Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 10. október 2017

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 27. septembra   2017  o 17,00 hod.  v KD Diviaky nad Nitricou.

Uznesenie z VZ OZ dňa 27.9.2017.pdf

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.       Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.   Organizačné záležitosti, Kontrola uznesení

2.       Čerpanie príjmov a výdavkov za I. polrok 2017. Úprava rozpočtu

 

Uznesenie č. 75/2017

1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p. Gamanová Zdenka, Vajdová Alena

3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p. Baková Margita, Paulďuro Michal

4. Určenie zapisovateľky zápisnice p.Kluvancovej  Ivety, pracovníčky Ocú

2.Organizačné záležitosti, Kontrola uznesení

Uznesenie č. 76/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.   Berie na vedomie

1.       Kontrolu uznesení  - všetky predchádzajúce uznesenia sú uplatnené v praxi, plnia sa

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 77/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.   Nesúhlasí

1.    So žiadosťou p. Ľubomíra Iliaša bytom Diviaky nad Nitricou, časť Somorova  Ves 94 o spevnenie povrchu cesty k rod. domu súp. č. 464 v k.ú. Banky. Pozemok je vo vlastníctve SPF.

Za:                 6                             Proti:     0                                             Zdržal sa:    0

Uznesenie č. 78/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

      A .         Nesúhlasí

1.    So žiadosťou  LAMA MAVLER s.r.o. Diviaky nad Nitricou č.200 o kompenzáciu nájmu vynaložených finančných prostriedkov na úpravu okolia – výstavba prístrešku v Pohostinstve Máčovanka

Za:             6                                 Proti:   0                                             Zdržal sa:  0

Uznesenie č. 78/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

      A .         Berie na vedomie

1. Žiadosť p. Anny Maderánkovej bytom Diviaky nad Nitricou časť Mačov 432 o zvýšenie pracovného úväzku z doterajších 4 hod na 6 hod.

2. Sťažnosť na parkovanie autobusov na ulici smerom ku krčme u Kováča.

Uznesenie č. 79/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

      A .         Súhlasí

1. Obecné  zastupiteľstvo  v Diviakoch  nad  Nitricou    v súlade  so  zákonom  č. 138/1991  Zb. o majetku  obcí, §9a , ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa,  súhlasí  z odpredajom  pozemkov   v k.ú. Diviaky  nad  Nitricou  v súlade  s GP  č. 360 05 622-16/2017 z parcely CKN číslo  228/19  diel 1 o výmere  145 m²   a z parcely EKN  číslo  437  diel  2  o výmere      4 m²  pre Ing. Zdenka  Fusíka , bytom  Ulica  Energetikov  201/30, 971  01  Prievidza  ,  a to  z dôvodu, že  predmetné  časti  pozemku  sú  zastavané, užíva  ich  žiadateľ  a na  základe  GP  č. 360 05 622-16/2017  vznikne  nové  parcelné  číslo  228/25  o výmere  149 m². Cena  pozemkov  bola  obecným  zastupiteľstvom  stanovená  vo  výške  5,- €/m².

Za:          6                                             Proti:     0                                                            Zdržal sa:    0

           

         Uznesenie č. 80/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

      A .         Schvaľuje

1.    Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017

2.    Projekt:  a/ rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne

                         b/ rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí

3. Výšku spolufinancovania vo výške 10%, čo tvorí 15 998,15 Eur z celkového rozpočtu projektu 159 981,54 Eur.

 

         Uznesenie č. 81/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

      A .         Schvaľuje

1.    VZN č.1/2017 obce Diviaky nad Nitricou o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

 

Za:                 6                                             Proti:     0                                             Zdržal sa:             0

 

         Uznesenie č. 82/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

      A .         Schvaľuje

1.    Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č.121 za školský rok 2016/2017

 

Za:                 6                             Proti:                    0                             Zdržal sa:             0

 

 

 

3. Čerpanie príjmov  a výdavkov za I polrok 2017. Úprava rozpočtu

 

 

                                                       Uznesenie č.83/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

 

A/ Berie na vedomie

 

  1. Úpravu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou vykonanú starostom obce k 30.6.2017 (RO č. 2/17/S) zvýšením bežných príjmov obce o 1 890 € € (dotácia zo ŠR pre obec 122€ na dávku v HN, 310€ na rodičovský príspevok, 284€ na rod. prídavky, 101€ na matričnú činnosť, 63 € na učebnice ZŠsMŠ, 200€ refundácia za aktualizácie prehľadu vodár. a kanal. infraštruktúry, 810€ vratky za el.prípojky IBV Kalinovská), zvýšením bežných príjmov ZŠsMŠ o 700 € (grant Nadácie Volswagen) a zvýšením bežných výdavkov obce o 1 827 € a bežných výdavkov ZŠsMŠ o 763€ v súvislosti s uvedenými zvýšenými bežnými príjmami.

 

Uznesenie č. 84/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A. Schvaľuje  

 

1.úpravu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou rozpočtovým opatrením č. RO č. 3/17/OZ nasledovne:

 

  1. Bežné príjmy obce                                                                                                       +   3 408 €

·         Admin.popl.a iné popl.a platby (220)                                                   +   3 000 €

·         Iné nedaňvé príjmy (290)                                                                          +      408 €

 

  1. Kapitálové príjmy obce                                                                                              +   5 700 €

·         Kapitálové príjmy (230, kód zdr. 43)                                                      +   5 700 €

(v tom predaj pozemku  1200€, záloha na predaj stavby

 pre SENIOR pre MŠ Baky 4 500€)

                       Spolu (A + B):                                                                                                  +  9 108 €

                                                                                                                                                     =========

  1. Bežné výdavky obce (podľa funkčnej klasifikácie a                                        + 27 760 €

                                       kategórie ekonomickej klasifikácie)

·         01.1.1 630 (správa obce – tovary a služby)                                         -   2 700 €

·         03.2.0 630 (PO – tovary a služby)                                                            +     760 €

                    (v tom: 600€ žiadosť na fin. prísp.-inv.akcia

                     „Obnova PZ Mačov; 160 € farby na požiarne auto)

·         06.2.0 630 (rozvoj obcí – tovary a služby)                                            + 17 500 €

                    (v tom: výdavky spojené s čistením VP-kosenie,

                    natieranie a pod.)   

·         06.4.0 630 (verejné osvetlenie – tovary a služby)                           -   2 000 €

                    

·         08.1.0 630 (rekreačné a športové sl. – tovary a služby)                 -   1 300 €

·         08.2.0 630 (kultúrne služby – tovary a služby)                                   -      200 €

                   

·         08.4.0. 630 (náboženské a iné spoločenské služby)                        +  22 000 €

                     (v tom: - výdavky spojené s úpravou chodníkov

                      cintoríny Banky, J.V., Mačov, S.V., náter strechy

                      na DS Banky, J.V., S.V., náter oplotenia S.V., výme-

                      na krížov na cintorínoch Banky, J.V., Mačov, S.V.)

·         09.1.1 630 (predprimárne vzdelávanie – tovary a služby)            +       900 €

      (v tom: - oprava múrika – oplotenie MŠ s 

       odvodnením, oprava parkoviska pred MŠ-

       navýšenie)

·         09.2.1 630 (sekundárne vzdelávanie – tovary a služby)                +       200 €

                    (v tom: - všeobecné služby – vypracovanie

       projektového zámeru a žiadosti o nenávr.FP-

       inv.akcia „Projekt na učebnice“,  zabezpečenie

       verejného obst. pre 5 projektov – havarijný stav

       - navýšenie sumy)

·         10.2.0 610 (sociál.sl.-OS – mzdy, platy a ost.OV)                              -   5 000 €

·         10.2.0 620 (sociál.sl.-OS – poistné a prísp.do posiť.)                       -   2 400 €

 

  1. Bežné výdavky ZŠsMŠ (podľa funkčnej klasifikácie a kategórie                -   1 060 €

                                          ekonomickej klasifikácie)

·         09.6.3.0 610 (ŠJ - mzdy, platy a ost.OV)                                               +   1 440 €

·         09.6.3.0 620 (ŠJ - poistné a prísp.do posiť.)                                        +      508 €

·         09.6.3.0 630 (ŠJ – tovary a služby)                                                          -    3 008 €

                       (v tom: kúpa panvíc – preklasifikovanie na KV)

 

  1. Kapitálové výdavky obce (podľa funkčnej klasifikácie a kategórie           - 20 600 €

                                              ekonomickej klasifikácie)

·         03.2.0 710  (PO – obst.kapit.aktív)                                                         +   1 800 €

                     (v tom: inv.akcia „Obnova PZ Mačov“ v rámci

                     spolufinancovania s MV SR – 5% obec 1 500€,

                     projektová dokum. z prostr.obce 300 €)

·         06.1.0 710  (rozvoj bývania – realizácia nových stavieb)                               - 25 740 €

                     (v tom: IBV Kalinovská – zníženie, kód zdr.41 a 43)

·         08.4.0 710   (náb.a iné spol.sl. – pohrebníctvo)                              +       940 €

                      (v tom: - prístrešky DS/M,D – navýšenie)

·         09.2.1 710  (nižšie sek.vzdeláv. – ZŠ – inv.akcia „Projekt na        +  2 400 €

                     učebne – zlepšenie kľúčových komp.žiakov –

                     spolufinancovanie s MŠ SR, 5%-na účasť obce

 

  1. Kapitálové výdavky ZŠsMŠ (podľa funkčnej klasifikácie a kategórie        +   3 008 €

                                                 ekonomickej klasifikácie)

·         09.6.0.3 710 (ŠJ – obst.kapit.aktív)                                                         +   3  008 €

                       (v tom: kúpa panvíc – preklasifikovanie z BV)

Spolu (C +D + E + F):                                                                                    +   9 108 €                                                                                                                                       =========

 

Rekapitulácia rozpočtu obce po 2. úprave starostom obce a po 3. úprave obecným zastupiteľstvom (bez typu zdroja „M“):

 

Schválený rozpočet

Rozpočet po 2.zmene (2/S,2/OZ k 30.6.)

Úprava 3/2017/OZ

Rozpočet po 3. zmene OZ

(3/OZ 27.9.)

Príjmy celkom

943 925

1 042 151

+ 9 108

1 051 259

z toho :

 

 

 

 

Bežné príjmy

906 675

976 349

+ 3 408

979 757

Kapitálové príjmy

0

460

+ 5 700

6 160

Finančné príjmy

20 040

43 250

 

43 250

Príjmy RO s právnou subjektivitou

Z toho: - bežné

             - finančné

17 210

 

17 210

0

22 092

 

21 352

740

 

 

22 092

 

21 352

740

Výdavky celkom

943 925

1 042 151

+ 9 108

1 051 259

z toho :

 

 

 

 

Bežné výdavky

363 816

394 916

+ 27 760

422 676

Kapitálové výdavky

       19 000

44 540

- 20 600

23 940

Finančné výdavky

 30 240

30 240

 0

30 240

Výdavky RO s právnou subjekt.

Z toho: - bežné

            - kapitálové

530 869

 

530 869

572 455

 

572 455

+ 1 948

 

- 1 060

+ 3 008

574 403

 

571 395

3 008

Rozpočet obce

0

0

0

0

 

 

Za:      6                                 Proti: 0                                             Zdržal sa:  0

                                                                                                         

                                                                                                        

 

 

Návrhová komisia:

 

Zdenka Gamanová v.r.

 

Alena Vajdová v.r.                                                                 Vladimír Pružinec

                                                                                                      Starosta obce v.r.

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.