Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 27. november 2012

VZN č. 4/2012 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa / žiaka materskej školy a školského zariadenia.

Obec  Diviaky  nad  Nitricou v zmysle § 6 ods.(1)  a § 11, ods.(4) písm. g  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.  z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien  

vydáva

ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území obce Všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 4/2012 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku  na dieťa/žiakamaterskej školy a školského zariadenia,  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  Diviaky  nad  Nitricou  na príslušný kalendárny rok 2013

Čl. 1

Predmet úpravy

1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je  určiť výšku a účel použitia dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení, so sídlom na území obce.

Čl.2.

Účel dotácie

1) Finančné prostriedky z dotácie sú určené na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu detí, zariadenia školského stravovania pre žiakov, zriadených na území obce, ktorých zriaďovateľom je obec, a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

2)  Finančné prostriedky na mzdy predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní. Finančné prostriedky na prevádzku predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby a v kategórii 640 – bežné transfery (napr. odchodné, odstupné, nemocenské a pod.)

Čl.3

Príjemca dotácie

1) Oprávneným príjemcom dotácie sú školy a školské zariadenia, ktoré sú uvedené v § 6 ods.12 písm. d) a f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

a)      Materská škola

b)      Školský klub detí

c)      Školské stravovacie zariadenie

Čl. 4

Výška dotácie

 1) Výška dotácie je určovaná počtom detí/žiakov materskej školy, školského klubu detí,  zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy, na základe zberu údajov             v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku.

Výška dotácie na príslušný kalendárny  rok zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená            v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.

2) Dotácia je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa / žiaka na rok podľa kategórie materských škôl a školských zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

3) Finančné prostriedky na kalendárny rok sa poskytujú:

      a) podľa Nariadenia vlády SR č. 668/ 2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov  územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

4) Príjemca dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na mzdy a prevádzku. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účelne a účinne.

Čl. 5

Použitie a zúčtovanie dotácie

1) Termín použitia dotácie je do 31. decembra 2013.

2) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra 2013, je príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 25. januára 2014.

3) Použitie dotácie sa vzťahuje na počet detí detí/žiakov do 15. rokov veku uvedených v zbere údajov v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku. Ak dôjde k ich zníženiu o viac ako 20 %, je potrebné, aby príjemca dotácie do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo, uvedenú skutočnosť oznámil poskytovateľovi dotácie.

Čl. 6

Termín a spôsob poskytovania dotácie

1) Obec poskytne príjemcovi podľa Čl. 3 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca.

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

1) Príloha č. 1 sa bude aktualizovať po schválení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na nasledujúci kalendárny rok, kedy sa zverejnení výška rozpočtových podielov obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Dotácia na žiaka sa prepočíta podľa počtu žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Diviakoch  nad  Nitricou uznesením číslo  xx       zo dňa  xx.12.2012.

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013.

V Diviakoch  nad  Nitricou  dňa

                                                                                    ................................................

                                                                                              Ing. Július  Duranzia

                                                                                                 starosta  obce

Vyvesené:

Zvesené  :                                                                                                 

                          Príloha č.1                                                                           

Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia  so sídlom na území obce na rok 2013:

 

 

Školy a školské zariadenia

v zriaďovateľskej

pôsobnosti  obce  Diviaky  nad  Nitricou

 

Výška dotácie

na dieťa/žiaka/skutočného

stravníka/rok

 

Počet žiakov k 15.9.2012

Materská škola

 

72 481,50  €

45

Školský klub detí

 

12 820,70 €

41

Školské stravovacie zariadenie

 

20 071,80  €

189

Dotácia MŠ:

b) Počet detí k stanovenému dátumu : 45

4527,3 (koeficient v zmysle prílohy č. 3. Nariadenia č. 668/2004 Z.Z. vznp.) x 59 (predpokladaný celoslovenský jednotkový koeficient z východiskových štatistických údajov)                                                                                                                             = 72 481,50 €

Normatívny príspevok  pre MŠ  pre rok 2013:   72 481,50 €

 Dotácia ŠKD:     

Počet detí k stanovenému dátumu: 41                              

41  x  5,3 (koeficient v zmysle prílohy č. 3. Nariadenia 668/2004 Z.Z. vznp.)  x 59 (predpokladaný celoslovenský jednotkový koeficient  z východiskových štatistických údajov                              

                                                                                                                            

Normatívny príspevok  pre ŠKD  pre rok 2013:  12 820,70 €

Dotácia ŠJ v ZŠ :         

Počet potenciálnych stravníkov k stanovenému dátumu: 189

deti v ZŠ:  1891,8 (koeficient v zmysle prílohy č. 3 Nariadenia č. 668/2004 Z.Z. vznp.)  59 (predpokladaný jednotkový koeficient z východiskových štatistických údajov)

                                              = 20 071,80 €                              

 

Normatívny príspevok pre ŠJ  pre rok 2013:  20 071,80 €

Normatívny príspevok na originálne kompetencie spolu:   105 374 EUR

Normatív na správu školských objektov

počet detí MŠ a ZŠ spolu : 234 x 1,5  (koeficient v zmysle prílohy č. 3 Nariadenia č. 668/2004 Z.Z. v znení NP) x  59 (predpokladaný celoslovenský jednotkový koeficient z východiskových štatistických údajov)     =     20 709,- €

          

  Prevádzkový normatív pre rok 2013               20 709,- EUR                            

                 

  Normatívny príspevok na originálne kompetencie v roku 2013 spolu :  126 083,- EUR

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.