Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 29. júl 2016
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'file:///C:UsersMartinAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image001.png'
There was a problem loading image 'file:///C:UsersMartinAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image001.png'
There was a problem loading image 'file:///C:UsersMartinAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image002.png'
There was a problem loading image 'file:///C:UsersMartinAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image002.png'
There was a problem loading image 'file:///C:UsersMartinAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image002.png'
There was a problem loading image 'file:///C:UsersMartinAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image002.png'
There was a problem loading image 'file:///C:UsersMartinAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image002.png'
There was a problem loading image 'file:///C:UsersMartinAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image002.png'
There was a problem loading image 'file:///C:UsersMartinAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image002.png'
There was a problem loading image 'file:///C:UsersMartinAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image002.png'
There was a problem loading image 'file:///C:UsersMartinAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image002.png'
There was a problem loading image 'file:///C:UsersMartinAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image002.png'

Neformálne spoločenstvo Dobrí susedia, OcÚ Diviaky n. N., KST Ješkova Ves – Banky, DV Jednota Banky – Ješkova Ves a ďalší organizátori a sponzori vás srdečne pozývajú na Čítať ďalej...Čítať ďalej...Čítať ďalej...Čítať ďalej...Čítať ďalej...Čítať ďalej...DEŇ DOBRÝCH SUSEDOV 2016

Uverejnené: 20. december 2012

Uznesenie

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 12.12.2012  v KD Diviaky nad Nitricou

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.      Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.      Kontrola plnenia prijatých uznesení z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

3.      Návrh rozpočtu obce na roky 2013 - 2015

4.      VZN obce

5.      Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

 1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 47/2012

 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p. Vajdová Alena, Klucha Roman, Iliaš Radoslav

3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p. Domanická Oľga, Blaho Miroslav

            B. Berie na vedomie

                        1. určenie zapisovateľky p. Ivety  Kluvancovej - pracovníčky Ocú

2. Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie č. 48/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Berie na vedomie

                        1. Informáciu o plnení uznesení z posledného VZ OZ podanú starostom obce

Uznesenie č. 49/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. schvaľuje

                        1.Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 0306/2011 zo dňa 4.7.2011 na vypracovanie   územného plánu obce Diviaky nad Nitricou.

                                   Uznesenie č.50/2012

 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Schvaľuje

                         1.Nájomnú zmluvu na prenájom  priestorov  KD Mačov za podmienky                             upresnenia harmonogramu aktivít na zveľaďovanie prenajatých                               nehnuteľností menovite a ročne.

    3. Návrh rozpočtu obce

Uznesenie č. 51/2012

 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Berie na vedomie

                        1. Informáciu k spracovanému rozpočtu obce na roky 2013 až 2015

                        2. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce

                        3. Informáciu k optimalizácii ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou

            B. Schvaľuje

                        1. Rozpočet obce na roky 2013 – 2015

            C. Ukladá

                  1. Spracovať podrobnú finančnú analýzu  na optimalizácie ZŠ s MŠ                túto  prejednať vo vedení školy a v Rade školy a návrh predložiť na      rokovanie OZ.

                     T: do 31.3.2013                                              Zodp. riaditeľka ZŠ s MŠ

4. VZN obce                          

Uznesenie č. 52/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

1. VZN obce Diviaky nad Nitricou č.3/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2. VZN obce Diviaky nad Nitricou č.4/2012 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa /žiaka materskej školy a školského zariadenia/

3. VZN obce Diviaky nad Nitricou č.5/2012 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.

4. Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

Uznesenie č. 53/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Berie na vedomie

                    1. Informáciu k návrhu novej zmluvy o zriadení SOU Nováky podanú starostom   obce

            B. Schvaľuje

                     1. Návrh zmluvy o zriadení SOU Nováky s účinnosťou od 1.1.2013     

                                   Uznesenie č. 54/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.     Schvaľuje

                    1. vyradenie vozidla LIAZ BR s nadstavbou KUKA a vozidla LIAZ 151 - valník

          Uznesenie č. 55/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

             1.Zakúpenie rozmetadla na posyp miestnych  komunikácií  v cene 720 Eur  vrátane DPH

                 2. Zakúpenie 50 ks stoličiek do KD Diviaky nad Nitricou v celkovej cene 1140 € vrátane DPH           

Uznesenie č. 56/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

                        1. Predložený zápis do kroniky obce za rok 2011

                       Uznesenie č. 57/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

        1. Nájomnú zmluvu medzi obcou Diviaky nad Nitricou a Slovak Telekom  a.s.     Bratislaslava

Uznesenie č. 58/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Súhlasí

           1. S umiestnením a prevádzkovaním stávkovej kancelárie NIKE s.r.o.

            Ilkovičova 34, Bratislava v Kaviarni LAMA, Diviaky nad Nitricou,713

             2. S prevádzkovou dobou

                        Pondelok – Štvrtok                 13,00 – 22,00 hod

                        Piatok – Sobota                      13,00 – 23,30 hod

                        Nedeľa                                   13,00 – 22,00 hod

                                                           Uznesenie č. 59/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Nesúhlasí       

          1. S finančným príspevkom pre Tanečný klub Dovetan

B. Súhlasí

            1. S bezplatným využívaním KD v Diviakoch nad Nitricou pre aktivity   TK       Dovetan.

Uznesenie č. 60/20

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Nesúhlasí

                1. S odpustením poplatkov za hrobové miesta Antona Kováča, manželky   Paulíny a Štefana Kováča

Uznesenie č. 61/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Nesúhlasí         

            1. S finančnou náhradou za zemné práce pri budovaní prístupovej cesty                 v lokalite Bukovec vo výške 100 Eur pre p. Jána Sobotu bytom   Diviaky  nad   Nitricou, 172 

                 Uznesenie č. 62/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Nesúhlasí

                   1. S finančným náhradou za geodetické práce za opakované vytýčenie hranice    medzi pozemkami p.č. 591,587/1 a 589/2 v k.ú. Diviaky nad Nitricou pre   p. Annu Vrtelovú bytom Diviaky nad Nitricou 139

                       Uznesenie č. 63/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Nesúhlasí

           1. S poskytnutím finančnej pomoci pre Jozefa Iliaša bytom Diviaky nad

                 Nitricou,352 na súťažné jazdy COUNTRYCROSS

                     Uznesenie č. 64/2012

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

           1. Vyplatenie odmien pre poslancov a zástupcu starostu v zmysle schválených      zásad odmeňovania podľa účasti na zasadnutiach OZ v celkovej výške 1856     Eur.

          2. Vyplatenie mimoriadnych odmien za aktivity počas roku 2012 a prácu         v komisiách v čiastke 300 Eur na poslanca a to pre p.p. Domanická Oľga            Čechová Anna, Vajdová Alena, Gaman Štefan, Turcer Tibor, Iliaš Radoslav          Blaho Miroslav a Roman Klucha v celkovej výške 2 400 Eur

                        Návrhová komisia:                                          Ing. Július Duranzia

                                                                                                                                                                     ...............................

                        Vajdová Alena

                        .................................

                        Klucha Roman

                        .................................

                        Iliaš Radoslav

                       

 

 

Uverejnené: 17. september 2012

OBEC  Diviaky  nad  Nitricou

                                                   

      Všeobecne  záväzné  nariadenie  č. 2/2012

o  pohrebníctve

    Obecné zastupiteľstvo obce Diviaky  nad  Nitricou v zmysle § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) a g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve /ďalej len zákon/ vydáva pre územie obce Diviaky  nad  Nitricou toto  všeobecne  záväzné  nariadenie

                                                           

                 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE                    DIVIAKY  NAD  NITRICOU

§ 1

Predmet úpravy

1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska obce Diviaky  nad  Nitricou /ďalej len Prevádzkový poriadok/ upravuje rozsah služieb na pohrebisku, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska, užívanie hrobového miesta, výpoveď nájomnej zmluvy,prístup pohrebiska verejnosti, ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov,plán hrobových miest,evidenciu pohrebiska, dĺžku tlecej doby, spôsob nakladania s odpadmi, práce na pohrebisku, podmienky vstupu pohrebnej služby na pohrebisko, dozor, priestupky, cenník služieb              a ochranu osobných údajov.    

§ 2

Prevádzkovateľ pohrebiska

1.      Pohrebisko prevádzkuje Obec Diviaky  nad  Nitricou, IČO : 00318060  / ďalej  len  prevádzkovateľ /

2.      Toto  VZN  platí  pre  všetky  pohrebiská  a domy  smútku  spravované  obcou  Diviaky  nad  Nitricou  v jednotlivých  častiach  obce / Diviaky  nad  Nitricou, Somorova  Ves, Mačov, Banky, Ješkova   Ves /.

                                                               

§ 3

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

1.  Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:

a)      vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,

b)      vykonávanie exhumácie,

c)      vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

d)      správu pohrebiska,

e)      správu domu smútku,

f)       údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

2. Práce uvedené v § 3 ods. 1 písm. a) a b) môže vykonávať prevádzkovateľ pohrebnej služby  

     na  základe  zmluvy   prevádzkovateľa  s  obstarávateľom  pohrebu  / Pohrebníctvo  Dvonč

     Partizánske  a Pohrebná  služba  SUSAN  Bojnice –Zák. 131/2010 §26

                                                                                                                                           

§ 4

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

      Prevádzkovateľ  je povinný:

a)      prevziať  ľudské  pozostatky ak  je  úmrtie  doložené  listom o prehliadke  mŕtveho  a štatistickým  hlásením  o úmrtí  vystaveným  lekárom, ktorý  vykonal  prehliadku  mŕtveho, alebo  pasom  pre  mŕtvolu. Ak  ide  v súvislosti  s úmrtím  o podozrenie  zo  spáchania  trestného   činu, prevádzkovateľ  pohrebiska  prevezme  ľudské  pozostatky  len  s písomným  súhlasom  orgánu  činného  v trestnom  konaní. Ľudské  ostatky  prevezme  prevádzkovateľ  po  preukázaní  splnenia  podmienok  uvedených  v § 7  až  8  zákona.

b)      viesť  evidenciu  hrobových  miest  a evidenciu  prevádzkovania  pohrebiska  podľa  § 17  ods. 4  zákona.

c)       zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom  obrade umožniť účasť cirkví a  iných osôb v  súlade s  prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu

d)       vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona,

e)       zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona,

f)         dodržiavať  dĺžku  tlecej  doby  podľa  § 19  ods. 3  zákona

g)       dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona,

h)      pri  výpovedi  nájomnej  zmluvy  postupovať  podľa § 22  zákona

i)         nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,

j)         chrániť  pohrebisko  stavebnými  a terénnymi  úpravami  pred  zaplavením

k)       umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,

l)         umožniť  prevádzkovateľovi  pohrebnej  služby  vstup  na  pohrebisko  na  vykonanie   pohrebnej   služby  podľa  rozsahu  dohodnutého  s   obstarávateľom  pohrebu

§ 5

Povinnosti nájomcu hrobového miesta

  1. Nájomca hrobového miesta je povinný:

a)      dodržiavať  ustanovenia  Prevádzkového  poriadku, ktoré  sa  týkajú  povinnosti  nájomcu  hrobového  miesta

b)       užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,

c)      udržiavať  prenajaté  hrobové  miesto  v poriadku  na  vlastné  náklady

d)       písomne  oznamovať  prevádzkovateľovi  všetky  zmeny  údajov, ktoré  sú  potrebné  na  vedenie  evidencie  podľa  §  17  ods. 4 písm. a) zákona

e)      udržiavať  poriadok na pohrebisku.

  1. Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta:

a)      vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu  prevádzkovateľa

b)      umiestňovať lavičky  na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa,  

  1. Ak  prevádzkovateľ  zistí  nedostatky, vyzve  oprávneného  aby  ich  v primeranej  lehote  odstránil. Ak  sa  tak  nestane, urobí  prevádzkovateľ  potrebné  opatrenia  na  náklady  porušovateľov.

                                                                         § 6                       

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

  1. Návštevníci  pohrebiska  a domu  smútku  sú  povinní  dodržiavať  tento  Prevádzkový  poriadok, zákon  o pohrebníctve  a pokyny  prevádzkovateľa
  2.   Návštevníci pohrebiska sú povinní:

a)      na pohrebisku správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta,

b)      dodržiavať   poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému záujmu.

 

  1. Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:

a)      vjazd  motorových  vozidiel  a motocyklov  na  pohrebisko  bez  súhlasu  prevádzkovateľa

b)      fajčiť na pohrebisku,

c)      požívať alkoholické nápoje,

d)      odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,

e)      vodiť psov na pohrebisko,

f)        robiť hluk na pohrebisku,

g)      neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.

h)      bicyklovať  a používať  kolieskové  korčule  na  chodníkoch  cintorína

§ 7

Užívanie hrobového miesta

1.   Právo   užívať   hrobové  miesto  vzniká  uzavretím  nájomnej  zmluvy,  ktorá  musí mať  písomnú formu. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.

2.   Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové  miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov .

3.   Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť prevádzkovateľovi, pri uložení  ľudských pozostatkov do hrobu, na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu

      uložené ľudské pozostatky,  je  povinný nájomca  hrobového miesta uhradiť  na dobu 15  rokov.

4.   Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom  nájomcu previesť na inú osobu  iba prevádzkovateľ.

5.   Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy    osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.

      Prednostné pravo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

6.  Prevádzkovateľ    je    povinný   počas   trvania   nájomnej   zmluvy   zabezpečiť    prístup   k   hrobovému  miestu  a  zdržať  sa  akýchkoľvek  zásahov  do  hrobového   miesta okrem   prípadov , keď  je  potrebné   bezodkladne  zaistiť  bezpečné  prevádzkovanie   pohrebiska.

     O  takomto  pripravovanom  alebo  už  uskutočnenom  zásahu  je  prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

§ 8

Výpoveď nájomnej zmluvy

1.  Prevádzkovateľ je povinný písomne vopred upozorniť nájomcu:

     a) že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred  uplynutím   tejto lehoty,

    b) na  vypovedanie  nájomnej   zmluvy, najmenej   šesť  mesiacov  predo dňom, keď sa má  hrobové miesto zrušiť.

                                                                   

2. Prevádzkovateľ  nájomnú zmluvu vypovie, ak

    a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

    b) sa pohrebisko zruší,

    c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

3. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu  z  dôvodov uvedených  v  § 8 ods. 2 písm. a)

    a   b)   musí  so súhlasom   nájomcu   zabezpečiť  iné  hrobové miesto  a  na vlastné náklady    preložiť ľudské  ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

4. Ak  prevádzkovateľ  vypovie  nájomnú zmluvu z  dôvodov uvedených v § 8 ods. 2 písm. a)

    a   b) , je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej 3 mesiace predo

    dňom , keď sa  má  hrobové miesto  zrušiť; ak  nie  je   známa  adresa  alebo sídlo nájomcu,    uverejní túto informáciu na vývesnú tabuľu umiestnenú na pohrebisku.

 

5. Ak nájomná zmluva bola vypovedaná z dôvodu uvedeného v  § 8 ods. 2 písm. c) a nájomca    je známy, je prevádzkovateľ povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do 2 mesiacov

    po uplynutí lehoty, na  ktorú bolo nájomné zaplatené. Výpovedná lehota uplynie jeden  rok    ododňa  doručenia  výpovede. Prevádzkovateľ   vyzve  nájomcu, aby ,najneskôr do jedného    roka   odstránil     príslušenstvo    hrobu  , ak  ho  v   tejto  lehote  neodstráni ,  po   uplynutí      výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

6. Ak  prevádzkovateľ   vypovie  nájomnú zmluvu  z dôvodu uvedeného v § 8 ods. 2. písm. c)

    a   nájomca    nie   je   známy ,  uverejní  výpoveď  nájomnej  zmluvy  na   vývesnej   tabuli     umiestnenej   na   pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie   tri roky odo dňa, odkedy nebolo

    nájomné   zaplatené .  Prevádzkovateľ  ponechá   po   túto  dobu   príslušenstvo  hrobu    na     hrobovom   mieste  s označením , že  ide  o   trojročné  uloženie ,  počas   ktorého  sa  môže    nájomca   prihlásiť.  Po  uplynutí  výpovednej  lehoty  sa  príslušenstvo  hrobu považuje  za    opustenú vec.

7. Ak   prevádzkovateľ   postupuje   podľa   §  8  odsekov   5  a  6,  musí zabezpečiť obrazovú     dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušného hrobu.

§ 9

Prístup pohrebiska verejnosti

1.  Pohrebisko je  prístupné pre verejnosť  a  prevádzkovateľov  pohrebných  a  kamenárskych     služieb počas prevádzkovej doby denne od  06.00 – 21.00 hod.

2.  Počas dní Pamiatky zosnulých   t.j. od 1.novembra do 3. novembra je pohrebisko  otvorené     od 06.00 - 22.00 hod.

3.  Každý návštevník je  povinný  pred  určenou  zatváracou  hodinou  pohrebisko opustiť  bez     osobitného upozornenia.

4.  Dom  smútku  je   prístupný  za  účelom  uloženia  ľudských  pozostatkov  alebo  ľudských     ostatkov  do  chladiaceho  zariadenia  po  splnení podmienok uvedených v § 4 v odseku 1)    v pracovných dňoch v čase od 08,00–16,00 hod.alebo  podľa  dohody s prevádzkovateľom.  

5.  Dom  smútku  je   pre  verejnosť  prístupný   od    9,00  hod.  v deň  pohrebu ,  na základe     požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.

6.  Deťom do 10 rokov je vstup na  pohrebisko  a  domu  smútku  dovolený  len  v    sprievode     dospelých osôb.

7.  Motorovými  vozidlami  a inými    dopravnými    prostriedkami   sa  môže  na   pohrebisko      vchádzať  iba s  povolením prevádzkovateľa, s výnimkou zdravotne postihnutých občanov.

                                                                        § 10        

Ukladanie ľudských pozostatkov    

a exhumácia ľudských ostatkov     

1. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov  do zeme na pohrebisku.

2. Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom.

3. Miesto, kde  majú   byť  uložené   ľudské   pozostatky   alebo   urna   určí    prevádzkovateľ     po dohode s obstarávateľom  pohrebu alebo s pozostalými.

4. Ľudské  pozostatky, ktoré  nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96    hodín  od  úmrtia,  nie  však  pred  uplynutím   48 od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho    možno  ihneď  pochovať ;  to neplatí , ak  bola  pitva  nariadená  v  trestnom konaní, ľudské    pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.

5. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení , sa musia pochovať do 14 dní    od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods.4 pism. h) zákona.

6. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

    a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa    mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,

    b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

    c)  bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,

    d) rakva  s  ľudskými  pozostatkami  musí  byť  uložená  do  hrobu  a  zasypaná   skyprenou     zeminou vo výške  minimálne 1,2 m,

    e) pred   uplynutím   tlecej   doby   sa   môžu   do  toho  istého  hrobu  uložiť ďalšie   ľudské   pozostatky , ak  je  ich  možné   umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských  ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou  bude najmenej 1 m.

7.  Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.

8.  Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na

      a)  príkaz sudcu alebo prokurátora alebo,

      b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo  blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,   alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

9.  Žiadosť na exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby musí mať písomnú    formu a musí  obsahovať:

      a)  vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred    uplynutím tlecej doby,

      b)  list o prehliadke  mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

      c)   nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky  uložené na inom pohrebisku,

      d)  identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá ľudské ostatky prevezie.

10.  Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

11.  Výkopové  práce  súvisiace  s  pochovávaním  a  exhumáciou  vykonáva   prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý je povinný zabezpečiť bezpečnostné a hygienické podmienky.

§ 11

                                                           Plán hrobových miest

1 . Plán  hrobových  miest   sa  nachádza  u  prevádzkovateľa,  ktorý  sa  vedie v  elektronickej  podobe.

§ 12

Evidencia pohrebiska   

1.   Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu pohrebiska v členení:

         a) evidencia hrobových miest,

         b)evidencia prevádzkovania pohrebiska.

2.  Evidencia hrobových miest musí obsahovať :

         a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom   mieste,

         b) dátum   uloženia    ľudských    pozostatkov    alebo   ľudských   ostatkov  s  uvedením   hrobového miesta a hĺbky pochovania,

         c) záznam   o  nebezpečnej  chorobe ,  ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do  hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

        d) meno ,  priezvisko  a  adresu  miesta  trvalého  pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba,  názov obce, ak je nájomcom obec,

        e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,

        f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

        g) skutočnosť, či  je  hrob,  hrobka   alebo  pohrebisko  chránené  ako  národná  kultúrna   pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,

        h) údaje  o  pochovaní  potrateného  ľudského  plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.

3.  Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o

        a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

        b) zrušení pohrebiska.

4.  Zákaz pochovávania:

        a) ak  by  ďalším  pochovávaním  na  pohrebisku  mohlo dôjsť  k  ohrozeniu zdravia ľudí    alebo  kvality  podzemnej  vody,  môže  pochovávanie  zakázať  príslušný orgán štátnej správy,

         b) na  pohrebisku,  kde  je  zakázané  pochovávanie  ľudských  pozostatkov  do zeme, je   možné  ďalej  pochovávanie  iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.

    § 13

Dĺžka tlecej doby

1.  Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 15 rokov od pochovania.

2.  Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 20 rokov od pochovania.

3.  Ak sa zistí,že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí  tejto tlecej doby zotleté, tlecia doba sa      primerane predĺži podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu.

§ 14

Spôsob nakladania s odpadmi

1. Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta   do zberných nádob na to určených na pohrebisku.

2. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.

3.  Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.

4.  Prevádzkovateľ zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zberné nádoby, ktoré

     vyváža podľa potreby.

                                                                      § 15             

Práce na pohrebisku

1.  Vykonávať       výkopové     práce ,  stavebné     úpravy    hrobových     miest ,    osádzanie    Lavičiek ,  vysádzať  stromy  a kry , zasahovať  do   jestvujúcej   zelene  je  možné  iba  so     súhlasom prevádzkovateľa. Výrub drevín povoľuje obecný úrad Diviaky  nad  Nitricou.

2.  Na   stavebné  úpravy  hrobových miest nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie    podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný súhlas prevádzkovateľa.

3.  Jednoduché  práce  potrebné  na  udržiavanie  hrobového  miesta môže nájomca hrobového miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa.

3.      Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:

                                     Jednohrob :   120 x 250 cm

                                     Dvojhrob   :  230 x 250 cm

                                     Trojhrob    :  350 x 250 cm

                                     Detský hrob ( dieťa do 6 rokov):  80x140 cm

                                     Detský hrob ( dieťa do 14 rokov): 90x200 cm

                                     Urna                70x70

5.  Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké.

6.  Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke.

7.  Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.

8.  Bez súhlasu prevádzkovateľa nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudované stavby  a ani iným spôsobom vykonávať zmeny.

§ 16

                                  Podmienky vstupu pohrebnej služby na pohrebisko           

1.  Prevádzkovateľ    je    povinný    umožniť    prevádzkovateľovi    pohrebnej   služby   vstup      na    pohrebisko    na     vykonanie     pohrebnej     služby    podľa    rozsahu    dohodnutého

     s obstarávateľom pohrebu za nasledovných podmienok:

     a)  prevádzkovateľ   pohrebnej   služby   je   povinný   riadiť  sa Prevádzkovým poriadkom  pohrebiska    a    vykonávať     pohrebné    služby    na    pohrebisku,   len  so súhlasom  prevádzkovateľa,

     b)  prevádzkovateľ   pohrebnej   služby   je povinný s prevádzkovateľom uzatvoriť zmluvu  o spolupráci  (príloha č.3 tohto VZN)a doložiť oprávnenie na vykonávanie pohrebnýchslužieb podľa zákona č.131/2010 o pohrebníctve.

     c)  prevádzkovateľ   pohrebnej   služby je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi dátum a čas obradu pochovávania podľa dohody s obstarávateľom pohrebu,

     d)  prevádzkovateľ určí miesto pre výkop hrobového miesta,

     e)  pracovníci  pohrebnej  služby musia byť počas smútočného obradu upravení, sú povinní sa    zdržať    v    styku    s    pozostalými    necitlivého    správania  a  svojim oblečením  vystupovaním zachovať dôstojnosť pietneho aktu,

f)       prevádzkovateľ  má  nárok  na  úhradu  nákladov  za  služby  poskytované  prevádzkovateľovi  pohrebnej  služby  na  pohrebisku  podľa  § 31  ods. 7  zákona.

§ 17

Dozor 

   1.  Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto Prevádzkového poriadku vykonávajú:

     a)  prevádzkovateľ

     b)  hlavný kontrolór obce     Diviaky  nad  Nitricou                                                            

     b)  poverení zamestnanci obecného úradu Diviaky  nad  Nitricou

     c)  poslanci Obecného zastupiteľstva v Diviakoch  v Diviakoch  nad  Nitricou

     d)  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi

                                                                                                              

§ 18

Priestupky

1.   Priestupku sa dopustí ten, kto

      a) nedodržiava    ustanovenia   prevádzkového    poriadku    pohrebiska,   ktoré  sa   týkajú   

          povinnosti    nájomcu    hrobového    miesta    podľa    §   24   písm. a)   zákona,

      b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b) zákona,

      c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady   podľa  § 24 ods. c)

          zákona,

      d) písomne    neoznámi    prevádzkovateľovi    pohrebiska   všetky zmeny údajov, ktoré sú  

         potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d) zákona,

      e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e)  zákona,

      f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú

         povinností  návštevníkov podľa § 25 písm. a) zákona,

      g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b)  zákona.

2.   Za   priestupky   podľa  odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa       prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

3.  Za    priestupky   podľa    zákona   č. 131/2012  Zb.  o pohrebníctve  možno uložiť blokovú     pokutu  do  výšky  66  eur.

4.  Na    priestupky    a    ich    prejednávanie   sa  vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.     (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

4.      Priestupky podľa odseku 1  prejednáva a sankcie za ne ukladá obec Diviaky  nad  Nitricou      Výnos z pokút je  príjmom rozpočtu obce Diviaky  nad  Nitricou.

§ 19

Cenník služieb

1. Prevádzkovateľ  zverejní   cenník   služieb   na  úradnej tabuliprístupnej verejnosti v areáli     pohrebiska.                      

2.  Cenník služieb tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.

§ 20

Ochrana osobných údajov   

1.  Prevádzkovateľ   pri   spracúvaní   a   uchovávaní  osobných  údajov je povinný dodržiavať     zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov.                                                                          

§ 21

Záverečné ustanovenie

1.  Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí, aby bol Prevádzkový poriadok verejne prístupný  na      mieste obvyklom..

2.  Prevádzkový  poriadok  bol  schválený  na  zasadnutí obecného zastupiteľstva v Diviakoch  nad  Nitricou  uznesením  č. 37/2012    zo  dňa  11.9.2012

3.  Dňom   nadobudnutia   účinnosti   tohto    VZN    sa   ruší  VZN  č. 2/2007  o pohrebníctve  zo  dňa  28.11.2008

4.  Toto  nariadenie  nadobúda  účinnosť  dňa  1.októbra  2012

                                                                                             Ing. Július  Duranzia

                                                                                                       starosta obce

Vyvesené : 13.9.2012

Zvesené  :   28.9.2012

Príloha č. 1

                                      Cenník    služieb

1.  Nájom   obradnej  miestnosti  a použitie  chladiaceho  zariadenia  10,- €

2 Nájom za hrobové miesta :                                             

       a) prvé a ďalšie prenajatie hrobového miesta pre dospelú osobu na :                     

-         jednohrob                                  2,- €/rok

-         dvojhrob                                    4,-€/rok

-         trojhrob                                     5.- €/rok

          -     štvorhrob                                  6,-  €/rok                                                              -     urna                                           2,-  €/rok                                           

          b) prvé a ďalšie prenajatie hrobového miesta pre dieťa na  dobu 15 rokov

           zadarmo

3. Od  platenia  za  hrobové  miesto  sú  oslobodené  hroby  významných  osobností  v obci     Diviaky  nad  Nitricou.

4. Poplatok  za  vytvorenie  hrobového  miesta  dopredu, t.j. pred  úmrtím  dotyčnej  osoby  je   stanovený  v rovnakej  výške  ako  nájom  za  hrobové  miesto  v bode  „2“

5. Vloženie  pozostatkov  zosnulého, ktorý  nemal  trvalý  pobyt  v obci  Diviaky  nad

    Nitricou  sa  spoplatňuje  jednorázovo  vo  výške  100.-€. Nájom  za  hrobové  miesto  bude    vyrúbený  podľa  bodu  „2“

6. Tento  cenník  neobsahuje  ceny  prác  a služieb  poskytovaných  pohrebnými  službami 

 

                                        

                     

V Diviakoch  nad  Nitricou  dňa  13.9.2012

 

 

 

Uverejnené: 22. jún 2012

      Oznámenie

dňa 26.6.2012  t.j. utorok  o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou sa uskutoční verejné zasadnutie OZ.

Program:

1.   Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program VZ OZ

2.   Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3.   Kontrola plnenia uznesení

4.   Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2012

5.   Organizačné otázky a žiadosti občanov

6.   Návrh na uznesenie

7.   Diskusia

8.   Záver

                                                               Ing. Július Duranzia

                                                               Starosta obce, v.r.

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.