Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 28. august 2012

OBEC  Diviaky  nad  Nitricou

                                                           

       Všeobecne  záväzné  nariadenie  č. 2/2012

o  pohrebníctve

                         

Obecné zastupiteľstvo obce Diviaky  nad  Nitricou v zmysle § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) a g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve /ďalej len zákon/ vydáva pre územie obce Diviaky  nad  Nitricou toto  všeobecne  záväzné  nariadenie

                                                                  

                PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE                    DIVIAKY  NAD  NITRICOU

§1

Predmet úpravy

1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska obce Diviaky  nad  Nitricou /ďalej len Prevádzkový poriadok/ upravuje rozsah služieb na pohrebisku, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska, užívanie hrobového miesta, výpoveď nájomnej zmluvy,prístup pohrebiska verejnosti, ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov,plán hrobových miest,evidenciu pohrebiska, dĺžku tlecej doby, spôsob nakladania s odpadmi, práce na pohrebisku, podmienky vstupu pohrebnej služby na pohrebisko, dozor, priestupky, cenník služieb a ochranu osobných údajov.  

§ 2

Prevádzkovateľ pohrebiska

1.      Pohrebisko prevádzkuje Obec Diviaky  nad  Nitricou, IČO : 00318060  / ďalej  len  prevádzkovateľ /

2.      Toto  VZN  platí  pre  všetky  pohrebiská  a domy  smútku  spravované  obcou  Diviaky  nad  Nitricou  v jednotlivých  častiach  obce / Diviaky  nad  Nitricou, Somorova  Ves, Mačov, Banky, Ješkova Ves

  § 3

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

1.  Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:

a)      vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,

b)      vykonávanie exhumácie,

c)      vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

d)      správu pohrebiska,

e)      správu domu smútku,,

f)      

g)      údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

2. Práce uvedené v § 3 ods. 1 písm. a) a b) môže vykonávať prevádzkovateľ pohrebnej služby  

     na  základe  zmluvy   prevádzkovateľa  s  obstarávateľom  pohrebu  / Pohrebníctvo  Dvonč

     Partizánske  a Pohrebná  služba  SUSAN  Bojnice –Zák. 131/2010 §26

                                                                                                                                            

§ 4

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

1.  Prevádzkovateľ  je povinný:

      a) prevziať ľudské pozostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke  mŕtveho a 

          štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku  mŕtveho 

          alebo pasom pre mŕtvolu. Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania

          trestného činu, prevádzkovateľ pohrebiska prevezme ľudské pozostatky len                         

          s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní. Ľudské ostatky prevezme             

          prevádzkovateľ  po preukázaní splnenia podmienok uvedených v § 19  ods. 7 až  8

          zákona,

     b)  viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska podľa § 17  

    ods. 4 zákona,

     c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom  obrade umožniť

         účasť cirkví a  iných osôb v  súlade s  prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

     d) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona,

     e) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona,

     f) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa 19 ods. 3 zákona,

     g) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona,

     h) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona,

     i) nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,

     j) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,

     k) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,

     l) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie  

       pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu

§ 5

Povinnosti nájomcu hrobového miesta

1.  Nájomca hrobového miesta je povinný:

     a) dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu  

         hrobového miesta,

     b)  užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,

     c)  udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,

     d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú   

         potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona,

     e)  udržiavať  poriadok na pohrebisku.

 

2. Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta:

 

 

 

 

 

 

 

    a)  vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu  

        prevádzkovateľa,

    b)  umiestňovať lavičky  na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa,  

       

3. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky, vyzve oprávneného, aby ich v primeranej 

    lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí prevádzkovateľ potrebné opatrenia na 

    náklady porušovateľov.

 

§ 6

 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 

1.  Návštevníci pohrebiska a domu smútku sú povinní dodržiavať tento Prevádzkový

     poriadok, zákon o pohrebníctve  a pokyny prevádzkovateľa.

 

2.  Návštevníci pohrebiska sú povinní:

a)      na pohrebisku správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta,

b)      dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému záujmu.

3. Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:

a)      vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez  súhlasu prevádzkovateľa,

b)      fajčiť na pohrebisku,

c)       požívať alkoholické nápoje,

d)      odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,

e)      vodiť psov na pohrebisko,

f)        robiť hluk na pohrebisku,

g)      neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.

h)      Bicyklovať  a používať  kolieskové  korčule  na  chodníkoch  cintorína

§ 7

Užívanie hrobového miesta

1.   Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá musí mať   

      písomnú formu. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná

      skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.

2.   Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové 

      miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov .

3.   Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť prevádzkovateľovi, pri uložení 

      ľudských pozostatkov do hrobu, na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu

      uložené ľudské pozostatky,  je  povinný nájomca  hrobového miesta uhradiť  na dobu 15

      rokov.

4.   Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom  nájomcu previesť na inú osobu

      iba prevádzkovateľ.

5.   Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy  

      osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.

      Prednostné pravo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného

      roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

6.  Prevádzkovateľ je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup   

     k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem  

     prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.

     O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ povinný

     bezodkladne písomne informovať nájomcu.

§ 8

Výpoveď nájomnej zmluvy

1.  Prevádzkovateľ je povinný písomne vopred upozorniť nájomcu:

     a) že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím   

         tejto lehoty,

    b) na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má

       hrobové miesto zrušiť.

                                                                

2. Prevádzkovateľ  nájomnú zmluvu vypovie, ak

    a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

    b) sa pohrebisko zruší,

    c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

3. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v § 8 ods. 2 písm. a)

    a b) musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady

    preložiť ľudské  ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

4. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v § 8 ods. 2 písm. a)

    a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej 3 mesiace predo

    dňom, keď sa ma hrobové miesto zrušiť; ak nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu,

    uverejní túto informáciu na vývesnú tabuľu umiestnenú na pohrebisku.

5. Ak nájomná zmluva bola vypovedaná z dôvodu uvedeného v § 8 ods. 2 písm. c) a nájomca

    je známy, je prevádzkovateľ povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do 2 mesiacov

    po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené. Výpovedná lehota uplynie jeden rok

    odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ  vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného

    roka odstránil príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí      

    výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

6. Ak prevádzkovateľ  vypovie nájomnú zmluvu  z dôvodu uvedeného v § 8 ods. 2. písm. c)

    a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na vývesnej tabuli

    umiestnenej na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo

    nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na

    hrobovom mieste s označením, že ide o  trojročné uloženie, počas  ktorého sa môže

    nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za

    opustenú vec.

7. Ak prevádzkovateľ postupuje podľa § 8 odsekov 5 a 6, musí zabezpečiť obrazovú          dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušného hrobu.

 

§ 9

Prístup pohrebiska verejnosti

1.  Pohrebisko je prístupné pre verejnosť a prevádzkovateľov pohrebných a kamenárskych

     služieb počas prevádzkovej doby denne od  06.00 – 21.00 hod.

 

2.  Počas dní Pamiatky zosnulých   t.j. od 1.novembra do 3. novembra je pohrebisko  otvorené

     od06.00 - 22.00 hod.

3.  Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez

     osobitného upozornenia.

4.  Dom smútku je prístupný, za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských

     ostatkov do chladiaceho zariadenia  po  splnení podmienok uvedených v § 4  v odseku 1)    

     v pracovných dňoch v čase  od 08,00 – 16,00  hod.  alebo podľa dohody  

      s prevádzkovateľom.

5.  Dom smútku je pre verejnosť prístupný  od   9,00 hod. v deň pohrebu, na základe

     požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.

6.  Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko a domu smútku dovolený len sprievode

     dospelých osôb.

7.  Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko 

     vchádzať  iba s  povolením prevádzkovateľa, s výnimkou zdravotne

     postihnutých občanov.

                                                                        § 10        

Ukladanie ľudských pozostatkov    

a exhumácia ľudských ostatkov     

1. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov  do zeme na pohrebisku.

2. Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom.

3. Miesto, kde majú byť uložené ľudské pozostatky  alebo urna určí prevádzkovateľ

     po dohode s obstarávateľom  pohrebu alebo s pozostalými.

4. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96

    hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho

    možno ihneď pochovať; to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské

    pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.

5. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení , sa musia pochovať do 14 dní

    od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods.4 pism. h) zákona.

6. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

    a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa  

        mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,

    b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

    c)  bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,

    d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť uložená do hrobu a zasypaná  skyprenou

         zeminou vo výške  minimálne 1,2 m,

    e) pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské

         pozostatky, ak je ich možné  umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských      

         ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou  bude najmenej 1 m.

7.  Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.

8.  Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na

      a)  príkaz sudcu alebo prokurátora alebo,

      b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo  blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,  

           alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

9.  Žiadosť na exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby musí mať písomnú  

     formu a musí  obsahovať:

      a)  vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred   

           uplynutím tlecej doby,

      b)  list o prehliadke  mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

      c)   nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky

           uložené na inom pohrebisku,

      d)  identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá ľudské ostatky prevezie.

10.  Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

11.  Výkopové práce súvisiace s pochovávaním a exhumáciou vykonáva prevádzkovateľ

       pohrebnej služby, ktorý je povinný zabezpečiť bezpečnostné a hygienické podmienky.

§ 11

                                                           Plán hrobových miest

1 . Plán hrobových miest  sa nachádza u prevádzkovateľa, ktorý sa vedie v elektronickej

     podobe.

§ 12

Evidencia pohrebiska   

1.   Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu pohrebiska v členení:

         a) evidencia hrobových miest,

         b)evidencia prevádzkovania pohrebiska.

2.  Evidencia hrobových miest musí obsahovať :

         a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom

             mieste,

         b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením

             hrobového miesta a hĺbky pochovania,

         c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do

             hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

        d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba,

             názov obce, ak je nájomcom obec,

        e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,

        f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

        g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna

            pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový

            hrob,

        h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského

            plodu.

3.  Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o

        a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

        b) zrušení pohrebiska.

4.  Zákaz pochovávania:

        a) ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí

           alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej

           správy,

         b) na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, je

             možné ďalej pochovávanie iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správ, ktorý

             pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.

    § 13

Dĺžka tlecej doby

1.  Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 15 rokov od pochovania.

2.  Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 20 rokov od pochovania.

3.  Ak sa zistí,že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí  tejto tlecej doby zotleté, tlecia doba sa  

     primerane predĺži podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu.

§ 14

Spôsob nakladania s odpadmi

1. Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta

    do zberných nádob na to určených na pohrebisku.

2. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.

3.  Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.

4.  Prevádzkovateľ zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zberné nádoby, ktoré

     vyváža podľa potreby.

                                                                       § 15             

Práce na pohrebisku

1.  Vykonávať výkopové práce, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie

      lavičiek, vysádzať stromy a kry, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba so

      súhlasom prevádzkovateľa. Výrub drevín povoľuje obecný úrad Diviaky  nad  Nitricou.

2.  Na stavebné úpravy hrobových miest nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie

     podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný súhlas prevádzkovateľa.

3.  Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta môže nájomca hrobového

     miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa.

3.      Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:

                                     Jednohrob :   120 x 250 cm

                                     Dvojhrob   :  230 x 250 cm

                                     Trojhrob    :  350 x 250 cm

                                     Detský hrob ( dieťa do 6 rokov):  80x140 cm

                                     Detský hrob ( dieťa do 14 rokov): 90x200 cm

                                     Urna                70x70

5.  Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké.

6.  Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke.

7.  Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.

8.  Bez súhlasu prevádzkovateľa nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudované stavby

     a ani iným spôsobom vykonávať zmeny.

§ 16

Podmienky vstupu pohrebnej služby na pohrebisko

1.  Prevádzkovateľ je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup  

     na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého

     s obstarávateľom pohrebu za nasledovných podmienok:

     a)  prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný riadiť sa Prevádzkovým poriadkom

           pohrebiska a vykonávať  pohrebné služby na pohrebisku, len so súhlasom

           prevádzkovateľa,

     b)  prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný s prevádzkovateľom uzatvoriť zmluvu

          o spolupráci (príloha č.3 tohto VZN)a doložiť oprávnenie na vykonávanie pohrebných

          služieb podľa zákona č.131/2010 o pohrebníctve.

     c)  prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi dátum a čas

           obradu pochovávania podľa dohody s obstarávateľom pohrebu,

     d)  prevádzkovateľ určí miesto pre výkop hrobového miesta,

     e)  pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení, sú povinní

          sa zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojim oblečením

          a vystupovaním zachovať dôstojnosť pietneho aktu,

     f)  prevádzkovateľ má nárok na úhradu nákladov za služby poskytované

          prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisku podľa § 31 ods. 7 zákona.

§ 17

Dozor         

1.  Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto Prevádzkového poriadku vykonávajú:

     a)  prevádzkovateľ

     b)  hlavný kontrolór obce     Diviaky  nad   Nitricou                                                            

     b)  poverení zamestnanci obecného úradu Diviaky  nad  Nitricou

     c)  poslanci Obecného zastupiteľstva v Diviakoch  v Diviakoch  nad  Nitricou

     d)  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi

                                                                                               

§ 18

Priestupky

1.   Priestupku sa dopustí ten, kto

      a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú   

          povinnosti nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona,

      b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b) zákona,

      c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 ods. c)

          zákona,

      d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú           potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d) zákona,

      e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e)  zákona,

      f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú

         povinností  návštevníkov podľa § 25 písm. a) zákona,

      g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b)  zákona.

2.   Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa   

      prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

3.  Za priestupky podľa  zákona  č. 131/2012  Zb.  o pohrebníctve  možno uložiť blokovú

     pokutu  do  výšky  66  eur.

4.  Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

     (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

4.      Priestupky podľa odseku 1  prejednáva a sankcie za ne ukladá obec Diviaky  nad  Nitricou      Výnos z pokút je  príjmom rozpočtu obce Diviaky  nad  Nitricou.

§ 19

Cenník služieb

1. Prevádzkovateľ zverejní cenník služieb  na úradnej tabuli     

     prístupnej verejnosti v areálipohrebiska.

2.  Cenník služieb tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.

§ 20

Ochrana osobných údajov   

1.  Prevádzkovateľ pri spracúvaní a uchovávaní osobných údajov je povinný dodržiavať

     zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov.                                                                          

§ 21

Záverečné ustanovenie

1.  Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí, aby bol Prevádzkový poriadok verejne prístupný  na 

     mieste obvyklom..

2.  Prevádzkový poriadok bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Diviakoch  nad  Nitricou  dňa ......... uznesením  č. ..........    zo  dňa .......................

3.  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto  VZN  sa   ruší  VZN  č. 2/2007  o pohrebníctve  zo  dňa  28.11.2008

4.  Toto  nariadenie  nadobúda  účinnosť  dňa .......................

                                                                                             Ing. Július  Duranzia

                                                                                                      starosta obce

Vyvesené :   27.8.2012

Zvesené  :

Príloha č. 1

                                      Cenník    služieb

1. Nájom za hrobové miesta :

       a) prvé a ďalšie prenajatie hrobového miesta pre dospelú osobu na :                     

-         jednohrob                                  2,-  €/rok

-         dvojhrob                                    4,-€/rok

-         trojhrob                                     5.- €/rok

-         štvorhrob                                   6,- €/rok

 -   urna                                             2,-€/rok   

          b) prvé a ďalšie prenajatie hrobového miesta pre dieťa na  dobu 15 rokov

           zadarmo

2 . Od  platenia  za  hrobové  miesto  sú  oslobodené  hroby  významných  osobností  v obci     

     Diviaky  nad  Nitricou.

3. Poplatok  za  vytvorenie  hrobového  miesta  dopredu, t.j. pred  úmrtím  dotyčnej  osoby  je

   stanovený  v rovnakej  výške  ako  nájom  za  hrobové  miesto  v bode  „3“

4. Vloženie  pozostatkov  zosnulého, ktorý  nemal  trvalý  pobyt  v obci  Diviaky  nad

    Nitricou  sa  spoplatňuje  jednorázovo  vo  výške  100.-€. Nájom  za  hrobové  miesto  bude

    vyrúbený  podľa  bodu  3.

5. Tento  cenník  neobsahuje  ceny  prác  a služieb  poskytovaných  pohrebnými  službami 

                

                           

V Diviakoch  nad  Nitricou  dňa    27.8.2012      

 

 

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.