Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 07. jún 2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Diviaky nad Nitricou

Obecné zastupiteľstvo obce  Diviaky  nad  Nitricou vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení obce

č. /2013

o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Diviaky  nad  Nitricou

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia
§ 1

Všeobecné ustanovenia

1.    Účelom tohto Všeobecne záväzné nariadenie obce č..../2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Diviaky  nad  Nitricou (ďalej len „VZN“) je upraviť a ustanoviť

a)    podrobnosti o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov zariadenia spoločného stravovania a elektroodpadov z domácností,

b)   podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

c)    spôsob triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov,

d)   spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi,

e)    miesta určené na ukladanie  a  zneškodňovanie odpadov,

f)    dôvody nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

2.    Cieľom tohto VZN je zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.

3.    Toto VZN sa vzťahuje na celé územie obce.
 

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

1.    Odpad je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade      so zákonom o odpadoch povinný sa jej zbaviť.

2.    Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží. KO sú aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb a fyzických osôb a občianskych združení.

3.    Drobné stavebné odpady (DSOsú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác nehnuteľností

4.    Objemný odpadpredstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, opotrebované pneumatiky.

5.    Biologicky rozložiteľný komunálny odpadje odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad  z potravinárskych závodov.

6.    Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

7.    Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu  alebo viac nebezpečných vlastností ako: výbušnosť, vysoká horľavosť a toxicita.

8.    Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálnehoodpadu.

9.    Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

10.              Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.

11.    Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

12.    Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo ten, u ktorého sa odpad nachádza.

13.    Zberný dvor je miesto naukladanie komunálnych odpadov alebo oddelených zložiek komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pred ďalším nakladaním s nimi.

14.    Zberné miestoje miesto na zber a dočasné uloženie zložiek komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu po ich vytriedení.

15.    Triedenie odpadov (separovanie) je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

16.    Triedený zberkomunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov.

DRUHÁ   ČASŤ

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými  odpadmi

§ 3

Povinnosti obce a  pôvodcov komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

1.        Za  nakladanie  s  komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,  ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

2.        Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov  a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou v zmysle § 39 ods. 10 zákona o odpadoch a zároveň je osobou oprávnenou na nakladanie s odpadom.

3.        Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov

a)    zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnocovania alebo zneškodňovania,

b)   v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,

c)    zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu,

d)   zabezpečuje podľa potreby najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín, drobných stavebných odpadov.

4.        Pôvodcovia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky  a  druhy ( sklo, papier, plasty, kovy, sklo, drobný stavebný odpad a objemný odpad, elektroodpad, textil, nebezpečný odpad s obsahom škodlivín a biologicky rozložiteľné komunálny odpad.

5.        Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov okrem prevádzkovateľ kuchyne je povinný nakladať alebo s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Tiež je povinný

a)    poskytnúť  obci pravdivé a  úplné informácie súvisiace s nakladaním  s komunálnymi odpadmi   a  s  drobnými  stavebnými odpadmi,

b)   zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c)  užívať zberné  nádoby zodpovedajúce systému  zberu komunálnych odpadov v obci,

d)   ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložkya drobné stavebné odpady na účely ich zberu namiestaurčené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcichsystému zberu komunálnych odpadov v obci.

§ 4

Miesta  na zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

Miesta určené na zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v obci sú:

a)    zberný dvor,

b)   zberný zberné miesta so zbernými kontajnermi na vytriedené zložky komunálneho odpadu,

c)    zberné nádoby pre rodinné domy a bytové  domy na zmesový komunálny odpad v objeme 110  l

§ 5

Zmesový komunálny odpad

1.        Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

2.        Pôvodca tohto odpadu je povinní ukladať takýto odpad do obcou určených zberných nádob.

3.        Na zmesový komunálny odpad sú určené zberné nádoby v objeme 110 l .

4.        Zberné nádoby sú umiestnené pri rodinných domoch a bytových domoch.

5.        Zberné nádoby v objeme 110 l sú vo vlastníctve majiteľov rodinných  domov  a bytových  domov.

6.        Majiteľ rodinného domu a nájomník bytového  domu  je povinný zakúpiť a prevziať si zbernú nádobu na obecnom úrade v počte podľa potreby.

7.        Frekvencia vývozu zberných nádob je 1x za 14 dní.

8.        Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardný objem zbernej nádoby a s osobitými požiadavkami na frekvenciu vývozu   si dojednajú podmienky (veľkosť a typ nádob s harmonogramom vývozu) s obcou osobitne.

9.        Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.

10.    Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri bytových domoch a pod.) je zakázané meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom odpadu.

§ 6

Triedený zber

Obec  zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, drobný stavebný odpad a objemný odpad, elektroodpad, textil, odevy, obuv, hračky a nebezpečný odpad s obsahom škodlivín,

§ 7

Odpady z papiera

1.        Odpady z papiera tvoria noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

2.        Do odpadov z papiera nepatria plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

3.        Odpady z papiera sa zberajú celoročne  do kontajnera na papier v areáli  Základnej školy s materskou školou Diviaky  nad  Nitricou.

§ 8

Odpady z plastu

1.    Odpady z plastu tvoriačíre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PETfľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

2.    Nepatria sem obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan.

3.    Zber sa realizuje v rodinných domoch do určených plastových vriec .

4.    Interval zberu je 1x za  14 dní

§ 9

Odpady z kovu vrátane kovových obalov

1.    Odpady z kovu vrátane kovových obalov tvoria kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické  nápoje.

2.    Konzervy  a plechovky  pred  odovzdaním do nádoby  je  potrebné  vypláchnuť, aby  v nich  nezostali  zvyšky  jedál

3.    Nepatria  sem  kovy  hrubo  znečistené  zvyškami  jedla, farbami  a rôznymi  chemickými  látkami. Zber  sa  realizuje  celoročne  v zbernom  dvore.

§ 10

Odpady zo skla

1.    Odpady zo skla tvoria  sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

2.    Nepatria sem  vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

3.    Zbiera sa  celoročne do označených 1 100 l kontajnerov s nápisom „SKLO“  umiestnených v zbernom  dvore a v jednotlivých  častiach  obce:

Diviaky  nad  Nitricou –Jednota  SD

Banky                          - Jednota  SD

Ješkova  Ves               -  Kultúrny  dom

Mačov                         -  Kultúrny  dom

Somorova  Ves           -  Pri  vývesnej  tabuli

§ 11

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady

1.    Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú

a)         biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad,

b)        biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,

c)         jedlé oleje a tuky.

2.      Medzi zelený odpad patria  kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

3.      Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod.

4.      Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria  kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.

5.      Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom.

6.      Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách.

7.      Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50 % obyvateľov .obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad na svojich domácich kompostoviskách

8.      Skutočnosť podľa ods. 7 preukazuje obec dohodou o kompostovaní vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu s obyvateľmi obce. (Príloha č. 1).

§ 12

Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne

1.      Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania  zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

2.      Takýto prevádzkovateľ  je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom,  na vlastné náklady.

3.      Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

4.      Ich zber a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením              EP a Rady (ES) č. 1069/2009.

5.      Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.

6.      Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

7.      Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.

8.      Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

9.      Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.

10.  Pri nakladaní kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

11.  Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat.

§ 13

Drobný stavebný odpad a objemný odpad

1.        Drobné stavebné odpadysú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby (betón, tehla, omietky, izolačné látky, škridla, obkladačky, kachličky, keramika, stavebné drevo, betónové zmesi, zemina a iné)

2.        Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu  nepovažuje sa množstvo nad 1m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba je povinná nakladať s týmto odpadom za  osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku za KO a DSO.

3.        K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika omietky, izolačné látky, škridla, stavebné drevo,  zemina a pod.

4.        Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby a pod.

5.        Zberné miesta s veľkoobjemovými  kontajnermi sú v zbernom dvore a pri cintorínoch.

6.        Zber sa zabezpečuje spravidla v jednom jarnom a jednom jesennom termíne.

7.        Presný dátum zberu drobného stavebného odpadu a objemného odpadu oznámi obec  miestnym rozhlasom, na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.

§ 14

Nebezpečné odpady s obsahom škodlivín

1.      Akumulátory a batérie

·      zber sa realizuje v zbernom dvore najmenej 2x ročne,

·      presný dátum zberu akumulátorov a batérií oznámi obec  miestnym rozhlasom, na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.

·      použité prenosné batérie a akumulátory možno odovzdať aj na ich predajných miestach u predajcov batérií a akumulátorov.

2.      Odpadové motorové a mazacie oleje

·      zber sa realizuje v zbernom dvore najmenej 2x  ročne,

·      presný dátum zberu  oznámi obec  prostredníctvom miestneho rozhlasu,

·      nakladať s odpadovými  motorovými  a mazacími olejmi, ktoré vznikli pri podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov - sú povinné tieto osoby.

3.        Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady

·      patria semrozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, pracie a čistiace prostriedky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

·      zber sa realizuje v zbernom dvore najmenej 2x ročne,

·                     presný dátum zberu  oznámi obec  prostredníctvom miestneho rozhlasu.

·      nakladať s farbivami, chemikáliami a inými nebezpečnými odpadmi, ktoré vznikli pri podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov sú povinné tieto osoby.

4.      Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami

                     ich zber nezabezpečuje obec,

·                     zber zabezpečujú verejné lekárne.

§ 15

Odpady z textilu, odevy, obuv, hračky

1.        Tvoria ich čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň), topánky ( topánky iba v pároch, nezničené ), doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod.) a hračky.

2.        Zbierajú  sa celoročne do označených kontajnerov s nápisom „Odevy, textil, obuv, hračka“  umiestnených pri budove Jednota  Diviaky  nad  Nitricou  a Jednota  Banky.

§ 16

Elektroodpady, žiarivky a svietidlá

1.    Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov.

2.    Patria sem televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia a pod.

3.    Nepatria semmotorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.

4.    Zber sa realizuje 2x do roka v zbernom dvore.

5.     Termín zberu oznámi obec  miestnym rozhlasom, na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.

6.    Zabezpečiť na vlastné náklady nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností je povinný aj výrobca a predajca elektrozariadení.

7.    Žiarivky a svietidlá patria medzi elektroodpad. Na ich zber sa uplatňuje režim ako v prípade vyššie uvedeného elektroodpadu z domácností.

TRETIA  časť

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 17

1.      Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu je upravená v zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláškach Ministerstva životného prostredia č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhl. č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

2.      Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Diviaky  nad  Nitricou.

3.      VZN č.1 /2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Diviaky  nad  Nitricou bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Diviakoch  nad  Nitricou  dňa  25.6.2013 uznesením č.22/A/2013.

4.      Toto VZN nadobúda účinnosť  16.7.2013

                                                                                      Ing. Július  Duranzia

                                                                                             starosta obce

 

 

Zverejnené:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.