Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 01. júl 2016

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 21. júna 2016 o 18,00 hod. v KD Diviaky nad Nitricou.

Uzneseniez VZ dňa 21.6.2016.pdf

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.       Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.       Vyhodnotenie kontroly prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

3        Čerpanie príjmov a výdavkov za I.Q.2016, Zmena rozpočtu k I.polroku 2016

4.       Záverečný účet obce za rok 2015 

5.       Prejednanie VZN č.1/2016

6.       Organizačné záležitosti, žiadosti občanov

 

 

Uznesenie č.12/2016

1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p. Emil Divéky, Alena Vajdová,Ing. Július Duranzia

 3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p. Zdenka Gamnová, Radovan Iliaš

4. Určenie zapisovateľky zápisnice p.Kluvancovej  Ivety, pracovníčky Ocú

2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení

Uznesenie č. 13/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou, konštatuje, že

Uznesenie zo dňa 14.3.2016 – zaslať výzvu na predloženie SP p. Erik Divéky – splnené

Uznesenie zo dňa 21.4.2016 – zrušenie Združenia ROKOŚ - CHOTOMA

3.Čerpanie príjmov a výdavkov za I. Q.2016, Návrh na zmenu rozpočtu

 

 

Uznesenie č. 14/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A /   Berie na vedomie

 

1.  úpravu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou vykonanú starostom obce k 31.3.2016 (RO1/16/S) zvýšením bežných príjmov o 14 937 € (dotácia zo ŠR pre ZŠsMŠ), zvýšením finančných operácií príjmových o 21 515 € (prevod nevyčerpaných prostriedkov ŠR pre ZŠsMŠ vo výške 21 461 € a pre obec vo výške 54 €) a zvýšením bežných výdavkov o 36 452 € ( z toho pre ZŠsMŠ 36 398 € a pre obec 54 € z dotácií zo ŠR a z nevyčerpaných prostriedkov ŠR z r. 2015)

 

B/  Schvaľuje  

 

1.úpravu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou rozpočtovým opatrením č. RO/1/16/OZ nasledovne:

 

  1. Bežné príjmy obce                                                                                                       +   8 038 €

·         Dane z príjmov (110)                                                                                   + 10 968 €

Administratívne popl. a iné popl. (220)                                                -    3 000 € 

(v tom: - popl. za opatr.sl. 3 000 €)         

·         Úroky z tuz.úverov, vkladov (240)                                                         +         70 €

 

  1. Bežné príjmy ZŠsMŠ (vlastné príjmy)                                                                   + 10 854 €

·         Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (210)                                              +       686 €

(v tom: - nájom telocvične)

·         Iné nedaňové príjmy (290)                                                                       +    9 835 €

(v tom: - dobropisy za plyn MŠ/D a ZŠ/D)

·         Tuzemské granty a transfery (310)                                                        +       333 €

(v tom: - z prostr.ZRPŠ/D a od obce DNV)

                       Spolu (A + B):                                                                                                  + 18 892 €

                                                                                                                                                     =========

 

  1. Bežné výdavky obce (podľa funkčnej klasifikácie a                                        + 32 508 €

                                       kategórie ekonomickej klasifikácie)

·         01.1.1 610 (správa obce – mzdy)                                                            -     4 000 €

·         01.1.1 620 (správa obce – poistné odvody)                                        -     2 500 €          

·         01.1.1 630 (správa obce – tovary a služby)                                         + 10 000 €

                    (v tom: - oprava a údržba kancelárií + 10 000€)

·         06.2.0 630 (rozvoj obce – tovary a služby)                                          + 10 408 €

                    (v tom: - všeobecné služby – čistenie VP – 1 492 €

                                  - oprava a údržba – výmena 5 ks

                                     autobusových zastávok + 11 900 €)

·         06.4.0 630 (verejné osvetlenie)                                                                              -    5 400 €

·         08.2.0 630 (kultúrne služby – tovary a služby)                                   + 16 000 €

                    (v tom: - oprava a údržba KD + 16 000 €)

·         08.4.0. 630 (náboženské a iné spoločenské služby)                        +   8 000 €

 

  1. Bežné výdavky ZŠsMŠ (podľa funkčnej klasifikácie a kategórie                +   4 522 €

                                          ekonomickej klasifikácie)

·         09.1.1.1 630 (predškolská výchova – tovary a služby)                    +   3 503 €

·         09.1.2.1 a 09.2.1.1 630 (základné vzdelanie – tovary a služby)    +      739 €

                                          (v tom: - na energie z prenájmu

                                                          telocvične + 686 €

                                                        - na lyžiarsky výcvik zo ZRPŠ/D

                                                           + 53 €)

·         09.5.0 630 (školský klub detí – tovary a služby)                                +      280 €

                                           (v tom pre folklórny súbor Studnička

                                           zo ZRPŠ/D + 30 € a z obce DNV + 250 €)

Spolu (C + D)                                                                                                   + 37 030 €

                                                                                                                             =========

  1. Kapitálové príjmy obce                                                                                              +   2 260 €

·         Kapitálové príjmy (230)                                                                                              +   2 260 €

(v tom príjem z predaja pozemkov + 2 260 €)

 

  1. Kapitálové výdavky obce (podľa funkčnej klasifikácie a                                               +   5 000 €

                                               kategórie ekonomickej klasifikácie)

·         06.1.0 710 (rozvoj bývania – IBV Kalinov 18 000 €

·         06.4.0 710 (verejné osvetlenie – rekonštr., mod. – prechody)  -  15 000 €

·         08.1.0 710 (rekreačné a športové služby -  lanová pyramída       +   2 000 €

                     Detské ihrisko KD Mačov)

 

  1. Kapitálové výdavky ZŠsMŠ (podľa funkčnej klasifikácie a kategórie        +   6 332 €

                                                  ekonomickej klasifikácie)

·         09.6.0.3 710  (školská jedáleň – plynofikácia jedálne)                    +   6 332 €

Spolu (F + G)                                                                                                   + 11 332 €

                                                                                                                             =========

 

  1. Finančné operácie príjmové                                                                                    + 27 240 €

·         Prevod z rezervného fondu na – lanovú pyramídu Mačov          +   2 000 €

                                                       - splátku úveru                                       +   7 240 € 
                                                           - výstavbu IBV Kalinovská              + 18 000 €

 

2.Použitie rezervného fondu vo výške 20 000 € ( na lanovú pyramídu detské ihrisko Mačov 2 000 €  na výstavbu IBV Kalinovská 18 000 €)

 

Za:      4                                 Proti:              1                                 Zdržal sa:  2

                                                                                                         

4. Záverečný účet obce za rok 2015

 

Uznesenie č. 15/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

 

 

 

A.      Berie na vedomie :

1.  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Diviaky nad Nitricou za
     rok 2015 – súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.  

 

     B. / Schvaľuje : 

a)      záverečný účet obce a výsledok hospodárenia 2015 bez výhrad

                 

bežné príjmy    + ZŠ s MŠ                                                                           908 148,19 €

bežné výdavky + bežné výdavky ZŠ s MŠ                                           837 704,47 €

prebytok bežného rozpočtu                                                              + 70 443,72 €

 

kapitálové príjmy                                                                                                   00,00 €

kapitálové výdavky                                                                                         50 072,61 €

schodok kapitálového rozpočtu                                                       - 50 072,61 €

 

prebytok bežného a kapitálového rozpočtu                              + 20 371,11 €

 

finančné operácie príjmové                                                                     59 465,41 €

finančné operácie výdavkové                                                                 16 335,57 €

bilancia finančných operácií                                                              + 43 129,84 €

 

príjmy celkom                                                                                          967 613,60 €

výdavky celkom                                                                                         904 112,65 €

bilancia hospodárenia obce celkom                                               + 63 500,95 €

 

b)  tvorbu rezervného fondu z výsledku hospodárenia nasledovne:

-          použitie prebytku (po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 21 514,88 € za rok 2015) zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a  b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c ) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu vo výške 41 986,07 €;

 

-          použitie prostriedkov získaných z  rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. b) zákona č.583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení na tvorbu rezervného fondu vo výške 3 257,33 €.

Celková výška tvorby rezervného fondu za rok 2015 predstavuje čiastku 45 243,40 €.

 

c) prevod z rezervného fondu vo výške 15 240 € na splátku úverov v roku 2016.

                                                                     

    Za:      7                             Proti:    0                                                            Zdržal sa:  0

 

 

1.       Prejednanie VZN obce  obce za rok 2015

Uznesenie č. 16/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A / Schvaľuje

1.      VZN č. 1/2016 o chove  a držaní zvierat na území obce Diviaky nad Nitricou

Za:  7                                            Proti:     0                                                            Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 17/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A / Schvaľuje

2.      Návrh na úpravu školského poriadku Materskej školy

3.      Dodatok č. 1 k pravidlám prenajímania majetku obce Diviaky nad Nitricou v Základnej škole s Materskou školou Diviaky nad Nitricou č.121

Za:  7                                            Proti:     0                                             Zdržal sa: 0

 

Uznesenie č. 18/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A / Schvaľuje

1.       Prevádzkový poriadok futbalového areálu v Diviakoch nad Nitricou

2.       Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

 

Za:          7                                             Proti:     0                                             Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 19/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A / Berie na vedomie

1.      Žiadosť Ivany Hollej bytom Banky 436 o zabezpečenie užívania a výstavby NN elektrickej prípojky a VO

2.      Oznámenie o vzdaní sa funkcie  predseda kultúrnej komisie p. Baková Margita  a predseda  finančnej komisie p. Hagarová Janka

3.      Zmluvu o nájme nebytových priestorov za účelom športových aktivít – cvičenia na trampolíne

4.      Žiadosť Senior Banky n.o. Diviaky nad Nitricou časť Banky 536 o prenájom nehnuteľnosti

5.      Informácie ohľadom pohrebnej služby STYX Bojnice

 

 

Návrhová komisia:

Emil Divéky

Alena Vajdová

Július Duranzia                                                                                        Vladimír Pružinec

                                                                                                                     Starosta obce

 

 

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.