Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 16. december 2013

Obec Diviaky nad Nitricou zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.  z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva (ďalej len „nariadenie“).

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

 1. Obec Diviaky nad Nitricou (ďalej len „obec“) je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Diviaky nad Nitricou (ďalej len ZŠ s MŠ) s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou sú materská škola (ďalej len MŠ), školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) a zariadenie školského stravovania § školská jedáleň (ďalej len ŠJ).
 2. Na území obce nie sú zriadené súkromné alebo cirkevné základné školy a školské zariadenia.
 3. Obec nie je zriaďovateľom centra voľného času a na jej území nie je zriadené iné centrum voľného času.

 

Čl. 2 Predmet úpravy

 1. Toto nariadenie obec vydáva na vykonanie ustanovenia § 6 ods. 12 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto nariadenia obec určuje spôsob financovania originálnych kompetencií na úseku školstva a výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok pre financovanie  originálnych kompetencií na úseku školstva formou normatívneho financovania (ďalej len „normatívne finančné prostriedky“).
 2. Originálnymi  kompetenciami na úseku školstva, ktoré zabezpečuje územná samospráva, je zabezpečenie činnosti materskej školy, školského klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy a deti materskej školy.
 3. Činnosť škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti obce je financovaná:

a)      z účelových dotácií a grantov, ktoré sú súčasťou rozpočtu obce,

b)      formou normatívneho financovania priamo z rozpočtu obce, ktoré zohľadňuje výnos z podielových daní, ktorý je súčasťou rozpočtu obce,

c)      z príspevkov zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ŠKD a ŠJ, z prenájmu bytu a nebytových priestorov a účelových grantov a dotácií (ďalej len vlastné príjmy ZŠ s MŠ), ktoré sú súčasťou rozpočtu školy a napojené na rozpočet obce.

 1. Normatívom sa rozumie suma finančných prostriedkov, ktorú obec stanoví na príslušný kalendárny rok na financovanie:

a)      miezd a prevádzky na jedno dieťa MŠ, v ŠKD a na jedného stravníka ŠJ

b)      správu školských objektov, ktoré sú v správe ZŠ s MŠ

z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Čl. 3 Výška a účel normatívnych finančných prostriedkov

 1. Výška normatívnych finančných prostriedkov je určovaná:

a)      počtom detí/žiakov MŠ na základe zberu údajov v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie normatívnych finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku.

b)      počtom detí v ŠKD a počtom detí - stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku. Údaje o počte detí predloží obci riaditeľka ZŠ s MŠ najneskôr do 30.septembra predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie normatívnych finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku.

 1. Normatív je stanovený jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa / žiaka na rok v eurách na dve desatinné miesta a je stanovená v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
 2. Normatívne finančné prostriedky sú určené ako súčin počtu detí podľa bodu 1) a normatívu podľa bodu 2) a je stanovené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
 3. Normatívne finančné prostriedky sú určené na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu detí, zariadenia školského stravovania pre žiakov zriadených na území obce, ktorých zriaďovateľom je obec, a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVV a Š SR).
 4. Finančné prostriedky na mzdy predstavujú časť normatívnych finančných prostriedkov určenej na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní. Finančné prostriedky na prevádzku predstavujú časť normatívnych finančných prostriedkov určenej na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby a v kategórii 640 – bežné transfery (napr. odchodné, odstupné, nemocenské a pod.).

 

Čl. 4 Termín a spôsob poskytovania normatívnych finančných prostriedkov

 1. Normatívne finančné prostriedky podľa Čl. 3, odseku 2) poskytuje obec ZŠ s MŠ na jeho vkladový výdavkový účet mesačne v celých eurách vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky normatívnych finančných prostriedkov v termíne do 28. dňa príslušného mesiaca, minimálne vo výške 80% z ročnej výšky normatívnych prostriedkov v závislosti od percentuálneho odlíšenia skutočnej výšky poukázaného podielu na výnose dane z príjmu fyzických osôb obci vo vzťahu k odhadovanej skutočnosti podľa Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. .z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.   

 

Čl. 5 Použitie a zúčtovanie normatívnych finančných prostriedkov

 1. ZŠ s MŠ je oprávnená použiť normatívne finančné prostriedky len na mzdy a prevádzku podľa Čl. 3. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účelne a účinne.
 2. Termín použitia normatívnych finančných prostriedkov je do 31. decembra rozpočtového roka.
 3. V prípade, že normatívne finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31. decembra rozpočtového roka, je ZŠ s MŠ povinná nevyčerpanú časť vrátiť späť na účet obce do 31, decembra rozpočtového roka, v ktorom normatívne finančné prostriedky vyčerpané neboli.
 4. Ak dôjde k zníženiu detí podľa bodu 1) Čl. 3 o viac ako 20 %, je potrebné, aby ZŠ s MŠ do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo, uvedenú skutočnosť oznámila obci.
 5. Z normatívnych prostriedkov je možné financovať aj kapitálové výdavky, ktoré na základe žiadosti schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 6. Obec môže pri vzniku významného prebytku hospodárenia školy a školského zariadenia na základe odôvodnenej žiadosti v nasledujúcom roku v plnej výške vrátiť tento prebytok škole a školskému zariadeniu ako navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie na úseku školstva z rozpočtu obce.
 7. Riaditeľ ZŠ s MŠ môže so súhlasom obce vykonať presun prostriedkov v schválenom rozpočte medzi MŠ, ŠKD a ŠJ vo výške 20%, ktorý bude riešený úpravou rozpočtu.

 

Čl. 6 Použitie a zúčtovanie účelových dotácií a grantov ZŠ s MŠ

 1. Súčasťou rozpočtu obce v príjmovej  časti sú aj účelové dotácie na úhradu nákladov v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, ako aj ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a granty a prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel na úseku školstva. Tieto dotácie v priebehu rozpočtového roka bude obec prevádzať na účet ZŠ s MŠ podľa kritérií stanovených v oznámeniach. Použitie prostriedkov ZŠ s MŠ zahrnie do svojho rozpočtu v rámci schváleného, poprípade upraveného rozpočtu vo výdavkovej časti na základe oznámenia obcou. Zúčtovanie prostriedkov sa vykoná v súlade s požiadavkami poskytovateľa.
 2. Súčasťou rozpočtu ZŠ s MŠ v príjmovej  časti môžu byť aj účelové dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, ako aj ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, poprípade iné granty a prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel na úseku školstva, ktorých prijímateľom je ZŠ s MŠ. Tieto prostriedky bude ZŠ s MŠ v priebehu rozpočtového roka ešte pred ich vlastným použitím prevádzať na účet obce, ktorá ich vráti späť ZŠ s MŠ podľa kritérií stanovených v oznámeniach. Príjem, ako aj použitie prostriedkov zahrnie ZŠ s MŠ do svojho rozpočtu v rámci schváleného, poprípade upraveného rozpočtu vo výdavkovej časti na základe oznámenia obcou. Zúčtovanie prostriedkov sa vykoná v súlade s požiadavkami poskytovateľa.

 

Čl. 7 Použitie a zúčtovanie vlastných príjmov ZŠ s MŠ

 1. Súčasťou rozpočtu ZŠ s MŠ, ktorý je napojený na rozpočet obce sú aj príjmy podľa  písm. c) bodu 3) Čl. 2 tohto nariadenia. Výška, účel príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ŠKD a ŠJ, termín a spôsob úhrady je určená všeobecne záväzným nariadením obce Diviaky nad Nitricou. Príjmy z nájmu ZŠ s MŠ sú určené samostatnými zásadami schválenými OZ v obci Diviaky nad Nitricou.
 2. Vlastné príjmy 4x ročne vždy k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka prevedie ZŠ s MŠ na účet obce, ktoré obec vráti do 15 dní od pripísania sumy na účet obce.
 3. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účelne a účinne.
 4. O použití finančných prostriedkov z vlastných príjmov za účelom efektívneho, účelného a účinného hospodárenia môže rozhodnúť obec.

 

Čl. 8 Záverečné ustanovenia

 1. Príloha č. 1 sa bude aktualizovať po schválení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na nasledujúci kalendárny rok, kedy sa zverejnení výška rozpočtových podielov obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Dotácia na žiaka sa prepočíta podľa počtu žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.
 2. Príloha č. 1 sa môže aktualizovať aj pri zmene rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka.
 3. Aktualizácia prílohy podľa bodov 1) a 2) sa nepovažuje za zmenu tohto nariadenia. Úprava rozpočtu môže byť vykonaná aj bez aktualizácie prílohy. Poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ je viazané v prvom rade na schválený, resp. upravený rozpočet obce a rozpočet ZŠ s MŠ, ktorý je napojený na rozpočet obce. Týmto nariadením sa ruší VZN č. 4/2012 zo dňa 12.12.2012.

                                                                                                                       

 Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Diviakoch nad Nitricou Uznesením číslo 49/2013 zo dňa 10.12.2013

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014

 

Príloha č. 1

Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce na rok 2014:

 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta

Normatív na dieťa/žiaka/skutočného stravníka/rok v € na 2 destainné miesta

 

Počet detí/žiakov/ stravníkov k 15.9.2013

Normatívne finančné prostriedky na rok v €

mzdový

prevádzkový

celkom

Materská škola

 

1330,60

416,91

1747,51

43

75 143

Školský klub detí

 

407,56

36,57

444,13

30

13324

Školské stravovacie zariadenie

 

150,84

60,11

210,95

130

27423

Vo výške normatívu na dieťa/žiaka/rok sú zahrnuté financie na správu školských objektov.

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.