Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 01. júl 2016

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného  dňa 21.júna 2016 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.       Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program  VZ OZ

2.       Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3.       Kontrola plnenia prijatých uznesení

4.       Čerpanie príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2016, Zmena rozpočtu k I. polroku 2016

5.       Prerokovanie záverečného účtu za rok 2015

6.       Prerokovanie všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2016

7.       Organizačné otázky a žiadosti občanov

8.       Návrh na uznesenie

9.       Diskusia

10.   Záver

 

BOD 1

Rokovanie OZ bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení, bolo zverejnené obvyklým spôsobom vyhlásené v miestnom rozhlase, zverejnené na webovej stránke. Dnešného zasadnutia sa zúčastnilo    z  9 poslancov 7. Starosta konštatoval, že dnešné zasadnutie je uznášaniaschopné. PoslanciVajda Marek, a Paulďuro Michal  sú ospravedlnení.

 

BOD 2

Voľba návrhovej, mandátovej komisie. Do návrhovej a mandátovej komisie starosta odporučil schváliť   p.p. Vajdovú Alenu, Duranziu Júliusa, Divékyho Emila. Za overovateľov zápisnice odporučil schváliť    p.p.  Gamanovú Zdenku a Radovana Iliaša.

Za predložený návrh hlasovalo 7 poslancov, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania. Návrh bol schválený jednomyseľne.

Za zapisovateľku určil p.Kluvancovú Ivetu – pracovníčku OcÚ.

 

BOD 3

Kontrola plnenia uznesení

Starosta konštatoval, že za uplynulé obdobie boli dve neplánované verejné zasadnutia.            Uznesenie  zo dňa 21. 4.2016 – OZ ruší  Uznesenie č. 6 zo dňa 14. 3. 2016 – úloha splnená.

Uznesenie zo dňa 30. 5. 2016 – zrušenie občianskeho združenia Rokoš – Chotoma – úloha  splnená.

 

BOD 4

Čerpanie príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2016

  – starosta odporučil informáciu zobrať na vedomie.

 

BOD 4

Zmena rozpočtu k I. polroku 2016

Správu podala p. hlavná kontrolórka  Červienková – rozpočet sa upravuje v zmysle zákona raz ročne a to podľa predpokladaných aktivít , resp. akcií do 30.6.2016. Upravuje sa sporadicky, tak ako sa vyvíjajú výdavky. Poslanci obdržali pracovný materiál elektronickou a písomnou formou k prvému štvrťroku 2016, k prvému polroku pred verejnou schôdzou. Zmena rozpočtu je navrhovaná  spolu             so Základnou školou s materskou školou v Diviakoch nad Nitricou.  P. kontrolórka odporučila zobrať    na vedomie :

 

1.  úpravu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou vykonanú starostom obce k 31.3.2016 (RO1/16/S) zvýšením bežných príjmov o 14 937 € (dotácia zo ŠR pre ZŠ s MŠ), zvýšením finančných operácií príjmových o 21 515 € (prevod nevyčerpaných prostriedkov ŠR pre ZŠ s MŠ vo výške 21 461 € a pre obec vo výške 54 €) a zvýšením bežných výdavkov o 36 452 € ( z toho pre ZŠ s MŠ 36 398 € a pre obec 54 € z dotácií zo ŠR a z nevyčerpaných prostriedkov ŠR z r. 2015)

 

2. schváliť:  úpravu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou rozpočtovým opatrením č. RO/1/16/OZ

Starosta obce k tomuto bodu otvoril rozpravu.

 

 p.p. Gamanová – k zmene rozpočtu  - bolo neskutočne veľa pokusov  o zmenu komunikácie              na pracovných stretnutiach, poslanci nemali možnosť ovplyvniť investovanie v obci. Je presvedčená, že tieto peniaze sa dali použiť aj na iné, prospešnejšie  aktivity. V navrhovanej zmene rozpočtu je veľa rozumných vecí, ale aj neekonomické investovanie, preto  nesúhlasí s navrhovanou zmenou. Ona ako poslankyňa nie je dostatočne informovaná o niektorých aktivitách p. starostu, nepáči sa jej fungovanie a komunikácia starostu obce a poslancov.

p.p. Iliaš – navrhuje schváliť zmenu rozpočtu, pokiaľ sú tam rozumné veci prospešné pre obec, nevidí v tom problém

p.p. Duranzia – v navrhovanej zmene rozpočtu sú veci reálne, ktoré neovplyvnia chod obce, navrhuje schváliť, pokiaľ  p. starosta sľúbi zmeniť postoj k poslancom, včas veci vysvetliť, aby nedošlo k pochybnostiam

p. p. Hagarová – nepáči sa jej fungovanie, komunikácia, informovanosť a postoj  starostu voči poslancom, jeho rozhodovanie bez poslancov, necíti sa byť dostatočne informovaná o aktivitách p. starostu o ich finančnom zabezpečení,

p.p. Gamanová – na pracovnej porade bol návrh, že p. starosta bude včas informovať poslancov o všetkých aktivitách a prácach v obci a samozrejme o ich finančnom zabezpečení, ale prísľub nepadol.

p. starosta prisľúbil že bude poslancov včas o všetkých aktivitách informovať

 

Dal hlasovať za:  úpravu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou rozpočtovým opatrením

 č. RO/1/16/OZ nasledovne:

 

Bežné príjmy obce                                                                                             +   8 038 €

·         Dane z príjmov (110)                                                                              + 10 968 €

Administratívne popl. a iné popl. (220)                                                             -    3 000 € 

(v tom: - popl. za opatr.sl. 3 000 €)         

·         Úroky z tuz. úverov, vkladov (240)                                                        +         70 €

 

  1. Bežné príjmy ZŠ s MŠ (vlastné príjmy)                                                + 10 854 €

·         Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (210)                                  +       686 €

(v tom: - nájom telocvične)

·         Iné nedaňové príjmy (290)                                                                    +    9 835 €

(v tom: - dobropisy za plyn MŠ/D a ZŠ/D)

·         Tuzemské granty a transfery (310)                                                        +       333 €

(v tom: - z prostr. ZRPŠ/D a od obce DNV)

Spolu (A + B):                                                                                                  + 18 892 €

                                                                                                                                                     =========

 

  1. Bežné výdavky obce (podľa funkčnej klasifikácie a                             + 32 508 €

kategórie ekonomickej klasifikácie)

·         01.1.1 610 (správa obce – mzdy)                                                           -     4 000 €

·         01.1.1 620 (správa obce – poistné odvody)                                           -     2 500 €          

·         01.1.1 630 (správa obce – tovary a služby)                                           + 10 000 €

                    (v tom: - oprava a údržba kancelárií + 10 000€)

·         06.2.0 630 (rozvoj obce – tovary a služby)                                           + 10 408 €

                    (v tom: - všeobecné služby – čistenie VP – 1 492 €

                                  - oprava a údržba – výmena 5 ks

                                     autobusových zastávok + 11 900 €)

·         06.4.0 630 (verejné osvetlenie)                                                            -    5 400 €

·         08.2.0 630 (kultúrne služby – tovary a služby)                                   + 16 000 €

                    (v tom: - oprava a údržba KD + 16 000 €)

·         08.4.0. 630 (náboženské a iné spoločenské služby)                            +   8 000 €

/ v tom: oprava a údržba chodníka cintorín Banky + Ješkova Ves/

  1. Bežné výdavky ZŠ s MŠ (podľa funkčnej klasifikácie a kategórie        +   4 522 €

                                          ekonomickej klasifikácie)

·         09.1.1.1 630 (predškolská výchova – tovary a služby)                      +   3 503 €

·         09.1.2.1 a 09.2.1.1 630 (základné vzdelanie – tovary a služby)        +      739 €

                                          (v tom: - na energie z prenájmu telocvične        + 686 €

                                                        - na lyžiarsky výcvik zo ZRPŠ/D         + 53 €)

·         09.5.0 630 (školský klub detí – tovary a služby)                                +      280 €

(v tom pre folklórny súbor Studnička zo ZRPŠ/D + 30 € a z obce DNV + 250 €)

Spolu (C + D)                                                                                                   + 37 030 €

                                                                                                                             =========

  1. Kapitálové príjmy obce                                                                          +   2 260 €

·         Kapitálové príjmy (230)                                                +   2 260 €

(v tom príjem z predaja pozemkov + 2 260 €)

 

  1. Kapitálové výdavky obce (podľa funkčnej klasifikácie a                      +   5 000 €

kategórie ekonomickej klasifikácie)

·         06.1.0 710 (rozvoj bývania – IBV Kalinov                                            18 000 €

·         06.4.0 710 (verejné osvetlenie – rekonštr., mod. – prechody)               -  15 000 €

·         08.1.0 710 (rekreačné a športové služby -  lanová pyramída                 +   2 000 €

                     Detské ihrisko KD Mačov)

 

  1. Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ (podľa funkčnej klasifikácie a kategórie     +   6 332 €

ekonomickej klasifikácie)

·         09.6.0.3 710  (školská jedáleň – plynofikácia jedálne)                             +   6 332 €

Spolu (F + G)                                                                                                      + 11 332 €

                                                                                                                             =========

 

  1. Finančné operácie príjmové                                                                     + 27 240 €

·         Prevod z rezervného fondu na – lanovú pyramídu Mačov                      +   2 000 €

                               - splátku úveru                                                                     +   7 240 € 
                                - výstavbu IBV Kalinovská                                                + 18 000 €

 

2.Použitie rezervného fondu vo výške 20 000 € ( na lanovú pyramídu detské ihrisko Mačov 2 000 €  na výstavbu IBV Kalinovská 18 000 €)

 

Za: 4                                      Proti: 1                                             Zdržal sa:  2

            Iliaš Radovan,                        Gamanová Zdenka                            Hagarová Janka,         Vajdová Alena                                                                                  Baková Margita          Divéky Emil, Duranzia Július

Zmena rozpočtu bola schválená.

 

BOD 5

Prerokovanie záverečného účtu za rok 2015

 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Diviaky nad Nitricou. Pracovný materiál poslanci obdržali v elektronickej forme ale aj písomnej. Bol prerokovaný na dvoch pracovných stretnutiach.

Starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce, aby vyjadrila svoje stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu.

Konštatovala, že záverečný účet obce bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej správy v z. n. p. Obsahuje všetky požadované náležitosti, bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Záverečný účet je spracovaný prehľadne, v tabuľkách a percentuálne vyjadrený .Predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahujú výsledky rozpočtového hospodárenia obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce bez výhrad.

Starosta otvoril k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy sa neprihlásil nikto.

Odporučil zobrať na vedomie:   stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Diviaky nad Nitricou za rok 2015 – súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.

 

Odporučil schváliť :

a)                  záverečný účet obce a výsledok hospodárenia 2015 bez výhrad

                 

bežné príjmy    + ZŠ s MŠ                                                                           908 148,19 €

bežné výdavky + bežné výdavky ZŠ s MŠ                                           837 704,47 €

prebytok bežného rozpočtu                                                              + 70 443,72 €

kapitálové príjmy                                                                                                   00,00 €

kapitálové výdavky                                                                                         50 072,61 €

schodok kapitálového rozpočtu                                                       - 50 072,61 €

prebytok bežného a kapitálového rozpočtu                              + 20 371,11 €

 finančné operácie príjmové                                                                    59 465,41 €

finančné operácie výdavkové                                                                 16 335,57 €

bilancia finančných operácií                                                              + 43 129,84 €

 

príjmy celkom                                                                                          967 613,60 €

výdavky celkom                                                                                         904 112,65 €

bilancia hospodárenia obce celkom                                               + 63 500,95 €

 

b)  tvorbu rezervného fondu z výsledku hospodárenia nasledovne:

-          použitie prebytku (po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 21 514,88 € za rok 2015) zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a  b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c ) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu vo výške 41 986,07 €;

 

-          použitie prostriedkov získaných z  rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. b) zákona č.583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení na tvorbu rezervného fondu vo výške 3 257,33 €.

Celková výška tvorby rezervného fondu za rok 2015 predstavuje čiastku 45 243,40 €.

 

c) prevod z rezervného fondu vo výške 15 240 € na splátku úverov v roku 2016                                                                      

                 Za:        7                                           Proti:    0                                             Zdržal sa:  0                        Predložený návrh bol schválený.

 

BOD 6

Prerokovanie VZN č. 1/2016

VZN č. 1/2016 o chove a držaní zvierat na území obce Diviaky nad Nitricou bolo zverejnené zákonným spôsobom na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Bolo prerokované na pracovnej porade          bez pripomienok.

Starosta otvoril k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy sa neprihlásil nikto. Dal hlasovať. Za predložený návrh hlasovalo 7 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania. Návrh bol schválený.

 

BOD 7

Organizačné otázky a žiadosti občanov

- Na pracovnej porade bol predložený p. p. Michalom Paulďurom Prevádzkový poriadok futbalového areálu v Diviakoch nad Nitricou.

Starosta dal hlasovať za tento návrh. Za hlasovalo 7 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania. Prevádzkový poriadok bol schválený.

- Starosta predložil Plán hlavnej kontrolórky na činnosť v 2.polroku 2016. Plán bol prerokovaný          na pracovnom stretnutí.

Dal hlasovať. Za predložený návrh hlasovalo 7 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania. Plán hlavnej kontrolórky  na činnosť v 2. polroku 2016 bol schválený.

- Starosta predložil na schválenie OZ Návrh na úpravu školského poriadku v Materskej škole v Diviakoch nad Nitricou. Návrh bol prerokovaný a vysvetlený p. riaditeľkou na pracovnej porade.

Starosta požiadal p. riaditeľku, aby podala vysvetlenie k predloženému návrhu. Riaditeľka zdôvodnila potrebu úpravy školského poriadku, ktorý sa týka počtu detí., kde je stanovený najnižší počet detí z 15 na 10 detí.

Starosta dal hlasovať. Za predložený návrh  hlasovalo 7 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania. Návrh na úpravu školského poriadku bol schválený.

- Starosta predložil žiadosť p. riaditeľky ZŠ s MŠ v Diviakoch and Nitricou – Dodatok č. 1 Pravidlá prenajímania majetku obce Diviaky nad Nitricou v Základnej škole s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č.121.

p. riaditeľka podala vysvetlenie, jedná sa o výšku poplatku za telocvičňu o zvýšenie 0,40 Eur, t.j. na sumu 7€/1 hodina.

Starosta dal hlasovať za predložený návrh.

Za predložený návrh  hlasovalo 7 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.         Dodatok č. 1.Pravidlá prenajímania majetku obce Diviaky nad Nitricou v Základnej škole s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č.121. boli schválené.

- Na pracovnej porade bola predložená žiadosť p. Radoslava Divékyho a manž. Kataríny bytom Diviaky nad Nitricou č. 316 o súhlas so zmenou stavby rodinného domu za účelom občianskej vybavenosti. Prístavba a nadstavba rodinného domu – vytvorenie 8 bytových jednotiek na bytový dom.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná  o zmenu územného plánu obce, poslanci navrhli požiadať spracovateľa územného plánu obce p. Szalaya o písomné stanovisko k tejto žiadosti / stanovisko, ktoré dal v roku 2015, je nepostačujúce/. Vzhľadom k tomu, že nemali predložené ďalšie materiály k tejto žiadosti, navrhli žiadosť neprerokovať.

Žiadosť bude predmetom jednania na ďalšom verejnom zasadnutí, po predložení ostatných dokumentov a odborného stanoviska  p. Szalaya.

- Starosta odporučil zobrať na vedomie:

- Žiadosť p. Ivany Hollej bytom Banky č.476 o zabezpečenie rozšírenia a výstavby NN elektrickej prípojky a verejného osvetlenia

- Oznámenie poslankýň p. Bakovej - vzdanie sa funkcie predsedníčky kultúrnej komisie a p. Hagarovej – vzdanie sa funkcie predsedníčky finančnej komisie.

- Zmluvu o prenájme nebytových priestorov na dočasné užívanie KD na športové aktivity – cvičenie na trampolínach.

- Žiadosť Senior Banky, n.o. Diviaky nad Nitricou, časť Banky 536 o prenájom nehnuteľnosti bývalej MŠ – súp. č. 534 a prislúchajúcich pozemkov k nehnuteľnosti v k.ú. Banky, ktoré sú vo vlastníctve obce. Uvedenú nehnuteľnosť má záujem zrekonštruovať za účelom zriadenia stravovacej jednotky a ďalších ubytovacích miest, ktoré by slúžili klientom n.o. Zariadenia pre seniorov, podľa Zákona o sociálnych službách.

Na pracovnú poradu bol pozvaný aj p. Masár za účelom vysvetlenia svojho zámeru.  Poslanci OZ sa zaujímali o podrobnosti zámeru, zdôrazňovali, že aj naďalej platí, že zariadenie ostáva zaradené v sieti škôl a v prípade naplnenosti, bude zariadenie opäť slúžiť ako materská škola. Navrhli informáciu, zámer  zverejniť  v obecných novinách a dať možnosť vyjadriť sa ostatným občanom. Žiadosť bude predmetom jednania na ďalšom verejnom zasadnutí, ktoré sa plánuje na september 2016. Musia byť pripravené podmienky, cena, doba prenájmu pre prípadnú zmluvu o prenájme.

- Starosta informoval občanov, že obec má uzavretú Zmluvu o poskytovaní pohrebných služieb s firmou STYX Bojnice. Pokiaľ občan požiada o služby inú firmu, nie je povinnosťou obce zabezpečiť ozvučenie. Ozvučenie obec poskytne na požiadanie pohrebnou službou.

 

BOD 8

Návrh na uznesenie

Starosta požiadal p. Emila Divékyho o prečítanie návrhu na uznesenie

P. p. Vajdová doplnila tento návrh .

Starosta dal hlasovať za návrh na uznesenie po doplnení bodov p. Vajdovej.

Za hlasovalo 7 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

Návrh na uznesenie bol prijatý.

 

BOD 9

Diskusia

p.p. Gamanová – domnieva sa , že občania majú právo využiť aj inú pohrebnú službu,         pripomienky od občanov  v časti obce Somorova Ves – pod cintorínom robí obec skládku odpadu, žiada opraviť zábradlie v časti obce Ješkova Ves pri zastávke, osadenie lavičiek na cintoríne v Somorovej Vsi, na Bankách a iných cintorínoch, multifunkčné ihrisko je bez správcu, jedná sa o majetok obce a bojí sa že schátra, treba vymeniť mantinely, napraviť sieťky .

p.starosta – na multifunkčné ihrisko je vyčlenených 500 Eur, zabezpečí mantinely, berie na vedomie pripomienky, bude ich riešiť, v časti obce Somorova Ves – nejedná sa o skládku odpadu, ale o vyrovnanie terénu, aby sa netvorili divoké skládky odpadu .

p. Baková – tlmočila požiadavku občanov  umiestniť pri obecnom úrade pri výjazde z ulice od školy  zrkadlo z dôvodu bezpečnosti , poukazovala na znečistenú autobusovú zastávku v Diviakoch , navrhla  rozšíriť verejné osvetlenie pri čísle domu 69 v časti Horekončie.

p. starosta – umiestnenie zrkadla bude konzultovať na Dopravnom inšpektoráte v Prievidzi o možnostiach umiestnenia, zastávku dá očistiť, rozšírenie osvetlenia bolo  treba riešiť v rozpočte, bude hľadať možnosti a finančné zdroje.

p. Paulďurová – ozrejmila problematiku pohrebných služieb, domnieva sa že je dôležité pri vybavovaní pohrebu zvážiť , aké služby im poskytuje pohrebná služba, ozvučenie pokiaľ nie je súčasťou, obec na požiadanie poskytne a zabezpečí. Požiadať je potrebné 2 dni vopred.

p. Iliaš – táto problematika nebola prerokovaná na pracovnej porade.

p. Gamanová – dotazuje sa, ako budú fungovať komisie, keď sa predsedovia vzdali funkcie.

p. starosta – komisie nie sú povinné, sú poradným orgánom. Poslanci si môžu navrhnúť predsedov týchto komisií, ak majú záujem pracovať ako komisia.

p. Gamanová – komisie boli odsúhlasené OZ, preto by bez OZ nemali byť zrušené.

p. starosta podal informáciu o IBV Kalinovská, oprava pôvodnej miestnej komunikácie bude realizovaná z dôvodu prístupu na pozemky nad Kalinovskou. Vodovod a elektrika sú skolaudované, pripravuje sa tlaková  skúška plynu a odborne spôsobilá firma zabezpečí ostrý prepoj.

 

BOD 10

Záver

Starosta  poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil. Poprial pekné letné dni, dovolenky a pozval všetkých na Dožinkové slávnosti, ktoré sa budú konať dňa 6.8.2016.

Vladimír Pružinec, starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Zdenka Gamanová

Radovan Iliaš

Zapísala: Iveta Kluvancová

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.