Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 03. október 2016

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 21. septembra  2016 v KD Diviaky nad Nitricou.

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.       Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.       Vyhodnotenie kontroly prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

3.       Čerpanie príjmov a výdavkov za 1.polrok 2016

4.       Schválenie PHSR obce na roky 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2023

5.       Schválenie zápisu do kroniky za rok 2015

6.       Organizačné záležitosti, žiadosti občanov a žiadosti organizácii

 

 

Uznesenie č. 20/2016

1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p. Iliaš Radovan, Margita Baková, Marek Vajda

3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p. Janka Hagarová,  Paulďuro Michal

4. Určenie zapisovateľa/ky/ zápisnice p. Ivety Kluvancovej

2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení

Uznesenie č. 21/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

Kontrola plnenia prijatých uznesení

Starosta obce konštatuje,že prijaté VZN na verejnom zasadnutí dňa 21.06.2016 sú uplatnené v praxi               .

Uznesenie č. 22/2016

3.      Čerpanie príjmov a výdavkov za 1. polrok 2016

 

     Obecné zastupiteľstvo  v Diviakoch nad Nitricou

A/ Berie na vedomie

1.      Čerpanie príjmov a výdavkov za 1.polrok 2016 obecného úradu a Základnej školy s materskou školu v Diviakoch nad Nitricou

Uznesenie č. 23/2016

4. Schválenie PHSR obce na roky 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2023

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Berie na vedomie

1.      Zmenu termínu rokovania o schvaľovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2023

 

Uznesenie č. 24/2016

            5. Schválenie zápisu do kroniky za rok 2015

                                                          

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Berie na vedomie

1.      Zmenu termínu rokovania o schválení zápisu do kroniky  obce za rok 2015

                 

6. Organizačné záležitosti, žiadosti občanov a žiadosti organizácií

 

Uznesenie č.25/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou:

A/  berie na vedomie

1. „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“, v zmysle zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), ktorý vypracoval AGS ATELIÉR s.r.o., hlavný a zodpovedný riešiteľ konateľ spoločnosti Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, registračné číslo 0044AA, s kolektívom spolupracovníkov v  roku 2016.

2. Stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky, zo dňa 09.06.2016, vydaného pod číslom OU-PD-OSZP-2016/012699-018 o preskúmaní  o preskúmaní návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce pred schválením podľa § 25 stavebného zákona, t.j. súladu so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, s príslušnými právnymi predpismi, so zadaním, rozsahom územného plánu a záväznej časti územného plánu navrhovanej na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s § 13 stavebného zákona.

3. Správu o procese obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Diviaky nad Nitricou zo dňa 09.06.2016, vypracovanú Ing. Martou Davidesovou, odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, registračné číslo 228 MDVaRR SR.              

 

II. schvaľuje :

1.„Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“v zmysle stavebného zákona,ktorý vypracoval AGS ATELIÉR s.r.o., hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt SKA, s kolektívom spolupracovníkov v  roku 2016 a vymedzuje ich záväznú časť, ktorá bude schválená všeobecne záväzným nariadením obce Diviaky nad Nitricou, č. 2/2016 o záväzných častiach Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou.

2. Návrh na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach z "Vyhodnotenia stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a verejnosti, uplatnených počas prerokovania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“ a súhlasí so spôsobom riešenia pripomienok a námietok v zmysle vyhodnotenia pripomienok obstarávateľom, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.

3. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“ a dopĺňa VZN obce č. 01/2015.

III. ukladá :

Obecnému úradu zabezpečiť :

1. V súlade s § 27 ods.(4) stavebného zákona zverejnenie záväznej časti zmien a doplnkov č.1 územnoplánovacej dokumentácie a jej doručenie dotknutým orgánom.

2. V súlade s § 28 ods. (1) až (4) stavebného zákona, uloženie schválených „Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“ t.j. označiť územnoplánovaciu dokumentáciu schvaľovacou doložkou a uložiť ju na Obecnom  úrade v Diviakoch nad Nitricou, Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky a na príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade (spoločnom Obecnom úrade v Novákoch), do troch mesiacov od jeho schválenia.

3. V súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a spolu s kópiou uznesenia o schválení jeho doručenie na príslušné ministerstvo MDVaRR SR.

Schválené Zmeny a doplnky č. 1  Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou  uložiť na Obecnom  úrade v Diviakoch nad Nitricou, na Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky  a na príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade. Zverejniť záväznú časť a doručiť ju dotknutým orgánom v súlade s ods. 4 § 27 stavebného zákona, vyhotoviť registračný list a zaslať na príslušné ministerstvo.

 

Uznesenie č. 26/2016

1.       Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A.      Schvaľuje:

 

1.       Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121 za školský rok 2015/2016

 

Uznesenie č. 27/2016

1.      Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Nesúhlasí:

1.       So žiadosťou Senior  Banky ,n.o. Diviaky nad Nitricou, časť Banky 536 o prenájom  nehnuteľnosti  bývalej MŠ – súp.č. 534 a prislúchajúcich pozemkov k nehnuteľnosti v k.ú. Banky, ktoré sú vo vlastníctve obce za účelom zariadenia kuchyne, práčovne , prípadne ďaľších miest  na zvýšenie kapacity zariadenia

 

Uznesenie č. 28/2016

1.      Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Schvaľuje:

1.       Zmenu dodatku k pôvodnej nájomnej zmluve Senior Banky n.o. Diviaky nad Nitricou, časť Banky 536, v zastúpení Mgr. Monikou Masárovou o pristavenie objektu k jestvujúcej stavbe  za účastí stavebnej komisie a právneho zástupcu obce.              

 

 

Návrhová komisia:

 

Iliaš Radovan, v.r.

Margita Baková

Marek Vajda    v.r.                                       Vladimír Pružinec, starosta obce v.r.

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.