  parkovanie  je  viazané  na  súhlas  obce.

3.  Všetci  držitelia  a prevádzkovatelia  nákladných  motorových  vozidiel, špeciálnych  vozidiel, mechanizmov  a autobusov  sú  povinní  zabezpečiť  si  parkovanie  a odstavenie  svojich  vozidiel  na  vlastných  alebo  prenajatých  priestoroch

4.   Autobusom  zabezpečujúcim  pravidelnú  hromadnú  prepravu  osôb  môže  byť  odstavenie  a dlhodobé  parkovanie  povolené  na  osobitne  vyhradených  priestoroch  na  základe  písomnej  a odôvodnenej  žiadosti  jeho  držiteľa, prevádzkovateľa  alebo  vodiča  autobusu

 

 

 

 

§4

 

 

Odstavovanie  dočasne  vyradených  a starých  vozidiel  na  verejnom  priestranstve

 

 

 

1.  Držiteľ  vozidla  vyradeného  z evidencie je  povinný  na  vlastné  náklady  zabezpečiť  odstránenie  takéhoto  vozidla  z cesty  alebo  iného  verejného   priestranstva  do  30  dní  od  jeho  vyradenia  z evidencie. V opačnom  prípade  zabezpečí  odstránenie  vozidla  správca  cesty  na  náklady  držiteľa  vozidla

2.  Správca  cesty  môže  odstrániť  vozidlo, ktoré  je  ponechané  na  ceste, vrátane  chodníka, na  náklady  jeho  prevádzkovateľa  ak  je:

a)      Ponechané  na  mieste, kde  je  zastavenie  alebo  státie  zakázané

b)      Bez  pripevnenej  tabuľky  s evidenčným  číslom  ak  podlieha  evidenčnej  povinnosti, alebo  je  bez  čitateľného  vyznačenia  mena, priezviska  a trvalého  pobytu, alebo  bez  názvu  a sídla  držiteľa  na  viditeľnom  mieste  na  jeho  pravej  strane, s výnimkou  dvojkolesových  vozidiel, aj  keď  netvorí  prekážku  cestnej  premávky

3.  Staré  vozidlo  odstavené  na  verejnom  priestranstve  sa  považuje  za  odpad  a obec  s ním  naloží  podľa  ustanovení  zákona  č. 79/2015  Z.z.  o odpadoch  v znení  neskorších  prepisov

4.  Obec  Diviaky  nad  Nitricou  je  vlastníkom  miestnych  komunikácií  v zmysle  § 3d  ods. 3  zákona  č. 135/1961 Zb. o pozemných  komunikáciách

 

 

 

§5

 

Umiestňovanie  prenosných  garáží  a prístreškov  pre  vozidlá  na  verejných  priestranstvách

 

 

Umiestňovanie  prenosných  garáží  a prístreškov  na  verejnom  priestranstve  a ohradzovanie  časti  verejného  priestranstva  alebo   parkovacích  miest  je  zakázané

 

 

§6

 

Podmienky  prevádzky  vozidiel

 

 

1.      Okrem  zákazov  podľa  platnej  právnej  úpravy  o technickom  stave  vozidla  je  na   miestnych  komunikáciách  a verejných  priestranstvách  zakázané:

a)      Jazdiť  nadmerne  znečisteným  vozidlom  alebo  vozidlom  prepravujúcim  náklad, ktorý  znečisťuje  miestnu  komunikáciu

b)      Prepravovať  náklad  nedostatočne  zabezpečený  proti  rozprašovaniu, odkvapkávaniu  alebo   inak  znečisťujúci  miestnu  komunikáciu

c)      Státím  vozidiel  znemožňovať  čistenie  a údržbu  komunikácií  a verejných  priestranstiev, odvoz  komunálneho  odpadu, znemožňovať  bezpečný  vjazd  a výjazd  na  pozemky  vo  vlastníctve  fyzických  a právnických  osôb

d)     Jazdiť  po  verejnej  zeleni  a chodníkoch, zastaviť  a stáť  na  nich

e)      Vykonávať  údržbu  a opravu  motorových  vozidiel, vrátane  výmeny  olejov  a doplňovania  pohonných  hmôt

2.      Ak  vodič  zistí  poruchu  na  technickom  stave  vozidla  alebo  na  náklade pri  ktorom  dôjde  k znečisteniu  miestnej  komunikácie  alebo  verejného  priestranstva, je  povinný  vzniknuté  znečistenie  bezodkladne  odstrániť

 

 

§7

 

Úprava  parkovania  v čase  zvozu  komunálneho  odpadu

 

 

Podľa  tohto  VZN  sa  zakazuje  dočasne  alebo  trvale  parkovať  a stáť  všetkým  druhom  vozidiel  na  miestnych  komunikáciách  v čase  zvozu  komunálneho  odpadu. Čas  zvozu  komunálneho  odpadu  je  určený  v harmonograme  na  príslušný  kalendárny  rok.

 

 

§8

 

Úprava  parkovania  v čase  zimnej  údržby  miestnych  komunikácií

 

 

Podľa  tohto  VZN  sa  zakazuje  dočasne  alebo  trvale  parkovať  a stáť  všetkým  druhom  vozidiel  na  miestnych  komunikáciách  v čase  zimnej  údržby  vykonávanej  obcou, alebo  firmou  s ktorou  uzavrie  obec  dohodu. Zimnou  údržbou  sa  rozumie  odhŕňanie  snehu  z miestnych  komunikácií.

 

 

§9

 

Výnimky

 

 

Toto  VZN  sa  nevzťahuje  na  vozidlá  zložiek  integrovaného  záchranného  systému  počas  výkonu  služby, na  vozidlá  ktoré  sú  v činnosti  pri  údržbe, opravách  a haváriách  pozemných  komunikácií, inžinierskych  sietí  a vozidlá  zabezpečujúce  zásobovanie  na  čas  nevyhnutne  potrebný  k zloženiu  a naloženiu  tovaru

 

 

§10

 

Sankcie

 

1.   Porušenie  tohto  nariadenia  sa  posudzuje  ako  priestupok  podľa  zákona  číslo   372/1990 Zb.  o priestupkoch  v znení  neskorších  predpisov

2.  Porušenie  ustanovení  tohto  nariadenia  právnickou  osobou  alebo  fyzickou  osobou  oprávnenou na  podnikanie  sa  posudzuje  ako  správny  delikt. Na  konanie  o uložení  pokuty  sa  vzťahuje  zákon  č. 71/1967 Zb.  o správnom  konaní  ( správny  poriadok )  v znení  neskorších  zmien  a doplnkov

3.  Kontrolu  dodržiavania  tohto  VZN  vykonáva  obec  Diviaky  nad  Nitricou  prostredníctvom  poverených  zamestnancov  obce

 

 

§11

 

Záverečné  ustanovenie

 

 

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  na  verejnom  zasadnutí   obecného 

 

Zastupiteľstva  v Diviakoch  nad  Nitricou  dňa ...........2017  uznesením  číslo ............/2017 

 

a nadobúda  účinnosť  dňom ......................

 

Vladimír  Pružinec

starosta  obce

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.