Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 27. november 2012

Obec Diviaky nad Nitricou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniu § 7 ods. 4,   5 a 6 , § 8 ods. 2,  § 12 ods. 1, 2 a 3,  § 16 ods. 1 , 2 a 3, § 17 ods.2, 3 ,4  a 7 , § 20 ods. 4 , § 21  ods. 2  a  103 Zákona číslo 582/2004  Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie.

 

I. časť

Čl. I.  Základné ustanovenie

1.    Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a poplatkov  na území Obce Diviaky nad Nitricou 

 

Čl. II.  Druhy miestnych daní  a poplatkov           

1.    Obec Diviaky nad Nitricou ukladá tieto miestne dane  a poplatky:

a)      daň z nehnuteľností,

b)      daň za psa,

c)      daň za užívanie verejného priestranstva,

d)      daň za predajné automaty,

e)      daň za nevýherné hracie prístroje.

f)        poplatok  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  

         

II. časť

 

Čl. III.  Daň z nehnuteľností

1.    Daň z nehnuteľností zahŕňa:

a)      daň z pozemkov,

b)      daň zo stavieb,

c)      daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ ).

§ 1

Daň z pozemkov

1.      Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Obce Diviaky nad Nitricou v tomto členení:

a)      orná pôda,  ovocné sady, trvalé  trávnaté  porasty

b)      záhrady,

c)      zastavané  plochy  a nádvoria, ostatné  plochy

d)      lesné  pozemky  na  ktorých  sú  hospodárske  lesy

e)      stavebné pozemky,

2.      Základom dane z pozemkov u ornej pôdy,  ovocných sadov (ďalej len OP) a trvalých trávnatých porastov (ďalej len TTP) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2.

Katastrálne  územie

Orná    pôda     €

Trvalé  trávnaté  porasty    €

Diviaky  nad  Nitricou

  0,3468

   0,0338

Mačov

  0,3299

   0,0647

Banky

  0,3226

   0,0478

Ješkova  Ves

  0,5360

   0,0292

3. Základom dane z lesných pozemkov na ktorých sú hospodárske lesy je hodnota  pozemkov  bez  porastov  určená  vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m².   

Katastrálne  územie

Hodnota  pozemku  €

Diviaky  nad  Nitricou

0,0440

Mačov

            0,0610

Banky

            0,0610

Ješkova  Ves

            0,0360                                                                                                                                                             4. Hodnota pozemkov – záhrady,  zastavané plochy a nádvoria,  ostatné plochy okrem stavebných  pozemkov  je  podľa  prílohy  č. 2  zák. 582/2004  Z. z.  1,85 €/  m2.5. Hodnota  stavebných  pozemkov  je  podľa  prílohy  č. 2  Zákona  č. 582/2004  18,58  €/ m²./20/

Sadzba  dane

Správca dane  určuje pre pozemky na území obce Diviaky nad Nitricou ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške:

  Druh pozemku

Ročná sadzba zo základu dane v %

Orná pôda,  ovocné sady, trvalé trávnaté porasty

  0,30                 0,40

Záhrady

  0,30                 0,30

Lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy

  0,35                 0,50

Zastavané plochy a nádvoria

  0,45                 0,45

Stavebné pozemky

  0,30                 0,40

Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

  0,35                 0,40

                                                             

§ 2

Daň zo stavieb

1.      Správca dane pre všetky stavby na území obce Diviaky nad Nitricou, ktoré sú predmetom dane zo stavieb,  určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb vo výške:

a)       0,07   €/ m2  /0,08/za stavby na bývanie a drobné stavby,  ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b)       0,09  €/ m2 0,1/   za stavby na pôdohospodársku produkciu,  skleníky,  stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c)       0,20  €/ m2 /0,25/  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d)       0,25   €/ m2  /0,30/za samostatne stojace garáže a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,

e)       1,00  €/ m2 /0,80/  za priemyselné stavby,  stavby slúžiace energetike,  stavby slúžiace stavebníctvu,  stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f)         0,95   €/ m2  /0,80/  za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

g)       0,20   €/m2  /0,50/za ostatné stavby.

2.      Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie  0,04   €/ m2   za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§ 3

Daň z bytov

1.      Ročná sadzba dane z bytov na území Obce Diviaky nad Nitricou je za každý,  aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:

a)       0,07   €/ m2   /0,08/za byty,

b)       0,45   €/ m2    /0,50/za nebytové priestory,

c)       0,25   €/ m2 /0,30/za nebytové priestory slúžiace ako garáž

§  4

Vyrúbenie  a  zaokrúhlenie  dane

1.  Vypočítaná  suma  sa  zaokrúhľuje  na  dve  desatinné  miesta  na  celé  eurocenty  nadol  

2.  Správca  dane  ustanovuje , že  daň  nižšiu  ako 3,00   €    nebude  vyrubovať  ani  vyberať.

III. časť

Čl. IV

Daň za psa

1.      Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa.

2.      Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok je  6,00   €

IV. časť

Čl. V

Daň za využívanie verejného priestranstva

1.      Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

2.      Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba,  ktorá užíva verejné priestranstvo.

3.      Sadzba dane za využívanie verejného priestranstva je podľa účelu jeho využívania    stanovená   nasledovne:

a)      4,- € /hod. za  poskytnutie  služieb / oprava  dáždnikov, brúsenie  nožov  a pod. /  a predaja  tovaru  na  verejnom  priestranstve  v Obci  Diviaky  nad  Nitricou  / k.ú. Diviaky  nad  Nitricou, Mačov, Banky, Ješkova  Ves /. V uvedenom  poplatku  nie  je  zahrnuté  vyhlásenie  relácie  v miestnom  rozhlase.

b) 50,- € / deň  za  užívanie  verejného  priestranstva   pre účely umiestenia zariadení cirkusu, lunaparku  a iných  atrakcií.

4.      Daňovník užívajúci verejné priestranstvo je v zmysle tohto VZN povinný oznámiť Obci Diviaky nad Nitricou termín začatia a ukončenia užívania verejného priestranstva  a účel jeho užívania. Na základe tohto oznámenia bude vypočítaná daň za užívanie verejného priestranstva. Daň sa uhrádza priamo do pokladne Obecného úradu Diviaky  nad Nitricou.

5.      Od platenia dane za využívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické alebo právnické osoby užívajúce verejné priestranstvo pre účely poriadania kultúrnych,  alebo športových akcií bez vyberania vstupného.

                                           V. časť

Čl. VI

Daň za predajné automaty

1.      Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje,  ktoré vydávajú tovar za odplatu.

2.      Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba,  ktorá na území Diviaky nad Nitricou prevádzkuje predajné automaty

3.      Základom dane je počet predajných automatov.

4.      Sadzba za jeden predajný automat je  35,00  €  na kalendárny rok.

5.      Daňovník je povinný do 30 dní oznámiť vznik daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť pomernú časť dane za zostávajúce daňové obdobie.

VI. časť

Čl. VII

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmet dane, sadzba dane

1.      Predmetom dane sú hracie prístroje,  ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

2.      Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

3.      Sadzba dane je:

a)      pre elektronické počítačové hry,  mechanické prístroje,  automaty a iné zariadenia  na zábavné hry s výnimkou šípiek  170,00  €   za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok,

b)      pre šípky  335,00   €   za jeden terč za kalendárny rok.

4.      Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších rokoch je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

VII. časť

Poplatok  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady

Čl.VIII   

Poplatník

Poplatníkom  je:

a) fyzická  osoba, ktorá  má  v obci  trvalý  alebo  prechodný  pobyt, alebo   ktorá  je  na  území  obce  oprávnená  užívať  byt, nebytový  priestor, pozemnú  stavbu  alebo  jej  časť, alebo  objekt, ktorý  nie  je  stavbou, ktorý  nie  je stavbou alebo  záhradou, ovocný  sad, trvalý  trávnatý  porast  na  iný  účel  ako  na  podnikanie, pozemok  v zastavanom  území  obce  okrem  lesného  pozemku  a pozemku, ktorý  je  evidovaný  v katastri  nehnuteľností  ako  vodná  plocha / ďalej  len  nehnuteľnosť /

b) právnická  osoba, alebo  fyzická  osoba  oprávnená  na  podnikanie  pri  činnosti  ktorej  vzniká  komunálny  odpad  a ktorá  vlastní  alebo  má  v prenájme  nehnuteľnosť,  nachádzajúcu  sa  na  území  obce , určenú  na  podnikanie.

c) fyzická  osoba, alebo  právnická  osoba, ktorá  je  vlastníkom  alebo  užívateľom  nehnuteľnosti  nachádzajúcej  sa  na  území  obce  a slúžiacej  na  prechodné  ubytovanie, prípadne  na  individuálnu  rekreáciu – záhrada, nebytový  priestor, chalupa  a pod.

Čl.IX

Vznik  a zánik  poplatkovej  povinnosti

  1. Poplatková  povinnosť  vzniká  dňom, ktorým  nastane skutočnosť  uvedená  v čl. VIII  tohto  nariadenia.
  2. Poplatková  povinnosť  zaniká:

a)      dňom  odhlásenia  sa  z trvalého  pobytu  alebo  prechodného  pobytu  na  území  obce

b)      dňom  prevodu  a prechodu  vlastníctva  nehnuteľností  nachádzajúcich  sa  na  území  obce  na  základe  predloženého  výpisu  z listu  vlastníctva

c)      dňom  zániku  nájomného  vzťahu  k nehnuteľnostiam  na  území  obce, doložením  dokladu  o ukončení  nájomnej  zmluvy

d)      dňom  ukončenia  podnikateľskej  činnosti  na  území  obce, predložením  oznámenia  o ukončení  podnikateľskej  činnosti

e)      ukončením  činnosti  právnickej  osoby, ktorá  je  oprávnená  užívať  nehnuteľnosť  nachádzajúcu  sa  na  území  obce  na  iný  účel ako  an  podnikanie

Čl.X

Sadzba  poplatku

  1. Fyzická  osoba  prihlásená  na  trvalý  alebo  prechodný  pobyt  15,- €  na  osobu  za  bežný  kalendárny  rok
  2. Nový  poplatník  /  prihlásený  počas  roka /  platí  alikvotnú  časť  podľa  počtu  kalendárnych  dní   - zo  základnej  sadzby  15,- €
  3. Právnická  osoba  a fyzická  osoba  oprávnená  na  podnikanie  20,-€  na  osobu  a rok  podľa  priemerného  počtu  osôb  v pracovnoprávnom  vzťahu, pričom  tieto  osoby  vykonávajú  svoju  činnosť  v nehnuteľnosti, ktorú  poplatník  užíva  alebo  je  oprávnený  užívať. Do  počtu  osôb  sa  nezapočítavajú  osoby, ktoré  majú  v obci  trvalý  alebo  prechodný  pobyt

Čl. XI

Vyrubenie  a splatnosť  poplatku

  1. Poplatok  vyrubí  obec  rozhodnutím
  2. Pri  vyrubení  poplatku  rozhodnutím  za  príslušný  rok  vychádza  obec  z posledných  jej  známych  údajov / počet  osôb  so  stavom  k 1. januáru  bežného  spoplatňovacieho  obdobia /
  3. Poplatok  je  splatný  do  15  dní  od  nadobudnutia  právoplatnosti  rozhodnutia

Čl. XII

Zníženie  a  odpustenie  poplatku

1.  Obec  zníži  sadzbu  poplatku  na  10,- €  ak  poplatník  preukáže, že:

a)      sa  v určenom  období dlhodobo, t.j. 6  po  sebe  nasledujúcich  mesiacov  zdržiava  alebo  zdržiaval  v zahraničí

b)      sa  zdržiava  mimo  obce  a predloží  doklad  o zaplatení  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  v inej  obci, ktorý  platí  na  základe  prechodného  pobytu  na  území  inej  obce

c)      je  ZŤP

d)      má    nad  70  rokov

2  Obec  odpustí  poplatok  v plnej  výške  poplatníkovi, ktorý:

a)   sa  počas  kalendárneho  roka  zdržiava  na  území  obce  menej  ako  30  dní  a 2  a viac  rokov  mimo  územia  našej  obce  z dôvodu  pobytu  v zahraničí / pracovný, príp. študijný  pobyt /

b)  sa  z dôvodu  výkonu  trestu  zdržiava  počas  celého  určeného  obdobia  mimo  územia  obce

c)  je  umiestnený  v domove  alebo  ústave  sociálnej  starostlivosti  alebo  v obdobnom  zariadení  mimo  územia  obce

3        Akceptovateľné  doklady  k zníženiu  a odpusteniu  poplatku:

-         doklad  vecne  príslušného  úradu  o pobyte  v zahraničí  alebo  potvrdenie  zamestnávateľa  zo  zahraničia

-         potvrdenie  zamestnávateľa  vydané  v tom  roku, v ktorom  sa  uplatňuje

-         potvrdenie  o úhrade  poplatku  v inej  obci

-         preukaz  ZŤP, občiansky  preukaz

-         potvrdenie  o štúdiu  v zahraničí

-         potvrdenie  o výkone  trestu

-         potvrdenie  o umiestnení  klienta   v ústave  sociálnej  starostlivosti  alebo  v obdobnom  zariadení  mimo  územia  obce

Ak  potvrdenie  nie  je  v slovenskom  alebo  v českom  jazyku  je  potrebné  k dokladom  predložiť  aj  úradne  overené  čestné  prehlásenie.

VIII. časť

Čl. XIII

Vyrúbenie  a zaokrúhlenie  dane

1.Vypočítaná  suma  sa  zaokrúhľuje  na  dve  desatinné   miesta  na  celé  eurocenty  nadol.

2. Správca  dane  ustanovuje, že daň  nižšiu  ako  3,00 €  nebude  vyrubovať  ani  vyberať.

IX. časť

          Čl. XIV

Záverečné ustanovenie

1.      Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č. 3/2011  zo dňa 6.12.2011 a všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.5/2011 zo dňa 6.12.2011.

2.      Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Diviaky nad Nitricou o miestnych  daniach   sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v  Diviakoch nad Nitricou  dňa  xx uznesením    č. xx

 3.   Toto  nariadenie  nadobúda  účinnosť   1. januára 2013

           

Vyvesené :

Zvesené   :

––––––––––––––––––––––

Ing. Július Duranzia

              starosta obce

 

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.