Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 03. marec 2014

Obecné zastupiteľstvo obce Diviaky nad Nitricou podľa § 6 ods. 1 a v súlade s § 2b a 2c zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne  záväzné  nariadenie Č. 1/2014 o číslovaní stavieb na území obce Diviaky nad Nitricou

Prvá časť

Základné ustanovenia

 

§ 1

Účel a rozsah pôsobnosti nariadenia

 

1) Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri číslovaní stavieb na území obce(ďalej len „ obec“) pre ľahšiu a presnejšiu orientáciu v obci a pre správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenia určitého objektu alebo osoby.

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

 

 

1) Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými územným plánom na zastavanie.

2) Iné verejné priestranstvá sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti obce, verejne  prístupných obyvateľstvu a určené na verejné účely.

3) Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná stavba, ležiaca na území  obce alebo jeho časti, spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod.

4) Časťou alebo súčasťou samostatnej stavby je všetko, čo k nej podľa povahy a účelu konkrétneho objektu patrí a nemôže byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotila časť alebo súčasť samostatnej stavby (priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, práčovne, sušiarne, kotolne, a pod.).

5) Zoskupenou stavbou je najmä viac objektov, ktoré spolu nejakým spôsobom súvisia, alebo súviseli, či už svojím usporiadaním, charakterom stavby, účelovým určením alebo formou užívania.

6) Súpisné číslo je číslo, ktoré sa prideľuje samostatnej stavbe v poradí podľa osobitnej evidencie.

 

 

Druhá časť

Číslovanie stavieb

 

§ 3

Vymedzenie pojmu „číslovanie stavieb“

 

1) Číslovaním stavieb sa rozumie:

a) rozhodovanie obce o určení súpisného čísla stavbe

b) pridelenie určeného súpisného čísla konkrétnej stavbe, vydanie rozhodnutia o pridelení čísla  

c) vedenie evidencie súpisných čísiel obcou a udržiavanie evidencií v súlade so skutočným stavom.

 

§ 4

Druhy číslovania

 

Stavby sa číslujú súpisnými číslami.

§ 5

Určovanie súpisných čísiel

 

1) Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené, stavebno-technicky vhodné, určené na ochranu ľudí, zvierat, alebo vecí, prístupné z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do územia obce v súlade s urbanistickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu obce

2) Samostatné súpisné číslo nemožno prideliť :

a)   nadstavbám, ktorými sa zvyšujú existujúce budovy,

b) prístavbám, ktorými sa pôvodné budovy pôdorysne rozširujú, ale ktoré sú prevádzkovo spojené s týmito budovami,

c) tzv. „vstavbám“ ktoré vznikli takou stavebnou úpravou budovy, pri ktorej sa zachováva vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie budovy,

d)  drobným stavbám, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú budovu (§ 139b ods.5 a 6 stavebného zákona),

e) príslušenstvu budovy (teda veciam, ktoré určil vlastník stavby, aby sa s ňou spoločne užívali napr. letná kuchyňa, kôlňa, udiareň a pod.),

f) časti budovy (t.j. objektom, ktoré podľa povahy a účelu ku konkrétnej stavbe patria a nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotili samé, alebo aby sa ich oddelením neznehodnotila celá budova, napr. strechy, vchody, priečelia, schodištia, spoločné terasy, kotolne, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a iné prípojky, a to aj vtedy, ak sú umiestnené mimo budovy).

 

3) V prípade tzv. „zoskupených stavieb“ (výrobných areálov podnikov, pavilónov škôl, internátov, rekreačných a zdravotných zariadení, nákupných a obchodných areálov) sa súpisné číslo pridelí budove, ktorá má vlastný vchod do areálu. Musí to byť však taký vchod, ktorý umožňuje samostatný prístup do budovy z verejnej komunikácie, ulice alebo iného verejného priestranstva.

Na určenie súpisného čísla nestačí, že budova má dvere, bránu alebo iný otvor priamo v stene do dvora alebo poľa.

4) Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby môže obec určiť stavebníkovi súpisné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

 

§ 6

Rozhodovanie o určení súpisného čísla stavbe

 

1) Na rozhodovanie o určení, zmene a zrušení súpisného čísla sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

2) Rozhodnutie obce o pridelení určitého čísla konkrétnej stavbe sa vydáva na základe žiadosti stavebníka, ktorá obsahuje:

a) meno, priezvisko, rodné  priezvisko, rodné  číslo a trvalý pobyt vlastníkov  stavby, ak je fyzickou osobou alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,

b) katastrálne  územie

c) označenie budovy  

d) prílohy,  ktorými sú doklad  o vlastníctve  pozemku,  kolaudačné  rozhodnutie   /  na stavby realizované  pred  rokom  1976  uviesť  rok  výstavby  v čestnom  prehlásení/, kópia aktuálneho  geometrického  plánu  stavby.

3) Súpisné číslo sa pridelí stavbe podľa poradia, v akom bola obci doručená žiadosť stavebníka.

 

 

§ 7

Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla

 

1) Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla budove obsahuje:

a) názov obce jeho číselný kód,

b) parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova postavená; ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov,

c) označenie budovy podľa účelu, na ktorý bola postavená,

d) dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia a názov orgánu, ktorý ho vydal,

e) meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou alebo názov, sídlo a  identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,

f) výrok o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla ,

g) odôvodnenie,

h) poučenie o opravnom prostriedku,

i) dátum , meno , priezvisko , funkciu  oprávnenej  osoby a  odtlačok úradnej pečiatky s erbom  obce.

2) Bez kolaudačného rozhodnutia možno určiť súpisné číslo aj stavbe, ktorá sa nekolauduje, t.j. stavbe, u ktorej sa vyžaduje iba ohlásenie stavebnému úradu a ak ide o stavbu, od kolaudácie ktorej stavebný úrad upustil.

3) V prípade starých stavieb postavených do roku 1976, ktorým neboli určené súpisné čísla (napr. z dôvodu neznámeho vlastníka, nedbanlivosti správcu, zmeny vlastníka ) , možno určiť súpisné číslo aj na základe   žiadosti terajšieho užívate a skutočností, ktoré viedli obec k určeniu súpisného čísla. Aj v týchto prípadoch musí však ísť o legálnu stavbu, vybudovanú v súlade s územným plánom obce a stavebnými predpismi a na základe povolenia alebo dodatočného súhlasu príslušného stavebného úradu.

4) Súpisné číslo sa určuje aj dočasnej stavbe (postavenej na určité konkrétne obdobie).  V takomto prípade je obec povinná sledovať lehotu, na ktorú bola stavba postavená a po jej uplynutí určené súpisné číslo zrušiť rozhodnutím.

5) Rozhodnutie o určení, zmene a zrušení súpisného čísla  vlastník  stavby zasiela príslušnej správe katastra.

6) Zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo možno len výnimočne po predchádzajúcom upozornení vlastníka stavby.

7) Nie je možné bez vážnych dôvodov vydať nové rozhodnutie alebo určiť nové súpisné číslo stavbe, ktorá má platné súpisné číslo určené v minulosti. V takomto prípade posiela obec na základe vyžiadania správe katastra informáciu z evidencie súpisných čísiel podľa § 5 ods.8 zákona o obecnom zriadení. V informácii uvedie číslo, dátum vydania a orgán, ktorý rozhodnutie o určení súpisného čísla vydal, určené súpisné číslo, adresu stavby, parcelné číslo pozemku a názov katastrálneho územia, opis stavby, meno, priezvisko a posledný trvalý pobyt jej stavebníka, ak bol fyzickou osobou alebo názov, sídlo a identifikačné údaje organizácie, ak bol právnickou osobou.

8) Rozhodnutie o určení čísla stavbe je právoplatné nasledujúci deň po jeho vydaní

 

§ 8

Evidencia číslovania stavieb

 

1) Evidencia súpisných čísiel sa vedie na evidenčných listoch, v knihe čísiel a v počítačovom médiu.

2) Evidencia súpisných čísiel obsahuje údaje uvedené v rozhodnutí (§ 12 tohto nariadenia) a údaje o bytoch a nebytových priestoroch v jednotlivých domoch.

3) Obec poskytuje podľa § 5 ods.8 zákona o obecnom zriadení z evidencií orgánom štátu údaje potrebné na úradné konanie alebo na vedenie ich evidencií a registrov.

 

§ 9

Označovanie stavieb číslami

 

1) Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.

2) Tabuľky sa  umiestňujú  spravidla  napravo  od vchodu  tak,   aby boli dobre viditeľné        z najbližšej komunikácie a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy a jej okolia.

 

 

Tretia časť

Záverečné ustanovenia

 

§ 11

 

1) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Diviakoch  nad  Nitricou  dňa ............ 2014 , uznesením  č. ......./2014

2) Toto  všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  ....................2014

 

Ing. Július  Duranzia

starosta obce

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.