Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 06. júl 2017

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 21. júna 2017 o 18,00 hod. v KD Diviaky nad Nitricou.

Uznesenie z VZ OZ dňa 21.6.2017.pdf

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.               Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.               Organizačné záležitosti, Kontrola uznesení

3.               Čerpanie príjmov a výdavkov za I.Q.2017. Zmena rozpočtu k I. polroku 2017

4.               Záverečný účet obce za rok 2016

                    5.        Organizačné záležitosti, žiadosti občanov

 

 

Uznesenie č. 61/2017

1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p. Vajdovú Alenu, Bakovú Margitu, Hagarovú Janku

3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p. Paulďuro Michal, Vajda Marek

4. Určenie zapisovateľky zápisnice p.Kluvancovej  Ivety, pracovníčky Ocú

2.Organizačné záležitosti, Kontrola uznesení

Uznesenie č. 62/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.   Berie na vedomie

1.       Kontrolu uznesení  -  uznesenie č. 58/20107 – odpredaj stavebného objektu Rozvod vody v lokaite Kalinovská

2.       Uznesenie  č 60/2017 – predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Diviakoch nad Nitricou.“

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 63/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.   Berie na vedomie

1.       Petíciu občanov obce Diviaky nad Nitricou, ktorou požadujú Obecné zastupiteľstvo aby zrušilo svoje uznesenie č.56/2017 schválené na Obecnom zastupiteľstve v Diviakoch nad Nitricou dňa 13.3.2017, ktorým  schválilo prenájom nehnuteľnosti bývalej materskej školy pre Senior Banky n.o.

 

Uznesenie č. 64/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

      A .         Nesúhlasí

1.       So zrušením uznesenia obecného zastupiteľstva Diviaky nad Nitricou, č.56/2017 zo dňa 13.3.2017,ktorým schválilo prenájom nehnuteľnosti bývalej materskej školy pre Senior Banky n.o.

Za:          5                                    Proti: 1                                    Zdržal sa: 0

3          Čerpanie príjmov a výdavkov za I.Q.2017. Zmena rozpočtu k I.polroku 2017

Uznesenie č. 65/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

      A .         Berie na vedomie

1.    Plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za I. Q. 2017

Uznesenie č. 66/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

      A .         Schvaľuje

1.       Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Za:          6                                             Proti:     0                                                            Zdržal sa:0

           

         Uznesenie č. 67/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

      A .         Schvaľuje

1.    Úpravu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou vykonanú starostom obce k 31.3.2017 (RO č. 1/17/S) bez rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠsMŠ zvýšením bežných príjmov o 23 704 € (dotácia zo ŠR pre obec a ZŠsMŠ), zvýšením finančných operácií príjmových o 13 010 € (prevod nevyčerpaných prostriedkov ŠR pre ZŠsMŠ vo výške 12 974,53 € a pre obec vo výške 35,60 €) a zvýšením bežných výdavkov o 73 € (z dotácií zo ŠR a z nevyčerpaných prostriedkov ŠR z r. 2016).

 

2.úpravu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou rozpočtovým opatrením č. RO č. 2/17/OZ nasledovne:

 

  1. Bežné príjmy obce                                                                                                       + 44 080 €

·         Dane z príjmov (110)                                                                                   + 44 080 €

 

  1. Bežné príjmy ZŠsMŠ (vlastné príjmy)                                                                   +      675 €

·         Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (210)                                              +       675 €

(v tom: - nájom telocvične)

 

  1. Kapitálové príjmy obce                                                                                              +      460 €

·         Príjmy z predaja pozemkov (230)                                                          +      460 €

 

  1. Finančné operácie príjmové obce                                                                         + 10 200 €

·         Prevod z rezervného fondu                                                                     + 10 200 €

(v tom prevod z rezervného fondu na splátku pôžičky

IBV Kalinovská)

                       Spolu (A + B + C + D):                                                                                   + 55 415 €

                                                                                                                                                     =========

  1. Bežné výdavky obce (podľa funkčnej klasifikácie a                                        + 29 200 €

                                       kategórie ekonomickej klasifikácie)

·         06.4.0 630 (verejné osvetlenie)                                                                              +   1 100 €

                    (v tom výmena žiaroviek oprava VO

08.1.0 630 (rekreačné a športové sl. – tovary a služby)                 + 14 100 €

                    (v tom: - všeobecný materiál – kúpa preliezok

       so šmýkalou, kociek a hojdacieho modulu +2 100€;

                   - údržba tribúny TJ +12 000€)

·         08.4.0. 630 (náboženské a iné spoločenské služby)                        +   1 700 €

                     (v tom: - príspevok 1€/občana za využívanie

        progr.vybavenia D-COM)

·         09.1.1 630 (predprimárne vzdelávanie – tovary a služby)            + 10 500 €

      (v tom: - oprava múrika – oplotenie MŠ s 

       odvodnením 5 200€, oprava parkoviska pred MŠ

       5 300€))

·         09.2.1 630 (sekundárne vzdelávanie – tovary a služby)                + 1 800 €

                    (v tom: - všeobecné služby – vypracovanie

       projektového zámeru a zabezpečenie verejného

       obstarávania v dvoch projektoch: ????-dopísať)

 

  1. Bežné výdavky ZŠsMŠ (podľa funkčnej klasifikácie a kategórie                +      675 €

                                          ekonomickej klasifikácie)

·         09.2.1   630 (sekundárne vzdelávanie – tovary a služby)                              +      675 €

 

  1. Kapitálové výdavky obce (podľa funkčnej klasifikácie a kategórie           + 25 540 €

                                                  ekonomickej klasifikácie)

·         06.1.0 710  (rozvoj bývania – realizácia nových stavieb)                               + 22 140 €

·         06.2.0 710 (rozvoj obce – kúpa traktora na kosenie)                      +   3 400 €

Spolu (E + F + G)                                                                                            + 55 415 €

                                                                                                                             =========

 

Rekapitulácia rozpočtu obce po 1. úprave starostom obce a po 2. druhej úprave obecným zastupiteľstvom (bez typu zdroja „M“):

 

Schválený rozpočet

Rozpočet po 1.zmene (1/S,1/OZ k 31.3.)

Úprava 2/2017/OZ

Rozpočet po 2. zmene

(2/OZ, 2/S k 30.6.)

Príjmy celkom

943 925

984 146

+ 55 415

1 039 561

z toho :

 

 

 

 

Bežné príjmy

906 675

930 379

+ 44 080

974 459

Kapitálové príjmy

0

0

+ 460

460

Finančné príjmy

20 040

33 050

+ 10 200

43 250

Príjmy RO s právnou subjektivitou

Z toho: - bežné

             - finančné

17 210

 

17 210

0

20 717

 

19 977

740

+ 675

 

+ 675

21 392

 

20 652

740

Výdavky celkom

943 925

984 146

+ 55 415

1 039 561

z toho :

 

 

 

 

Bežné výdavky

363 816

363 889

+ 29 200

393 089

Kapitálové výdavky

       19 000

19 000

+ 25 540

44 540

Finančné výdavky

 30 240

30 240

 0

30 240

Výdavky RO s právnou subjekt.

Z toho: - bežné

530 869

 

530 869

571 017

 

571 017

+ 675

 

+ 675

571 692

 

571 692

Rozpočet obce

0

 

0

0

 

3.Použitie rezervného fondu vo výške 30 240 €: na splátku dlhodobého bankového úveru 15 240 € a na splátku pôžičky FÚ diviaky n/N. 15 000 €.

 

Za:      5                                 Proti:              0                                 Zdržal sa:  1

 

 

 

 

         Uznesenie č. 68/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Berie na vedomie

1.stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Diviaky nad Nitricou za                rok 2016 – súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.

 

B.   Schvaľuje

1.    záverečný účet obce a výsledok hospodárenia 2016 bez výhrad

                 

bežné príjmy    + ZŠ s MŠ                                                                           968 300,78 €

bežné výdavky + bežné výdavky ZŠ s MŠ                                           957 890,39 €

prebytok bežného rozpočtu                                                              + 10 410,39 €

kapitálové príjmy                                                                                              2 260,00 €

kapitálové výdavky                                                                                         19 910,40 €

schodok kapitálového rozpočtu                                                       - 17 650,40 €

schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                   -  7 240,01 €

 finančné operácie príjmové                                                                    56 665,28 €

finančné operácie výdavkové                                                                 15 240,00 €

bilancia finančných operácií                                                              + 41 425,28 €

príjmy celkom                                                                                        1 027 226,06 €

výdavky celkom                                                                                          993 040,79 €

bilancia hospodárenia obce celkom                                               +  34 185,27 €

 

b)  tvorbu rezervného fondu z výsledku hospodárenia nasledovne:

-          použitie prebytku (po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 13 010,13 € za rok 2016) zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a  b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c ) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zníženého o neprevedenú sumu z účtu podnikateľskej činnosti na základný bežný účet ako hospodársky výsledok po zdanení z podnikateľskej činnosti za rok 2015 vo výške 3 257,33 €  na tvorbu rezervného fondu v r.2016) na tvorbu rezervného fondu v roku 2017 vo výške 17 917,81 €;

 

-          použitie prostriedkov získaných z  rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení za rok 2016 podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. b) zákona č.583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení na tvorbu rezervného fondu vo výške 102,56 €.

Celková výška tvorby rezervného fondu za rok 2016 predstavuje čiastku 18 020,37 €.

Za:  6                                             Proti:     0                                                            Zdržal sa: 0

5. Organizačné záležitosti, žiadosti občanov           

                                                                                                         

                   

Uznesenie č. 69/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Schvaľuje

1.      Nájomnú zmluvu uzavretú medzi Obec Diviaky nad Nitricou v zastúpení Vladimír Pružinec, starosta obce a Senior Banky n.o. Diviaky nad Nitricou, časť Banky 536, zastúpená Mgr. Monika Masárová – štatutárny zástupca

Za: 5                                 Proti:   1                                                         Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 70/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Schvaľuje

1.   Zmluvu o spolupráci  uzavretú medzi Obec Diviaky nad Nitricou a Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201 v zastúpení Roman Klucha, konateľ

Za:  6                                             Proti:     0                                                                            Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 71/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Ruší

1.            Uznesenie č.14/2013 zo dňa 21.3.2013 a uznesenie č.12/2015 zo dňa 12.2.2015 týkajúce sa predaja pozemkov v k.ú. Ješkova Ves pre Radoslava Kohúta, bytom Diviaky nad Nitricou, časť Ješkova Ves  681.

 

Za: 6                                                     Proti: 0                                                                Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 72/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A /   Schvaľuje

1.            V súlade  so  zákonom  č. 138/1991  Zb. o majetku  obcí, §9a , ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa,  súhlasí  z odpredajom  pozemkov   v k.ú. Ješkova  Ves  v súlade  s GP  č. 4/2017 z parcely C KN  číslo  148  zastavaná plocha diel 1 o výmere  86 m² a diel  3  o výmere  4 m²  a z parcely C KN  číslo  154/1  trvalý trávnatý porast diel  4  o výmere  46 m²  pre Radoslava  Kohúta , bytom  Diviaky  nad  Nitricou, časť Ješkova Ves  681  ,  a to  z dôvodu, že  predmetné  časti  pozemku  sú  zastavané, užíva  ich  žiadateľ  a na  základe  GP  č. 4/2017  vzniknú nové  parcelné  čísla. Cena  pozemkov  bola  obecným  zastupiteľstvom  stanovená  vo  výške  5,- €/m².

Za:          6                                                            Proti:     0                                                            Zdržal sa:   0

Uznesenie č. 73/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Schvaľuje

1.            V súlade  so  zákonom  č. 138/1991  Zb. o majetku  obcí, §9a , ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa,  súhlasí  z odpredajom  pozemkov   v k.ú. Ješkova  Ves  v súlade  s GP  č. 18/2017 z parcely  E KN  číslo  395 – zastavaná plocha  diel 1 o výmere  2 m² a diel  3  o výmere  21 m²  a z parcely E KN  číslo  411 - záhrada  diel  2  o výmere  27 m²  a diel  4  o výmere  27 m²  pre Jozefa  Pršu , bytom  Diviaky  nad  Nitricou, časť Ješkova Ves  670  ,  a to  z dôvodu, že  predmetné  časti  pozemku  sú  zastavané, užíva  ich  žiadateľ  a na  základe  GP  č. 18/2017  vzniknú nové  parcelné  čísla. Cena  pozemkov  bola  obecným  zastupiteľstvom  stanovená  vo  výške  5,- €/m².

Za:          6                                                            proti:     0                                                            Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 74/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Berie na vedomie

1.            Žiadosť  o  kúpu  časti  pozemku  parcelné  číslo  382/2  v k.ú. Mačov  pre  Ing. Jozefa  Rendeka  a manž. Janu, bytom  Diviaky  nad  Nitricou, časť Mačov   378. Žiadosť  bude  obecným  zastupiteľstvom  prejednaná  po  predložení  geometrického  plánu.

 

Návrhová komisia:                                                   

Vladimír Pružinec, starosta obce

Margita Baková v.r.

Alena Vajdová, v.r.

Janka Hagarová v.r.

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.