Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 03. máj 2017

Zápisnica z neplánovaného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.apríla 2017 o 16,30 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou

Zápisnica z VZ OZ dňa 24.4.2017.pdf

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.      Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program  VZ OZ

2.      Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3.      Organizačné záležitosti

4.      Návrh na uznesenie

5.      Diskusia

6.      Záver

1.      Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program  VZ OZ

Starosta neplánované verejné zasadnutie OZ zvolal v zmysle zákona o obecnom zriadení, bolo zverejnené obvyklým spôsobom vyhlásené v miestnom rozhlase, zverejnené na webovej stránke, poslanci obdŕžali  pozvánky e-mailom. Dnešného zasadnutia sa zúčastnilo 6 poslancov,3 poslanci boli ospravedlnený. Starosta konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.

2.    Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

Voľba návrhovej, mandátovej komisie. Do návrhovej a mandátovej komisie starosta doporučil schváliť p.p. Michala Paulďuru, Alenu Vajdovú, Mareka Vajdu.  Za overovateľov zápisnice odporučil schváliť p.p.  Zdenku Gamanovú, Janku Hagarovú

Za predložený návrh hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania. Návrh bol schválený jednomyseľne.

Za zapisovateľku určil p.Kluvancovú Ivetu – pracovníčku OcÚ.

3.      Organizačné záležitosti

1.      Odpredaj stavebného objektu SO1.3 ROZVOD VODY

Starosta predložil na rokovanie OZ  list od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica  o odpredaj stavebného objektu SO1.3 Rozvod vody v lokalite Kalinovská, k.ú. Diviaky nad Nitricou do majetku STVaS. Materiál bol prejednaný na pracovnom stretnutí. Starosta doporučil prijať uznesenie:

-          v zmysle listu 5694/2015  schváliť odpredaj  stavebného  objektu  SO1.3  Rozvod  vody  v lokalite  Kalinovská, k.ú. Diviaky  nad  Nitricou,  do majetku  Stredoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti  a.s., Banská  Bystrica.

-          OZ súhlasí so  zriadením  vecného  bremena  na  pozemky  parcelné  čísla  KNC  2/38  a KNE  7  v k.ú. Diviaky  nad  Nitricou  v prospech  Stredoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti  a.s., Banská  Bystrica

Predložený návrh bol schválený počtom hlasov za :6, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

2.      Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Diviakoch nad Nitricou.“

Materiál bol prejednaný na pracovnom stretnutí .Starosta doporučil prijať uznesenie:

Schváliť predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Diviakoch nad Nitricou“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

            -  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

   -  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu    vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t. j. maximálne 2479,17 EUR;

           -    zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

3.      Diskusia

Starosta informoval poslancov o uzatvorení novej nájomnej zmluvy medzi Obcou Diviaky nad Nitricou a Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou. Návrh zmluvy bude vypracovaný až po vyjadrení sa oboch strán, zmluvu spracuje právny zástupca obce.

Ďalej informoval o podmienkach vypracovania nájomnej zmluvy na objekt bývala MŠ Banky , informoval o petícii ktorá bola adresovaná na obecný úrad ohľadne zrušenia uznesenia o nájme tohto objektu.

p.p. Gamanová, Hagarová, Vajdová a Baková navrhli k tejto problematike verejné pripomienkovanie priamo v objekte, termín bol stanovený na 3. mája o 18, hod.

 4. Návrh na uznesenie

            Bol jednomyselne prijatý.

5.Záver

            Starosta poďakoval za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Zdenka Gamanová, v.r.

Janka Hagarová, v.r.

 

Zapísala: Iveta Kluvancová

Vladimír Pružinec, starosta obce

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.