Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 03. máj 2017

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 24. apríla 2017 o 16,30 hod. v KD Diviaky nad Nitricou.

Uznesenie z VZ OZ dňa 24.4.2017.pdf

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.       Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.       Organizačné záležitosti,

 

Uznesenie č.57/2017

1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p. Michal Paulďuro, Alena Vajdová, Marek Vajda

3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p. Zdenka Gamanová, Janka Hagarová

4. Určenie zapisovateľky zápisnice p.Kluvancovej  Ivety, pracovníčky Ocú

2.Organizačné záležitosti

Uznesenie č. 58/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.   Schvaľuje

1.       V zmysle  listu 5694/2015  odpredaj  stavebného  objektu  SO1.3  Rozvod  vody  v lokalite  Kalinovská, k.ú. Diviaky  nad  Nitricou,  do majetku  Stredoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti  a.s., Banská  Bystrica.

 

Uznesenie č. 59/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.   Súhlasí

1.       So  zriadením  vecného  bremena  na  pozemky  parcelné  čísla  KNC  2/38  a KNE  7  v k.ú. Diviaky  nad  Nitricou  v prospech  Stredoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti  a.s., Banská  Bystrica

 

Uznesenie č. 60/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A /   Schvaľuje

 

1.Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Diviakoch nad Nitricou“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

            -  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

   -  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu    vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t. j. maximálne 2479,17 EUR;

           -    zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

 

Návrhová komisia:                                                    Vladimír Pružinec, starosta obce

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.