Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 27. november 2012

VZN č. 5/2012 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školu Diviaky nad Nitricou.

Obecné zastupiteľstvo OBCE  Diviaky  nad  Nitricou v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade so zákonom č. 245/2008  Z.z. o výchove  a vzdelaní  ( školský  zákon )  §  28, , 114  a 140  a v zmysle  §  6  zákona   č. 596/2003  Z.z.  o štátnej  správe  v školstve  a školskej  samospráve  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  sa  uznieslo  na  tomto

                                                    

ÚVODNÉ  USTANOVENIA

                                

                 Obec  Diviaky  nad  Nitricou  je  zriaďovateľom  Základnej  školy  s  materskou školou.

  1. Súčasťou  sú: Základná  škola  Diviaky  nad  Nitricou, školský  klub, školská  jedáleň, MŠ  Diviaky  nad  Nitricou, MŠ  Banky.
  2. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  určuje:

a)      výšku  príspevku  zákonného  zástupcu  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole

b)      výšku  príspevku  zákonného  zástupcu  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov   za  pobyt  žiaka  v školskej  družine

c)      príspevok, ktorý  uhrádza  zákonný  zástupca  dieťaťa  v školskej  jedálni  vo  výške  nákladov  na  nákup  potravín  podľa  vekových  kategórií  stravníkov  a iní  stravníci       

§ 2

Materská  škola

  1. Za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole  prispieva  zákonný  zástupca  dieťaťa  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  materskej  školy  v súlade  s  §  28  ods. 6  školského  zákona  mesačne: za  jedno  dieťa    sumou  15,-  € 

                                                                                                                

      2.  Príspevok  podľa  ods. 1  sa  v materskej  škole  v súlade  s  § 28  ods. 7  a 8  školského    zákona   neuhrádza  za  dieťa :

                 a)  ktoré  má  jeden  rok  pred  plnením  povinnej  školskej  dochádzky

                 b)  ak  zákonný  zástupca  žiaka  o to  písomne  požiada  riaditeľa  školy  a predloží   mu  doklad   o  tom,  že  je  poberateľom  dávky  v hmotnej  núdzi  a príspevkov k dávke  v hmotnej  núdzi

                 c)  ktoré  má   prerušenú   dochádzku   do   materskej   školy   na   viac  ako  30  po   sebe   nasledujúcich   kalendárnych   dní  z   dôvodu  choroby  alebo   rodinných dôvodov  preukázateľným  spôsobom

                 d)  ktoré   nedochádzalo  do   materskej   školy  v  čase  školských   prázdnin  alebo     bola  prerušená  prevádzka  materskej   školy   alebo  bola  prerušená  prevádzka    materskej     školy    zapríčinená     zriaďovateľom     alebo    inými    závažnými dôvodmi.  V  týchto   prípadoch   uhrádza    zákonný   zástupca   pomernú   časť určeného  príspevku

  1. Termín  a spôsob  úhrady  príspevku  určí  riaditeľ  školy
  1. Z  príspevku   je  možné  uhradiť  cestovné   pre  deti  MŠ  v  prípade  ich  presunu  do  druhého  zariadenia  v rámce  obce, ak  z dôvodu  chorobnosti  detí  v zariadení  nie  je  umožnená  jeho  prevádzka.           

           § 3

Školský  klub  detí

1.  Na    čiastočnú   úhradu   nákladov   spojených   s   činnosťou    ŚK    prispieva    zákonný     zástupca  žiaka  v súlade  s  §  114  ods. 7  školského  zákona  mesačne  za  jedného  žiaka    sumou  5,- €                                                                                                                                                2. Príspevok  v školskom  klube  sa  neuhrádza  ak

     a)  zákonný     zástupca    dieťaťa    predloží    riaditeľovi   školy    doklad    o   tom,  že   je       poberateľom  dávky  v hmotnej  núdzi  a príspevkov  k dávke  v hmotnej  núdzi

     b)  dieťa   nemohlo   zo   zdravotných  dôvodov  navštevovať  školský  klub  detí  viac  ako    30   po   sebe   nasledujúcich   kalendárnych   dní,  pričom   zákonný  zástupca  predloží    doklad  od  ošetrujúceho  lekára  s vyznačením  začiatku  a skončenia  choroby.       

3.Termín  a spôsob  úhrady  príspevku  určí  riaditeľ  školy

                                                                         § 4

Školská  jedáleň

  1. Obec  Diviaky  nad  Nitricou  určuje  výšku  príspevku  zákonného  zástupcu  dieťaťa       na  stravovanie  v školskej  jedálni  v súlade  s  § 140  ods.  9  a 10  školského  zákona

       Zákonný   zástupca   dieťaťa   uhradí   príspevok    vo    výške    nákladov   na   nákup      potravín   na   jedno    jedlo   a   podľa    vekových    kategórií   stravníkov   v   súlade  s  finančnými   pásmami   určenými   Ministerstvom  školstva   bez  úhrady  režijných    nákladov  na  výrobu  a výdaj  jedál  a nápojov. /Finančné  pásmo  č.3

                                                    

 

 

desiata

obed

olovrant

 

 

réžia

Spolu

Deti  MŠ celodenná  strava

0,28

0,68

0,23

0,05

1,24

Deti  MŠ  poldenná  strava

0,28

0,68

-

0,05

1,01

Žiaci  1. stupeň

 

1,01

 

0,05

1,06

Žiaci  2. stupeň

 

1,09

 

0,05

1,14

Dospelí  stravníci

 

1,19

 

1,15

2,34

Doplnkové stravovanie

 

 

 

 

 

Žiaci  ZŠ 1. stupeň

0,35

 

 

 

 

Žiaci  ZŠ  2. stupeň

0,40

 

 

 

 

 

    3.  Termín  a spôsob  úhrady  určí  vedúca  školskej  jedálne

 

                                                                      §  5  
                                                                  

Záverečné  ustanovenia

.      Zmeny  a doplnky  tohto  VZN  schvaľuje  obecné  zastupiteľstvo  v Diviakoch  nad Nitricou

2.      Nadobudnutím   účinnosti   tohto   VZN   sa   ruší   VZN   č. 2/2011 o    príspevkoch rodičov   / zákonných  zástupcov /  v  Základnej  škole  s  materskou  školou  Diviaky

nad  Nitricou  zo  dňa  21.9.2011

  1. Toto  VZN  bolo  schválené  Obecným  zastupiteľstvom  v Diviakoch  nad  Nitricou dňa  xx.12.2012  uznesením  č   / 2012 .

                                                  Ing. Július Duiranzia, starosta obce

        Vyvesené:               

          Zvesené:

 

 

                                                                        

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.