Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 12. marec 2014

Obec Diviaky nad Nitricou na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7, ods. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Diviaky nad Nitricou.

Časť I.
Úvodné ustanovenia

1)      Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) stanovuje podmienky a pravidlá pri poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Diviaky nad Nitricou (ďalej len „obec“), vymedzuje okruh subjektov a oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a upravuje postup pri poskytovaní a zúčtovaní dotácií z rozpočtu obce.

2)      Dotáciou sa rozumie nenávratný bežný výdavok obce poskytovaný príjemcovi uvedenému v Článku 1, bod 1) tohto nariadenia, ktorý podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce, pričom jeho poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

3)      Obec vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce.

 

Časť II.
Všeobecné ustanovenia

 

Článok 1

VYMEDZENIE OKRUHU PRÍJEMCOV DOTÁCIÍ A ÚČELU DOTÁCIÍ

 

1)      Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:

a)      právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,

b)      inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec, alebo

ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,

c)      iným právnickým osobám ako aj fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

2)      Dotácie podľa ods. 1) písm. c) sa poskytujú na projekty v oblasti podpory telesnej kultúry a športu, rozvoja vidieckej turistiky, ochrany a podpory zdravia, podpory kultúry, osvety, výchovy a vzdelávania,  v sociálnej oblasti, v oblasti ochrany životného prostredia, na podporu podnikania a zamestnanosti.

3)      Dotácie možno použiť na krytie bežných výdavkov v rámci konkrétneho účelu, a to na materiálne vybavenie, výdavky na dopravu, výdavky na stravovanie vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje pri športových aktivitách a akciách a v rozsahu podľa všeobecne právnych predpisov o cestovných náhradách, na odmeny pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní týchto osôb, na prenájom priestorov, vstupné, štartovné, účastnícke poplatky na aktivitách príjemcu v rámci obce aj mimo obec, diplomy, vecné dary.

 

Článok 3

KOMPETENCIE PRI SCHVAĽOVANÍ DOTÁCIÍ

1)      Objem finančných prostriedkov určených na dotácie pre príslušný kalendárny rok schvaľuje obecné zastupiteľstvo v rámci rozpočtu obce.

2)      O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce konkrétnemu príjemcovi rozhoduje obecné zastupiteľstvo vo výške nad 1 500,-- € a starosta obce vo výške do 1 500,-- € vrátane. Poskytnutie dotácií sa schvaľuje v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok, prípadne vo výnimočných prípadoch v rámci rozpočtových opatrení na zmenu rozpočtu obce za podmienok ustanovených týmto nariadením.

 

Článok 4

PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

1)      Obec môže poskytnúť dotáciu na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Žiadosť musí byť doručená (odoslaním poštou na adresu obce alebo podaním v podateľni Obecného úradu v Diviakoch nad Nitricou) v riadnom termíne najneskôr do 15. novembra predchádzajúceho kalendárneho roka na nasledovný kalendárny rok.V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch môže žiadateľ o dotáciu podať žiadosť aj v neskoršom termíne.

2)      Písomná žiadosť o dotáciu musí obsahovať:

a)      presné označenie a adresu žiadateľa, IČO, ak bolo pridelené,

b)      účel poskytnutia dotácie,

c)      názov,stručnú charakteristiku projektu, aktivity a jeho prínos pre obec,

d)     miesto a čas realizácie aktivít projektu,

e)      požadovanú výšku dotácie,

f)       rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciouprojektu,

g)      bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý možno dotáciu poukázať,

h)      podpis oprávnenej osoby,

i)        v prípade oneskorene podanej dotácie dôvod nedodržania lehoty.

3)      Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel fyzickej alebo právnickej osobe iba raz a musí sa vyčerpať v tom kalendárnom roku, na ktorý bola schválená.

4)      Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok.

5)      Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam činností realizovaných žiadateľom o dotáciu, na finančnú náročnosť realizovaných projektov a na účelnosť finančnej dotácie a tiež na výšku poskytnutej dotácie v predchádzajúcom období. Pri poskytovaní dotácie sú podporované najmä projekty a činnosti realizované na území obce.

6)      Dotácia sa neposkytne:

a)      žiadateľovi, ktorý nemá vyrovnané záväzky a nedoplatky voči obci, daňovému úradu a poisťovniam,

b)      žiadateľovi, ktorého žiadosť a projekt nespĺňajú náležitosti stanovené týmto nariadením,

c)      žiadateľovi, ktorý v minulosti akýmkoľvek spôsobom porušil svoje záväzky pri použití dotácie,

d)     na činnosť politických strán alebo hnutí,

e)      pre potreby nákupu alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov,

f)       na poškodzovanie životného prostredia.

 

Článok 5

FORMA POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

1)      Dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi obcou a príjemcom. Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie je prílohou č. 2 tohto nariadenia.

2)      Zmluvu o poskytnutí dotácie za obec podpisuje starosta, za príjemcu osoba oprávnená konať v jeho mene.

3)      Zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať:

a)      výšku schválenej dotácie,

b)      účel použitia dotácie,

c)      termín realizácie,

d)     právo obce vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov príjemcu,

záväzok príjemcu vrátiť dotáciu obci v prípade nedodržania podmienok dohody,

e)      termín a spôsob vyúčtovania dotácie,

f)       termín a spôsob vrátenia prípadných nepoužitých finančných prostriedkov.

4)      Na základe zmluvy obec vykoná prevod finančných prostriedkov poskytnutej dotácie na účet príjemcu, prípadne vyplatí schválenú výšku dotácie v hotovosti z pokladne obce. Dotácia môže byť vyplácaná aj podľa dohodnutého splátkového kalendára uvedeného v zmluve.

 

Článok 6

ZÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE

1)      Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Príjemca, ktorému bola poskytnutá dotácia, alebo jej časť podľa splátkového kalendára, je povinný zúčtovať použité prostriedky do 30 kalendárnych dní po ich vyčerpaní, najneskôr však do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, formou písomnej správy o použití finančnej dotácie doručenej poštou alebo podanej do podateľne obecného úradu podľa prílohy č. 3 tohto nariadenia. V prípade poskytnutia dotácie formou splátok bude ďalšia splátka poskytnutá až po riadnom zúčtovaní predchádzajúcej splátky.

2)      V odôvodnených prípadoch môže žiadateľ požiadať o zmenu účelu použitia dotácie. O zmene účelu použitia finančných prostriedkov rozhoduje obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce podľa kompetencie vo schvaľovaní výšky dotácie.

3)      Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia a finančné prostriedky z nej neboli vyčerpané, je povinný vrátiť ich nevyčerpanú výšku v termíne zúčtovania podľa bodu 1) na  účet, z ktorého bola dotácia poskytnutá.

 

Časť III.

 

Článok 7

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1)      Pri porušení finančnej disciplíny príjemcom postupuje obec podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2)      Kontrolu plnenia tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór.

3)      Za riadny termín doručenia žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2014 sa považuje najneskôr 31.1.2014.

4)      Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Diviakoch nad Nitricou Uznesením číslo ........................ zo dňa ...............................

5)      Toto VZN nadobúda účinnosť dňa .........................................

 

 

 

                                                                                           Ing. Július Duranzia

                                                                                               starosta obce

Vyvesené na pripomienkovanie:        ................. 2013
Zvesené:                                             ................. 2013
Schválené VZN č. ........../2013 vyvesené na úradnej tabuli: ....................................
Schválené VZN č. ........../2013 zvesené z úradnej tabule: ........................................

Príloha č. 1

 

Obec Diviaky nad Nitricou

č. d. ....

972 25 Diviaky nad Nitrricou

 

 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku .....................

 

 

 

Názov žiadateľa: ......................................................................................................................................

 

Právna forma žiadateľa: ...........................................................................................................................

 

Adresa žiadateľa: ......................................................................................................................................

 

Kontaktná osoba: .................................................................................. IČO:...........................................

 

Telefón:  .................................................. e-mailová adresa: ...................................................................

 

Oblasť/Projekt/Účel:  ...............................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

 

Stručná charakteristika projektu, prínos pre obec: ...................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

Miesto realizácie projektu: .......................................................................................................................

 

Termín realizácie projektu: …...………......................................................................................................

 

Požadovaná výška dotácie: ……...............................................................................................................

 

Predpokladané celkové náklady na projekt: .............................................................................................

 

Poskytnutá dotácia od obce v predchádzajúcich 3 rokoch:        r. .............. výška ................ €

                                                                                              r. .............. výška ................ €

                                                                                              r. .............. výška ................ €

 

Bankové spojenie: ......................................................... Číslo účtu/kód: .................................................

 

     

  V ...................................................., dňa ..................

 

 

                                                                                                   ............................................................. 

                                                                                                            podpis oprávnenej osoby

                                                                                                          

Prílohy:

ü  rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciouprojektu

ü  stanovy OZ, NO, zriaďovacia, zakladacia listina

ü  správa o činnosti žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok

ü  iné: ..........................................................................................................................

                                                                                                                     Príloha č. 2

 

ZMLUVA

O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE

č. .................

 

uzatvorená v súlade s § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 4/2013 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou

 

 

Zmluvné strany

 

Poskytovateľ:             Obec Diviaky nad Nitricou

č. d. 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou

IČO: 00 318 060

bankové spojenie: ……………………………………….

číslo účtu: …………………………………………………

zastúpená: ……………………………………, starosta obce

                                   (ďalej len ,,poskytovateľ „)

 

 

Príjemca:                     ………………………………………………………………….

                                   adresa: ………………………………………………………..

IČO: …………………………………………………………...                       

bankové spojenie: …………………………………………...

                                   číslo účtu: …………………………………………………….

zastúpený.: ……………………………………………………

(ďalej len ,,príjemca“)

 

 

 

Čl. I

Predmet zmluvy

 

1.     Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške ……............,- € (slovom: …………………………...........…….. eur), ktoré sa príjemca zaväzuje použiť v celom rozsahu na účel/projekt:  ..............................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.      Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

 

 

Čl. II

Podmienky poskytnutia dotácie

 

1.     Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a príjemca sa zaväzuje použiť ich v súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy len na účel, ktorý je uvedený v čl. I tejto zmluvy.

2.     Finančné prostriedky uvedené v čl. I tejto zmluvy poskytovateľ poskytne príjemcovi jednou z týchto foriem (hodiace zakrúžkovať):

a)     bezhotovostným prevodom na účet žiadateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy

b)    v hotovosti z pokladne poskytovateľa

3.     Finančný príspevok podľa ods. 2 bude poskytnutý (hodiace zakrúžkovať) :

a)     jednorázovo do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami,

b)    v splátkach podľa splátkového kalendára:

1. splátka ........................................... € v termíne do .................................

2. splátka ........................................... € v termíne do .................................

3. splátka ........................................... € v termíne do .................................

4. splátka ........................................... € v termíne do .................................

 

 

4.     Príjemca sa zaväzuje predložiť doklad o použití finančných prostriedkov a poskytnutú dotáciu podľa čl. I tejto zmluvy alebo jej splátku podľa ods.3, písm. b)  vyúčtovať do 30 kalendárnych dní po ich vyčerpaní, najneskôr však do 31.decembra …………. V prípade poskytnutia dotácie formou splátok bude ďalšia splátka poskytnutá až po riadnom zúčtovaní predchádzajúcej splátky.

5.     Písomné  vyúčtovanie dotácie alebo jej splátky musí byt' doručené na obecný úrad v Diviakoch nad Nitricou (poštou alebo do podateľne) a musí obsahovať:

a)     vecné vyhodnotenie, z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu poskytnutej dotácie,

b)    finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie alebo jej splátky s predložením písomného prehľadu a čitateľných fotokópií dokladov, preukazujúcich použitie dotácie (napr. daňový doklad - faktúra, zmluva, objednávka, pokladničný doklad, výpis z účtu a pod. aj s prílohami), resp. originálov dokladov, ktoré poskytovateľ po vykonaní kontroly vráti späť príjemcovi. Na uvedených dokladoch príjemca vyznačí, že ide o výdavky čerpané z dotácie poskytovateľa.

6.     Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly použitia dotácie.

7.     Príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité na účel dohodnutý v čl. I tejto zmluvy o poskytnutí dotácie, a to v plnej výške sumy poskytnutej dotácie, a to aj v prípade, ak túto skutočnosť zistí poskytovateľ dodatočne z predložených dokladov vyúčtovania.

8.     Príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi nevyčerpanú časť dotácie alebo jej splátky.

9.     Finančné prostriedky, ktoré príjemca nevyčerpal alebo nepoužil na dohodnutý účel, je povinný vrátiť na účet poskytovateľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

10.  Nedodržanie podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Príjemca, ktorý porušil rozpočtovú disciplínu, je povinný neoprávnene použitú dotáciu vrátiť' do rozpočtu obce.

 

 

 

Čl.  III

Záverečné ustanovenia

.

1.     Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane príjemca a jedno vyhotovenie poskytovateľ.

2.     Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, a to formou písomných dodatkov.

3.     Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že nebola uzatvorená v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

4.     Zmluva nadobúda platnosť' dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

 

 

V Diviakoch nad Nitricou, …………………

 

 

 

Poskytovateľ:                                                                          Príjemca:

 

 

 

..................................................................                                        ............................................................

                pečiatka a podpis                                                                pečiatka a podpis

                                      

 

 

 

 

 

 

 Príloha č. 3

 

ZÚČTOVANIE DOTÁCIE/SPLÁTKY DOTÁCIE

poskytnutej na bežné výdavky v roku …………………..

 

 

 

Poskytovateľ:  Obec Diviaky nad Nitricou, č. d. 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou, IČO: 00 318 060

 

 

Príjemca:         ………………………………………………………………….

                                  

                        adresa: ………………………………………………………..

 

IČO: …………………………………………………………...                       

 

zastúpený: …………………………………………………………..

 

Zmluva o poskytnutí dotácie č. .................., číslo splátky dotácie/suma .................../................

 

 

Názov projektu, účel použitia:………………………………………………………………………………...

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Vecné vyhodnotenie (stručná informácia o realizácii projektu, prípadne samostatný list): ...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

Finančné vyúčtovanie:

 

Skutočné príjmy – z toho:

 

Skutočné výdavky – z toho:

Vlastné príjmy

 

 

 

Z vlastných príjmov

 

 

Dotácia od poskytovateľa

 

 

Z dotácie od poskytovateľa

 

Sponzorské a iné

 

 

Zo sponzorského a iného

 

 

PRÍJMY SPOLU

 

 

VÝDAVKY SPOLU

 

 

 

Vypracoval: ……………………………….                                  

 

V ..............................................................

 

Dátum: …………………………………….                        ……………………………………………   

     podpis príjemcu

 

 

 

Overenie zúčtovania za obec Diviaky nad Nitricou:

 

Meno, funkcia  ..............................................................

 

Spôsob naloženia s rozdielom pri nedočerpaní dotácie ...........................................................................

 

 

V ........................................................ dňa ..................................................... podpis ..............................

 

Vzniknuté rozdiely oproti zúčtovaniu :

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

 

V ........................................................ dňa ..................................................... podpis ..............................

 

 

So spôsobom zúčtovania súhlasí ............................................................................... (za príjemcu)

 

 

 

Príloha k zúčtovaniu dotácie

 

 

Dátum poskytnutej /čerpanej

 dotácie

 

 

Číslo :

- bank. výpisu

- pokl. dokladu

- účt. dokladu

 

Dotácia   - poskytnutá

                - čerpaná

 

Text – poznámky

 

Poskytnutá dotácia z rozpočtu obce

 

Použitá dotácia z rozpočtu obce

 

Rozdiel

v EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinná príloha k zúčtovaniu:

ü  Prehľad čitateľných fotokópií dokladov, preukazujúcich použitie dotácie (napr. daňový doklad - faktúra, zmluva, objednávka, pokladničný doklad, výpis z účtu a pod. aj s prílohami), resp. originálov dokladov, ktoré poskytovateľ po vykonaní kontroly vráti späť príjemcovi. Na uvedených dokladoch príjemca vyznačí, že ide o výdavky čerpané z dotácie poskytovateľa.

 

Vypracoval: ………………………………......                   Dátum: …………………………………….                       

Podpis príjemcu ……………………….........                   V ..............................................................

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.