Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 10. október 2017

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.septembra 2017 o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Zápisnica z VZ OZ dňa 27.9.2017.pdf

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.       Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program  VZ OZ

2.       Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3.       Organizačné otázky, Kontrola plnenia prijatých uznesení

4.       Informácia o plnení  príjmov a výdavkov za I.polrok 2017, Úprava rozpočtu k I.polroku 2017

5.       Organizačné otázky a žiadosti občanov

6.       Návrh na uznesenie

7.       Diskusia

8.       Záver

 

BOD 1

Rokovanie OZ bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení, bolo zverejnené obvyklým spôsobom vyhlásené v miestnom rozhlase, zverejnené na webovej stránke. Dnešného zasadnutia sa zúčastnilo z  9 poslancov 6. Starosta konštatoval, že dnešné zasadnutie je uznášaniaschopné. PoslanciJanka Hagarová, Emil Divéky, Radovan Iliaš sa zasadnutia nezúčastnili a sú ospravedlnení.

Starosta požiadal poslancov o zmenu poradia programu dnešného zasadnutia. Poslanci to jednomyselne schválili.

BOD 2

Voľba návrhovej, mandátovej komisie. Do návrhovej a mandátovej komisie starosta odporučil schváliť p.p. Zdenku Gamanovú a Alenu Vajdovú.  Za overovateľov zápisnice odporučil schváliť p.Bakovú Margitu a Michala Paulďuru.

Za predložený návrh hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania. Návrh bol schválený jednomyseľne.

Za zapisovateľku určil p.Kluvancovú Ivetu – pracovníčku OcÚ.

BOD 3

1.       Kontrola plnenia uznesení Kontrolu uznesení  -  všetky uznesenia sa priebežne plnia a sú uplatnené v praxi.

 

BOD 4 Organizačné otázky a žiadosti občanov

 

Starosta predložil žiadosť p. Ľubomíra Iliaša bytom Diviaky nad Nitricou časť Somorova Ves 94 o spevnenie povrchu cesty k rod. domu súp. č. 464 v k.ú. Banky. Vzhľadom k tomu, že pozemok nie je vo vlastníctve obce je v správe SPF starosta doporučil prijať uznesenie: OZ nesúhlasí so žiadosťou p. Ľubomíra Iliaša bytom Diviaky nad Nitricou, časť Somorova  Ves 94 o spevnenie povrchu cesty k rod. domu súp. č. 464 v k.ú. Banky. Pozemok je vo vlastníctve SPF.

Za predložený návrh hlasoval 6 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

 

Starosta predložil žiadosť fi LAMA MAVLER s.r.o. Diviaky nad Nitricou 200 o kompenzáciu nájmu vynaložených finančných prostriedkov na úpravu okolia – výstavba prístrešku v Pohostinstve Máčovanka. So žiadosťou sa poslanci zaoberali na dvoch pracovných stretnutiach. Starosta dal hlasovať. Poslanci OZ nesúhlasia so žiadosťou o kompenzáciu nájmu. Za nesúhlas hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou p. Anny Maderánkovej bytom Diviaky nad Nitricou časť Mačov 432 o zvýšenie pracovného úväzku z doterajších 4 hod na 6 hod na opatrovateľskú službu. Túto informáciu doporučil zobrať na vedomie.

Starosta oboznámil poslancov so sťažnosťou občana Diviak nad Nitricou na parkovanie autobusov na ulici smerom ku krčme u Kováča. Sťažnosť bola prešetrená pracovníkmi SAD a.s. Prievidza priamo na mieste. Doporučil informáciu zobrať na vedomie.

Starosta predložil žiadosť Ing. Zdenka Fusíka bytom Energetikov 201/30 Prievidza o odkúpenie pozemku parc.č. 228/19 v k.ú. Diviaky nad Nitricou diel 1 o výmere 145 m² z dôvodu že predmetné časti pozemku sú zastavané a užívateľ ich dlhodobo užíva. Poslanci obdržali žiadosť na pracovnej porade. Starosta doporučil  vzhľadom na uvedené dôvody prijať uznesenie: Obecné  zastupiteľstvo  v Diviakoch  nad  Nitricou    v súlade  so  zákonom  č. 138/1991  Zb. o majetku  obcí, §9a , ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa,  súhlasí  z odpredajom  pozemkov   v k.ú. Diviaky  nad  Nitricou  v súlade  s GP  č. 360 05 622-16/2017 z parcely CKN číslo  228/19  diel 1 o výmere  145 m²   a z parcely EKN  číslo  437  diel  2  o výmere      4 m²  pre Ing. Zdenka  Fusíka , bytom  Ulica  Energetikov  201/30, 971  01  Prievidza  ,  a to  z dôvodu, že  predmetné  časti  pozemku  sú  zastavané, užíva  ich  žiadateľ  a na  základe  GP  č. 360 05 622-16/2017  vznikne  nové  parcelné  číslo  228/25  o výmere  149 m². Cena  pozemkov  bola  obecným  zastupiteľstvom  stanovená  vo  výške  5,- €/m².

Za predložený návrh hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

 

Starosta oboznámil poslancov že do 30.9.2017 je potrebné podať  žiadosť o poskytnutie  finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. Finančné prostriedky budú poskytnuté  z kapitoly Ministerstva školstva vedy a výskumu SR. ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou podáva žiadosť s projektom.  a/ rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne

                                b/ rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

Jednou z podmienok je aj spoluúčasť obce a výškou spolufinancovania vo výške 10%, čo tvorí 15 998,15 Eur z celkového rozpočtu projektu 159 981,54 Eur. Doporučil prijať uznesenie: schváliť  

1.Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017

2.Projekt:  a/ rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne

             b/ rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí

3. Výšku spolufinancovania vo výške 10%, čo tvorí 15 998,15 Eur z celkového rozpočtu projektu  159 981,54 Eur.

Za predložený návrh hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

 

Starosta predložil VZN č. 1/2017 obce Diviaky nad Nitricou o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. Toto VZN je potrebné vzhľadom na prijatie nového zákona o poskytovaní elektronických služieb.

Doporučil VZN schváliť. Za hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

Starosta predložil správu Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č.121 za školský rok 2016/2017, ktorú na zasadnutie pripravila a predložila p. riad. Paulďurová . Podrobne občanov informovala o jej obsahu. Správa tvorí prílohu zápisnice.

Doporučil prijať uznesenie: schváliť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č.121 za školský rok 2016/2017.

Za predložený návrh hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

 

 

BOD 5 Informácia o plnení príjmov a výdavkov za I.polrok 2017. Úprava rozpočtu

 

Starosta konštatoval, že čerpanie príjmov a výdavkov je v súlade s rozpočtom a priebežne sa plní. Vzhľadom na menovité úlohy a priority sa niektoré položky rozpočtu musia upravovať a musia byť schválené OZ. Starosta informoval o zvýšených príjmoch – Nájomná zmluva firmy  Kinet vo výške 3000 Eur, Nájomná zmluva Senior n.o. Banky vo výške 4 500 Eur, predaj pozemku 1200 Eur.

Doporučil túto informáciu zobrať na vedomie.

K úprave rozpočtu poslanci obdržali pracovný materiál na pracovnej porade a k tomuto bodu sa venovali na dvoch pracovných poradách.

p. kontrolórka Červienková konštatovala, že takáto úprava OZ vzhľadom na menovité úlohy je v poradí tretia, vychádza z podmienok a činnosti prác, ktoré boli naplánované. Zvýšeným príjmami sa kompenzujú aj výdavky.

Starosta k tomuto bodu otvoril rozpravu. Do rozpravy sa neprihlásil nikto a doporučil prijať nasledovné uznesenie: zobrať na vedomie:

Úpravu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou vykonanú starostom obce k 30.6.2017 (RO č. 2/17/S) zvýšením bežných príjmov obce o 1 890 € € (dotácia zo ŠR pre obec 122€ na dávku v HN, 310€ na rodičovský príspevok, 284€ na rod. prídavky, 101€ na matričnú činnosť, 63 € na učebnice ZŠsMŠ, 200€ refundácia za aktualizácie prehľadu vodár. a kanal. infraštruktúry, 810€ vratky za el.prípojky IBV Kalinovská), zvýšením bežných príjmov ZŠ s MŠ o 700 € (grant Nadácie Volswagen) a zvýšením bežných výdavkov obce o 1 827 € a bežných výdavkov ZŠsMŠ o 763€ v súvislosti s uvedenými zvýšenými bežnými príjmami.

 Schváliť:  

 

1.úpravu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou rozpočtovým opatrením č. RO č. 3/17/OZ nasledovne:

 

  1. Bežné príjmy obce                                                                                                       +   3 408 €

·         Admin.popl.a iné popl.a platby (220)                                                   +   3 000 €

·         Iné nedaňvé príjmy (290)                                                                          +      408 €

 

  1. Kapitálové príjmy obce                                                                                              +   5 700 €

·         Kapitálové príjmy (230, kód zdr. 43)                                                      +   5 700 €

(v tom predaj pozemku  1200€, záloha na predaj stavby

 pre SENIOR pre MŠ Baky 4 500€)

                       Spolu (A + B):                                                                                                  +  9 108 €

                                                                                                                                                     =========

  1. Bežné výdavky obce (podľa funkčnej klasifikácie a                                        + 27 760 €

                                       kategórie ekonomickej klasifikácie)

·         01.1.1 630 (správa obce – tovary a služby)                                         -   2 700 €

·         03.2.0 630 (PO – tovary a služby)                                                            +     760 €

                    (v tom: 600€ žiadosť na fin. prísp.-inv.akcia

                     „Obnova PZ Mačov; 160 € farby na požiarne auto)

·         06.2.0 630 (rozvoj obcí – tovary a služby)                                            + 17 500 €

                    (v tom: výdavky spojené s čistením VP-kosenie,

                    natieranie a pod.)   

·         06.4.0 630 (verejné osvetlenie – tovary a služby)                           -   2 000 €

                    

·         08.1.0 630 (rekreačné a športové sl. – tovary a služby)                 -   1 300 €

·         08.2.0 630 (kultúrne služby – tovary a služby)                                   -      200 €

                   

·         08.4.0. 630 (náboženské a iné spoločenské služby)                        +  22 000 €

                     (v tom: - výdavky spojené s úpravou chodníkov

                      cintoríny Banky, J.V., Mačov, S.V., náter strechy

                      na DS Banky, J.V., S.V., náter oplotenia S.V., výme-

                      na krížov na cintorínoch Banky, J.V., Mačov, S.V.)

·         09.1.1 630 (predprimárne vzdelávanie – tovary a služby)            +       900 €

      (v tom: - oprava múrika – oplotenie MŠ s 

       odvodnením, oprava parkoviska pred MŠ-

       navýšenie)

·         09.2.1 630 (sekundárne vzdelávanie – tovary a služby)                +       200 €

                    (v tom: - všeobecné služby – vypracovanie

       projektového zámeru a žiadosti o nenávr.FP-

       inv.akcia „Projekt na učebnice“,  zabezpečenie

       verejného obst. pre 5 projektov – havarijný stav

       - navýšenie sumy)

·         10.2.0 610 (sociál.sl.-OS – mzdy, platy a ost.OV)                              -   5 000 €

·         10.2.0 620 (sociál.sl.-OS – poistné a prísp.do posiť.)                       -   2 400 €

 

  1. Bežné výdavky ZŠsMŠ (podľa funkčnej klasifikácie a kategórie                -   1 060 €

                                          ekonomickej klasifikácie)

·         09.6.3.0 610 (ŠJ - mzdy, platy a ost.OV)                                               +   1 440 €

·         09.6.3.0 620 (ŠJ - poistné a prísp.do posiť.)                                        +      508 €

·         09.6.3.0 630 (ŠJ – tovary a služby)                                                          -    3 008 €

                       (v tom: kúpa panvíc – preklasifikovanie na KV)

 

  1. Kapitálové výdavky obce (podľa funkčnej klasifikácie a kategórie           - 20 600 €

                                              ekonomickej klasifikácie)

·         03.2.0 710  (PO – obst.kapit.aktív)                                                         +   1 800 €

                     (v tom: inv.akcia „Obnova PZ Mačov“ v rámci

                     spolufinancovania s MV SR – 5% obec 1 500€,

                     projektová dokum. z prostr.obce 300 €)

·         06.1.0 710  (rozvoj bývania – realizácia nových stavieb)                               - 25 740 €

                     (v tom: IBV Kalinovská – zníženie, kód zdr.41 a 43)

·         08.4.0 710   (náb.a iné spol.sl. – pohrebníctvo)                              +       940 €

                      (v tom: - prístrešky DS/M,D – navýšenie)

·         09.2.1 710  (nižšie sek.vzdeláv. – ZŠ – inv.akcia „Projekt na        +  2 400 €

                     učebne – zlepšenie kľúčových komp.žiakov –

                     spolufinancovanie s MŠ SR, 5%-na účasť obce

 

  1. Kapitálové výdavky ZŠsMŠ (podľa funkčnej klasifikácie a kategórie        +   3 008 €

                                                 ekonomickej klasifikácie)

·         09.6.0.3 710 (ŠJ – obst.kapit.aktív)                                                         +   3  008 €

                       (v tom: kúpa panvíc – preklasifikovanie z BV)

Spolu (C +D + E + F):                                                                                    +   9 108 €                                                                                                                                       =========

 

Rekapitulácia rozpočtu obce po 2. úprave starostom obce a po 3. úprave obecným zastupiteľstvom (bez typu zdroja „M“):

 

Schválený rozpočet

Rozpočet po 2.zmene (2/S,2/OZ k 30.6.)

Úprava 3/2017/OZ

Rozpočet po 3. zmene OZ

(3/OZ 27.9.)

Príjmy celkom

943 925

1 042 151

+ 9 108

1 051 259

z toho :

 

 

 

 

Bežné príjmy

906 675

976 349

+ 3 408

979 757

Kapitálové príjmy

0

460

+ 5 700

6 160

Finančné príjmy

20 040

43 250

 

43 250

Príjmy RO s právnou subjektivitou

Z toho: - bežné

             - finančné

17 210

 

17 210

0

22 092

 

21 352

740

 

 

22 092

 

21 352

740

Výdavky celkom

943 925

1 042 151

+ 9 108

1 051 259

z toho :

 

 

 

 

Bežné výdavky

363 816

394 916

+ 27 760

422 676

Kapitálové výdavky

       19 000

44 540

- 20 600

23 940

Finančné výdavky

 30 240

30 240

 0

30 240

Výdavky RO s právnou subjekt.

Z toho: - bežné

            - kapitálové

530 869

 

530 869

572 455

 

572 455

+ 1 948

 

- 1 060

+ 3 008

574 403

 

571 395

3 008

Rozpočet obce

0

0

0

0

 

Za predložený návrh hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

 

BOD 6            Návrh na uznesenie 

 

Starosta požiadal predsedkyňu návrhovej komisie p. Vajdovú aby prečítala návrh na uznesenie.

Za prijaté uznesenia hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania,

 

BOD 7 Diskusia

 

Za posledné obdobie sa uskutočnili nasledovné práce : chodník na miestnom cintoríne v Bankách, prístrešky na Domoch Smútku, havarijný stav v ZŠ s MŠ – zatekanie strechy, úprava skládky v Diviakoch, kosenie a úprava toku miestneho potoka v Diviakoch a v Ješkovej Vsi ,umiestnenie krížov po cintorínoch, parkovisko v Ješkovej Vsi .

Ostatné úlohy sú naplánované v budúcom roku a samozrejme podľa finančnej situácie obce. Prioritou bude rekonštrukcia Kultúrneho domu v Diviakoch nad Nitricou, chodník  na miestnom cintoríne v Somorovej Vsi.

p. Pánis – poďakoval brigádnikom za prácu v Somorovej Vsi avšak žiada vedenie obce o dôslednejšiu kontrolu , žiada vyčistiť cestu pri p. Fričovi – je zlá viditeľnosť na miestnu komunikáciu pre zarastené kríky, navrhoval zlúčiť obidve futbalové mužstvá do jedného, kladne hodnotil prípravu Dožiniek.

p.Mišejová – navrhovala venovať viac pozornosti čistote verejného priestranstva, nerobiť všade skládku odpadov.

Pripomienky občanov boli vzaté na vedomie.

 

Po ukončení diskusie starosta obce poďakoval za účasť a disciplínu počas rokovania a schôdzu ukončil.

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

Michal Paulďuro v.r.

Margita Baková v.r.                                                             

 

Vladimír Pružinec,

starosta obce v.r.

 

Zapísala: Iveta Kluvancová

                                                                                                         

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.