Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 21. september 2012

 

Prevádzkový poriadok dočasného zberného dvora

1. Základné údaje

    Názov prevádzkovateľa zberného dvora:                 Obecný úrad Diviaky nad  Nitricou

   Sídlo:                                                                      priestor pri miestnom cintoríne                                                                                      v Diviakoch nad Nitricou

    Štatutárny zástupca:                                     Ing. Július Duranzia, starosta obce

    Meno zamestnanca zodpovedného

    za prevádzku zberného dvora:                                 Ivan Krško

2. Obec Diviaky nad Nitricou podľa Zákona o obecnom zriadení ako i Zákona o odpadoch  zriadila „Dočasný zberný dvor na zber komunálneho odpadu a drobného stavebnéhoodpadu vznikajúceho na území obce Diviaky nad Nitricou“ na nehnuteľnosti  parcela  č.212/2 nachádzajúcej sa  v kat. území Diviaky nad Nitricou.  Je určený výhradne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na územíobce a zapojili sa do systému zberu komunálneho odpadu a separovaného zberu.

3.  Zberný dvor je označený informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva.

     Funkciou zberného dvora je zhromažďovanie odpadov pre ich prepravu na ďalšie

     nakladanie s nimi.

4. Na zbernom dvore je možné skladovať výlučne triedený komunálny odpad a drobný

    stavebný odpad vznikajúci na území obce Diviaky nad Nitricou. Zakazuje sa voziť

    a skladovať na zbernom dvore nebezpečný odpad a netriedený komunálny odpad.

5. Organizačné zabezpečenie prevádzky a ochrany zberného dvora:

    Zber a zhromažďovanie odpadov je organizované prostredníctvom priameho zberu od   fyzických osôb, obyvateľov obce s trvalým alebo prechodným pobytom

a/  Prevádzkové dni a hodiny zberného dvora sú:

     Pondelok, utorok, štvrtok   8:00   - 15:00

     Streda:                               10:00 - 17:00  

     Sobota:                               9:00 – 12:00

b/ Prevádzku zberného dvora zabezpečuje DP Diviaky nad Nitricou

c/ Na zbernom dvore môže byť odovzdaný len odpad uvedený v tomto prevádzkovom

    poriadku

d/ Množstvo a druh dováženého odpadu je zisťované pri vstupe do objektu zberného dvora

    vizuálne

e/ V evidencii o uloženom odpade sa zaznamenávajú údaje o pôvodcovi odpadu, evidenčné

    číslo vozidla/ak bol odpad dovezený motorovým vozidlom/, čas príchodu do zberného

    dvora a čas odchodu, množstvo a druh dovezeného odpadu

f/  Vjazd a vstup do priestorov zberného dvora je povolený len počas prevádzkového času

    zberného dvora uvedeného na informačnej tabuli a v sprievode povereného pracovníka

g/ Za vstup do zberného dvora zodpovedá zamestnanec zodpovedný za jeho prevádzku

6. Na zbernom dvore je možné uložiť nasledovné zložky komunálneho odpadu:

       -      elektroodpad /počitače, televízory, kuchynské spotrebiče, telefóny, káble, elektrické   náradie, chladničky a mrazničky, rádia, mobily, nabíjačky a pod./odovzdáva sa      kompletný bez chýbajúcich komponentov-         kovy/ plechovky, hrnce, kovové náradia, súčiastky, hliníkové viečka, alobal/

-         veľkoobjemový odpad /nábytok, koberce, linoleá, staré vane, umývadlá/

-         stavebná suť, dlaždice  a tehly, obklad, omietka, beton, murivo

-         veľké kusy penového polystyrénu

-         biologicky rozložiteľný komunálny odpad /lístie, burina, odpad rastlinného pôvodu/

-         sklo

-         pneumatiky – spoplatnené podľa cenníka

Každý druh odpadu na zbernom dvore bude skladovaný oddelene, s výnimkou biologického odpadu, konárov, ktorý sa bude zhromažďovať v určených termínoch na určených miestach.

Od 15.3 do 30.4  a od 15.9 do 30.10. na určených skládkach a to nasledovne:

V časti obce Diviaky nad Nitricou vedľa chodníka smerom na Mačov za športovým areálom

V časti obce Somorova Ves na parkovisku pri cintoríne

V časti obce Mačov na verejnom priestranstve pred KD

V časti obce Ješkova Ves vedľa štátnej cesty pri ihrisku

V časti obce Banky za miestnym cintorínom

Mimo uvedený termín si likvidáciu tohto druhu odpadu zabezpečí pôvodca sám na vlastné náklady.

7. Poplatník s bydliskom v obci Diviaky nad Nitricou,  je oprávnený na zbernom dvore

    odovzdať  maximálne do 1 m3 drobného stavebného  odpadu ročne bezodplatne. Drobný

    stavebný odpad nad 1 m3 ročne bude od poplatníka na zbernom dvore prevzatý za úplatu   

    /viď príloha cenník /

 8. Každý poplatník je povinný pri odovzdaní odpadu na zbernom dvore tento odpad na vlastné

    náklady a vlastnými silami roztriediť, uložiť a umiestniť podľa pokynov obsluhy zberného   dvora.

9. Odpad nebude prevzatý od poplatníka, ktorý nezaplatil riadne a včas miestny poplatok za   komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

10.Pri odovzdávaní odpadu platia najmä tieto pravidlá:

-         a/ objemný odpad /20 03 07 / - nábytok z dreva, drevené okenné rámy bez sklenej výplne, koberce a pod. Tento nábytok je potrebné  do zberného dvora odovzdať v rozobratom resp. demontovanom stave, drevené  okná vrátane sklenej výplne , váľandy, komody, odpad z automobilového priemyslu, a pod  - je spoplatnený podľa cenníka

-         b/ drobný stavebný odpad / 17 01 07, 17 05 04, 17 09 04/ - odpad zo stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou. Sú to tehly, dlaždice, omietka, škridla pálená alebo betónová, betónová suť alebo kamenivo, ktorých jednotlivé kusy nesmú presiahnuť hmotnosť 15 kg. Betónová suť nesmie obsahovať  nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry/ - spoplatnený podľa cenníka

-         kovy /20 01 40/ - železný šrot nesmie obsahovať nebezpečné látky/ropné produkty, chemikálie a pod./Hmotnosť a rozmery jednotlivých dovážených častí musia spĺňať podmienku ľahkej manipulácie s nimi. – nie sú spoplatnené

-         sklo /20 01 02/ - sklo biele /tabuľové, fľaše, obaly/, sklo farebné /fľaše, obaly/ okenné sklo – nie je spoplatnené

-         papier /20 01 01/ - obaly z lepenky, noviny, časopisy, reklamné plagáty – zber je organizačne zabezpečený v ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou v prevádzkovej dobe každý pondelok od 8,00 do 15,00 hod. – nie je spoplatnené

-         kartóny zviazané na čo najmenší objem – spoplatnené podľa cenníka

-         plasty /20 01 39 / - PET fľaše /požaduje sa stlačenie prázdnych fliaš z dôvodu zníženia objemu odpadu /,obaly z aviváži, šampónov, kozmetických výrobkov. Zakazuje sa odovzdávať plasty znečistené, naplnené inými látkami. Zber sa zabezpečuje pracovníkmi DP v určených termínoch – nie je spoplatnené

-         pneumatiky /16 01 03/ - pneumatiky z osobných  automobilov bez diskov, z bicyklov, motocyklov a podobne – spoplatnené podľa cenníka

-         textílie/ 20 01 11/ - čistý, bez obsahu nebezpečných látok – je zabezpečený samostatný kontajner pred predajňou Potravín v Diviakoch nad Nitricou a v Bankách – nie je spoplatnené

-         vyradené elektrické a elektronické zariadenia /20 01 36/ - nefunkčné elektrospotrebiče a elektrické káble bez obsahu nebezpečných látok  - nie sú spoplatnené

11. Poplatky za určené komodity odpadu je povinný poplatník zaplatiť do pokladne obecného      úradu.

12. V prípade porušenia podmienok Prevádzkového poriadku alebo zákona, je obsluha     zberného dvora ako i zamestnanec obce oprávnený rozhodnúť o neprevzatí odpadu   a pôvodca odpadu je povinný likvidáciu odpadu si zabezpečiť sám na vlastné náklady.

13. Prevádzkový poriadok platí od 1.10.2012 a  bol schválený Obecným zastupiteľstvom    v Diviakoch nad Nitricou dňa 11.9.2012, uznesením  č. 42/2012 a je súčasťou VZN č.    4/2012 .

                                                                                  Ing. Július Duranzia

                                                                                   Starosta obce

 

Príloha č.1

Cenník poplatkov platný od 1.10.2012

Spoplatnenie separovaných pneumatík v zbernom dvore

Priemer pneumatiky                 priemerná hmotnosť                 navrhovaný poplatok

1. do 600 mm                          7,5 kg                                     0,70 €

2. 600 – 900 mm                     24,0 kg                                   2,00 €

3. 900 – 1200 mm                   62,0 kg                                   5,50 €

4. nad 1200 mm                      90,5 kg                                    8,00 €

 

Spoplatnenie separovaných okien/skla/  v zbernom dvore

Merná jednotka na spoplatnenie                                  navrhovaný poplatok

1. meter štvorcový                                                                  0,20 €

Spoplatnenie separovaného kartónu v zbernom dvore/kartóny zaviazané na čo najmenší objem/

Merná jednotka na spoplatnenie                                  navrhovaný poplatok

1. 100 kg                                                                 6 €

Spoplatnenie biologicky rozložiteľného odpadu v zbernom dvore

1. 10 kg                                                                                 1 €

Spoplatnenie objemného odpadu v zbernom dvore

1. 100 kg                                                                               6 €

Spoplatnenie stavebnej sute v zbernom dvore

1. 1 t                                                                                      15 €

 

 

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.